Case nº P6003-19 of Mark- och miljööverdomstolen, February 03, 2021

President6
Resolution DateFebruary 03, 2021
Issuing OrganizationMark- och miljööverdomstolen

REFERAT

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDEVäxjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2019-05-08 i mål nrP 51-19, se bilaga A

PARTER

Klagande LG

Ombud: Advokaterna CS och JK

Motpart1. Bygg- och miljönämnden i Höganäs kommun 263 82 Höganäs

 1. OG

  Ombud: Advokat SE och jur.kand. DR

  SAKENAvvisat överklagande

  ______________

  MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS BESLUT

  Mark- och miljööverdomstolen avslår överklagandet.

  ______________

  YRKANDEN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN

  LG har yrkat att Mark- och miljööverdomstolen ska upphäva mark- och miljödomstolens beslut och återförvisa målet dit för prövning i sak.

  OG har motsatt sig att mark- och miljödomstolens beslut ändras.

  Bygg- och miljönämnden i Höganäs kommun har förklarat att nämnden inte har några synpunkter i målet.

  UTVECKLING AV TALAN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN

  LG har vidhållit att beslutet om startbesked kränker hennes civila rättigheter och att hon med stöd av artikel 6:1 i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och friheterna (Europakonventionen) ska medges rätt att klaga på beslutet. Hon har i den delen sammanfattningsvis anfört följande: Av artikeln följer att inte bara rågrannar utan även närboende har rätt till domstolsprövning när det gäller byggnationer som kan påverka dem negativt. Komplementhuset är tänkt att uppföras mitt emot bostadshuset på hennes fastighet vilket innebär att all havsutsikt från bostadshusets sociala delar försvinner. Komplementhuset kommer vara väl synligt från hennes fastighet och beskära all, eller i vart fall större delen av, utsikten. Den friggebod som tidigare fanns på platsen var mindre och lägre än den nu aktuella byggnaden och kastanjeträdet skymde inte havsutsikten lika mycket. Den förlorade utsikten kommer även att minska värdet på hennes fastighet.

  OG har vidhållit att LG inte har rätt att klaga på beslutet om startbesked och sammanfattningsvis anfört följande: Den praxis som med stöd avEuropakonventionens artikel 6:1 tillåter berörd rågranne att överklaga ett startbesked bör inte utvidgas till att även gälla annan närboende. Hans fastighet ligger i första raden från havet sett, medan LG:s fastighet ligger i den tredje raden. Deras fastigheter skiljs åt av en annan fastighet och två vägar. Från LG:s bostadshus kommer komplementbyggnaden inte alls eller enbart obetydligt att påverka havsutsikten på nedervåningen. Havsutsikten från övervåningen påverkas inte alls. Dessutom kommer utsikten från hennes fastighet mot havet att vara opåverkad mot norr. Havsutsikten från LG:s fastighet har dessutom förbättras genom att träd fällts för att ge plats åt komplementbyggnaden. Startbeskedet medför inte heller att värdet på hennes fastighet påverkas negativt. Beslutet om startbesked berör därmed inte LG på ett sådant sätt att hon med stöd av Europakonventionen kan göra anspråk på klagorätt.

  MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS SKÄL

  Efter anmälan av OG beslutade nämnden om startbesked för uppförande av komplementbyggnad som nämnden bedömde bygglovsbefriad på fastigheten A Frågan i målet är om LG, i egenskap av ägare till fastigheten B har rätt att föra talan mot beslutet.

  Ett beslut om startbesked för anmälningspliktig åtgärd får enligt 13 kap. 15 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, endast överklagas av anmälaren i ärendet. I praxis har emellertid i vissa fall även ägare till grannfastigheter tillerkänts klagorätt med stöd av den rätt till domstolsprövning som följer av artikel 6.1 i Europakonventionen. För att Europakonventionen ska tillämpas framför 13 kap. 15 § PBL krävs bl.a. att klagandens civila rättigheter faktiskt påverkas av den åtgärd som startbeskedet medger och att denne saknar möjligheter att få sina rättigheter prövade på annat sätt genom den nationella rätten (se bl.a. MÖD 2017:50 och MÖD 2018:22).

  LG:s fastighet angränsar inte till OG:s fastighet. Det kan emellertid förekomma situationer då även ägare till fastighet i nära grannskap berörs av ett beslut omstartbesked i den mening som avses i artikel 6:1 i Europakonventionen. Av dehandlingar och fotografier som finns i målet framgår visserligen att avståndet mellan fastigheterna är förhållandevis kort, men också att de skiljs åt av dels en väg, dels en annan bostadsfastighet med en mindre grusväg i gränsen mot LG:s fastighet. LG har inte visat att beslutet om startbesked ändå berör henne på ett sådant sätt att hennes civila rättigheter faktiskt påverkas av beslutet. Hon kan därmed inte med stöd av artikel 6:1 göra anspråk på domstolsprövning.

  Eftersom LG...

To continue reading

Request your trial