Case nº M14442-20 of Mark- och miljööverdomstolen, January 26, 2021

President6
Resolution DateJanuary 26, 2021
Issuing OrganizationMark- och miljööverdomstolen

REFERAT

RÄTTENHovrättslagmannen Ylva Osvald samt hovrättsråden Gösta Ihrfelt (deltar inte i frågan om prövningstillstånd), Rikard Backelin, referent, och Ralf Järtelius

FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE Föredraganden David Sandberg

PARTER

KlagandeSkanska Industrial Solutions AB

Ombud: Projektutvecklare O.K och bolagsjurist M.L

Motparter1. Föreningen Svenskt Landskapsskydd

 1. L.K

 2. Länsstyrelsen i Västra Götalands län

  SAKENVerkställighetsförordnande

  ÖVERKLAGAT AVGÖRANDEVänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2020-12-14 i mål nrM 4975-20, se bilaga A

  _______________

  Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län (MPD) gav i beslut den 21 oktober 2020 Skanska Industrial Solutions AB (Skanska) tillstånd till bergtäkt vid Billingsryd i Skövde kommun (tillståndet). MPD avslog i beslutet en begäran från Skanska om att tillståndet skulle få tas i anspråk trots att beslutet inte vunnit laga kraft (verkställighetsförordnande).

  MPD:s beslut överklagades av Skanska samt L.K och Föreningen Svenskt Landskapsskydd till mark- och miljödomstolen.

  I mark- och miljödomstolen framställde Skanska ett yrkande om att mark- ochmiljödomstolen i avvaktan på dom i målet interimistiskt skulle förordna att tillståndet enligt MPD:s beslut skulle få tas i anspråk trots att beslutet inte vunnit laga kraft och att domstolen skulle förordna interimistiskt om villkor 13 på visst sätt.

  Mark- och miljödomstolen har i det överklagade beslutet funnit att det inte finns utrymme enligt 26 § lagen (1996:242) om domstolsärenden (ärendelagen) eller 22 kap. 28 § miljöbalken att bifalla Skanskas begäran om interimistiskt verkställighetsförordnande och därmed inte heller prövat yrkandena avseende villkor 13.

  Skanska har yrkat att Mark- och miljööverdomstolen i första hand interimistiskt ska förordna att Skanska får ta tillståndet i anspråk innan det har vunnit laga kraft och i andra hand ska upphäva mark- och miljödomstolens beslut och återförvisa frågan om verkställighetsförordnande till mark- och miljödomstolen för prövning i sak.

  Om Mark- och miljööverdomstolen bifaller Skanskas förstahandsyrkande har Skanska yrkat att Mark- och miljööverdomstolen i första hand ska förordna att villkor 13 i tillståndet inte får verkställas innan slutligt beslut har fattats avseende villkorets utformning. I andra hand har Skanska yrkat att villkor 13, till dess ett slutligt beslut har fattats i saken, ska ha den lydelse som anges i Skanskas yrkande 1.3 i överklagandet till mark- och miljödomstolen den 25 november 2020.

  Föreningen Svenskt Landskapsskydd har motsatt sig ändring av mark- och miljödomstolens beslut.

  L.K har getts tillfälle att yttra sig men inte hörts av.

  Länsstyrelsen...

To continue reading

Request your trial