Case nº M12283-18 of Mark- och miljööverdomstolen, December 21, 2020

President6
Resolution DateDecember 21, 2020
Issuing OrganizationMark- och miljööverdomstolen

REFERAT

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDENacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2018-12-11 i mål nr M 727-18, se bilaga A

PARTER

Klagande1. EH

 1. RH

  Ombud för 1 och 2: Jur.kand. AS

  MotpartLänsstyrelsen i Stockholms länBox 22067104 22 Stockholm

  SAKENFöreläggande att möjliggöra passage vid stängsel på fastigheten A i Norrtäljekommun

  _______________

  MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUTMed ändring av mark- och miljödomstolens dom upphäver Mark- ochmiljööverdomstolen Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut den 19 december 2017 i ärende nr 528-45990-2016.

  ______________

  YRKANDEN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN

  EH och RH har yrkat att Mark- och miljööverdomstolen ska upphäva länsstyrelsens beslut.

  Länsstyrelsen i Stockholms län har motsatt sig att mark- och miljödomstolens dom ändras.

  UTVECKLING AV TALAN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN

  EH och RH har anfört detsamma som i mark- och miljödomstolen med i huvudsak följande tillägg:

  Det är inte fråga om stängsel eller andra påtagligt permanenta, icke av naturenåstadkomna, hinder likställda med stängsel - såsom stenmurar - som kan utgöra grund för tillämpning av 26 kap. 11 § miljöbalken. I detta fall är det fråga om några förhållandevis låga avverkade stockar jämte ett par stenar som lagts upp för att hindra olovlig motorfordonstrafik inom aktuell skogs- och jordbruksmark. Att olovlig och direkt farlig körning med motordrivna fordon hindras möjliggör snarare för fotgängare, barnvagnsförare, funktionshindrade och cyklister att ta sig fram i området då dessa annars vid en intensiv trafik av motordrivna fordon svårligen skulle kunna röra sig där och åtnjuta allemansrätten.

  Aktuellt område är inte av betydelse för friluftslivet eller i närheten av ett sådant område. Området är inte särskilt attraktivt och besöks endast av enstaka personer utöver dem som buskör där med motorfordon (främst crossmotorcyklar och motordrivna fyrhjulingar). Det är inte fråga om ett strandområde eller passage till någon strand. Dessutom finns såsom tidigare anförts möjlighet att promenera, cykla, köra barnvagn och rullstol längs en närbelägen enskild väg genom området.

  I föreläggandet anges att de ska "vidta åtgärder som möjliggör passage till fots samt med cykel, rullstol eller barnvagn på den del av banvallen som syns på bilaga c". Bilaga c utgörs av en bild av ett ca 500 m2 stort område. Föreläggandet går i och med detta utöver vad som är lagligen möjligt inom ramen för stadgandet i 26 kap. 11 § miljöbalken. De bilder som bilagts länsstyrelsens beslut är dessutom inte aktuella. Det ser inte längre ut på detta sätt på aktuell plats och i området.

  Den före detta banvallen går mellan Rimbo i söder och Hallstavik i norr. Markremsan ägs sedan början av åttiotalet av en mängd olika fastighetsägare som använder marken till olika ändamål efter sina egna önskemål. Flera fastighetsägare, däribland Norrtälje kommun, röjer inte sina delar av den före detta banvallen, utan låter växligheten växa fritt. Det aktuella området är redan tillräckligt allemansrättsligt tillgängligt.

  Allmänheten kan ta sig genom området både till fots och med skidor om så önskas. De aktuella stockarna som ligger på marken är låga och går lätt att kliva över eller passera bredvid. Höjden på stockarna är ca 20 cm på det lägsta stället och ca 40 - 45 cm på det högsta stället. Inom skogsområdet i övrigt är framkomligheten betydligt mer begränsad. Det tillför inte allemansrätten något att endast förelägga om nu aktuell passage då angränsande skogsmarker mellan Görvälstorp och Rimbo, på den före detta banvallen, inte är framkomliga med varken cykel, rullstol eller barnvagn.Skogsmarkerna är i stort sett endast framkomliga till fots. De begränsningar som finns i naturen är helt naturliga och är inte skapade av någon.

  EH och RH delar Naturvårdsverkets uppfattning beträffande skaderisk så till vida att en barnvagn, rullstol eller cykel i normalfallet inte utgör någon påtaglig skaderisk för naturen. Det gör emellertid de motordrivna fordon - vilka inte omfattas av allemansrätten - för vilka EH och RH med sina åtgärder önskat förhindra olovlig framfart. De har ett starkt behov av att lägga ut ett par stockar för att skydda sin skogs- och jordbruksmark från olovlig motortrafik och skadegörelse. Detta intresse väger avsevärt mycket tyngre än allmänhetens intresse av att kunna passera genom skogen med cykel, rullstol eller barnvagn. Passage till fots är redan möjlig och det saknas därmed behov av föreläggandet.

  Länsstyrelsen i Stockholms län har anfört i huvudsak följande: Länsstyrelsen vidhåller sin bedömning att stockarna och stenarna hindrar allmänheten från att färdas fritt över allemansrättsligt tillgängligt markområde. Banvallen som binder samman Görvälstorp och Rimbo bedöms ha betydelse för allmänhetens friluftsliv. Med hänsyn till att markägarna ska ha möjlighet att hindra motortrafik har länsstyrelsen utformat sitt föreläggande flexibelt. Troligen finns det flera alternativ på hur motortrafik kan hindras på banvallen, men där allmänhetens framkomlighet även säkerställs. Vid tidpunkten för länsstyrelsens beslut fanns en tydlig stig på banvallen och stigen bedömdes vara väl framkomlig. Så länge stigen kan nyttjas av allmänheten...

To continue reading

Request your trial