Case nº UM9719-20 of Migrationsöverdomstolen, January 05, 2021

President1
Resolution DateJanuary 05, 2021
Issuing OrganizationMigrationsöverdomstolen

REFERAT

YY sökte asyl i Sverige i augusti 2015. Migrationsverket avslog ansökan och beslutade att utvisa honom. Beslutet fick laga kraft i augusti 2018. Han beviljades därefter ett tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd för studier på gymnasial nivå enligt 16 f § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (tillfälliga lagen). Tillstånden gällde till och med den 8 november 2019. Den 24 januari 2020 ansökte han om förlängning av uppehållstillståndet. Migrationsverket beslutade den 22 april samma år att avvisa hans ansökan som för sent inkommen m.m.

YY överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Göteborg, migrationsdomstolen (2020-07-03, ordförande Grehn), som upphävde detta i den del som avsåg avvisning av ansökan om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå och visade målet åter till Migrationsverket för prövning i sak med i huvudsak följande motivering. Att en förlängningsansökan om uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 a § utlänningslagen (2005:716) kan prövas inifrån landet under förutsättning att ansökan har kommit in under tillståndstiden innebär inte att så är fallet i nu aktuell situation. Det finns inte några uttryckliga bestämmelser som rör frågan om avvisning av en ansökan om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå eller som reglerar vilka krav som kan ställas på en ansökan för att en myndighet ska vara skyldig att pröva den i sak. Det finns heller inte några bestämmelser om när en förlängningsansökan om uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen ska ha kommit in i till Migrationsverket. Det saknas därmed lagstadgad grund för avvisning av en sådan ansökan.

Migrationsverket överklagade domen och yrkade att migrationsdomstolens dom skulle upphävas och att det ursprungliga beslutet skulle fastställas samt förde fram i huvudsak följande. Migrationsdomstolens tolkning innebär att det inte finns någon tidsfrist för att ge in förlängningsansökningar om uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Sådana ansökningar måste då alltid prövas i sak vilket medför ett verkställighetshinder med oändlig tidsfrist. Det saknas bestämmelser eller annat rättsligt stöd som reglerar när en förlängningsansökan ska göras. Den princip som Migrationsöverdomstolen uttalat i MIG 2013:13 är av allmängiltig karaktär och ska tillämpas i nu aktuell situation. Det innebär att en ansökan om förlängning av ett uppehållstillstånd för gymnasiestudier bara kan prövas om ansökan kommit in under tillståndstiden. Det är nu fråga om en ny ansökan som kommit in för sent och som därför ska avvisas.

YY gavs möjlighet att yttra sig men har inte svarat på överklagandet.

Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen (2021-01-05, Linder, Reimers och Gullfeldt, referent, skiljaktig / föredragande Belchatowski), yttrade:

 1. Det som målet gäller

  YY har sedan tidigare ett beslut om utvisning som fått laga kraft. Han har därefter fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå enligt 16 f § tillfälliga lagen. Den fråga som Migrationsöverdomstolen ska pröva är om hans ansökan om uppehållstillstånd för fortsatta studier enligt den tillfälliga lagen ska prövas i sak även om den ansökan kommit in till Migrationsverket efter att giltighetstiden för det tidigare beviljade uppehållstillståndet löpt ut.

 2. Gällande rätt m.m.

  2.1 Aktuella bestämmelser

  En utlänning som vistas i Sverige i mer än tre månader ska ha uppehållstillstånd (2 kap. 5 § utlänningslagen). En ansökan om uppehållstillstånd ska ha gjorts och beviljats före inresan i landet och får inte bifallas efter inresan (5 kap. 18 § första stycket utlänningslagen). Från denna huvudregel finns ett antal undantag angivna dels i samma bestämmelse, dels i vissa andra bestämmelser i utlänningslagen.

  Om det i den tillfälliga lagen finns bestämmelser som avviker från utlänningslagen, ska de bestämmelserna gälla (1 kap. 1 a § utlänningslagen). I 5 kap 18 § sista stycket utlänningslagen erinras om att det i 19 § tillfälliga lagen föreskrivs ytterligare undantag från huvudregeln i 5 kap. 18 § första stycket under perioden 20 juli 2016 - 19 juli 2021.

  Enligt 19 § tillfälliga lagen gäller inte det som föreskrivs i 5 kap. 18 § första stycket utlänningslagen för en utlänning som ansöker om förlängning av ett uppehållstillstånd som har...

To continue reading

Request your trial