Case nº UM5559-20 of Migrationsöverdomstolen, December 22, 2020

President1
Resolution DateDecember 22, 2020
Issuing OrganizationMigrationsöverdomstolen

REFERAT

GG har ansökt om uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige som skyddsbehövande och även gjort gällande att han har uppehållsrätt som familjemedlem till EES-medborgare. Den 4 mars 2015 beslutade Migrationsverket att omhänderta GG:s pass. Den 23 januari 2020 begärde han att passet skulle återlämnas till honom.

Migrationsverket beslutade den 3 februari 2020 att avslå GG:s begäran. Som skäl för beslutet angav Migrationsverket i huvudsak att pass och andra identitietshandlingar som en enskild har gett in får återlämnas först när ärendet har avgjorts och att det inte finns något stöd för att återlämna handlingar under pågående handläggning under asylprocessen. I överklagandehänvisningen angav Migrationsverket att ett överklagande av beslutet prövas av Förvaltningsrätten i Göteborg, migrationsdomstolen. GG överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Göteborg, migrationsdomstolen (2020-03-30, ordförande Hjort) som avslog överklagandet. Migrationsdomstolen konstaterade inledningsvis att Migrationsverkets beslut inte kan prövas enligt utlänningslagen (2005:716). Därefter anförde migrationsdomstolen följande.

Den aktuella passhandlingen har inkommit till och förvaras hos Migrationsverket och utgör en allmän handling på det sätt som avses i tryckfrihetsförordningen. Vid sådant förhållande får enligt 12 § arkivlagen (1990:782) Migrationsverket avhända sig denna handling endast genom ett återlämnande eller överlämnande som sker med stöd av lag eller föreskrift som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, eller särskilt beslut av regeringen. Vad gäller Migrationsverket har föreskrifter meddelats av Riksarkivet med stöd av 11 § 4 arkivförordningen (1991:446) i form av Riksarkivets föreskrifter om återlämnande och gallring hos Migrationsverket (RA-MS 2013:45). Där föreskrivs bl.a. att pass och andra identitetshandlingar får återlämnas när ärendet har avgjorts.

Eftersom beslutet avseende GG:s ansökan om uppehållstillstånd m.m. fortfarande är under prövning har ärendet ännu inte avgjorts slutligt. Migrationsverket har därför haft stöd för sitt beslut att inte lämna ut hans hemlandspass och ska därmed inte ändras.

I överklagandehänvisningen angav migrationsdomstolen att det är Migrationsöverdomstolen som ska pröva ett överklagande av migrationsdomstolens avgörande.

GG överklagade domen och yrkade att hans pass skulle återlämnas till honom och förde i huvudsak fram att han behöver det för att förnya passhandlingen.

MR...

To continue reading

Request your trial