Case nº UM13190-20 of Migrationsöverdomstolen, January 25, 2021

President1
Resolution DateJanuary 25, 2021
Issuing OrganizationMigrationsöverdomstolen

REFERAT

I september 2019 ansökte VS om asyl efter att ha gripits på Arlanda med en falsk identitetshandling. Eftersom han vid denna tidpunkt hade en aktiv asylansökan i Italien prövades hans ärende enligt Dublinförordningen, varvid Migrationsverket beslutade att avvisa hans ansökan och att överföra honom till Italien. Samtidigt togs han i förvar. I februari 2020 beslutade Migrationsverket att i stället ställa honom under uppsikt.

VS kunde inte överföras till Italien innan tidsfristen för överföringen löpte ut i maj 2020. Ansvaret för prövningen av hans asylansökan gick därför över till Migrationsverket. I juni 2020 beslutade Migrationsverket att han inte längre skulle vara ställd under uppsikt.

Den 24 september 2020 beslutade Migrationsverket bl.a. att avslå hans asylansökan och att utvisa honom ur Sverige. Migrationsverket beslutade också att han på nytt skulle tas i förvar. Som skäl för förvarsbeslutet angavs att VS omfattades av direktiv 2008/115/EG om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna (återvändandedirektivet) när han togs i förvar och att det var klarlagt att han endast ansökte om asyl för att försena eller hindra verkställigheten av beslutet om återsändande. Migrationsverket hänvisade till 10 kap. 1 § andra stycket 2 och tredje stycket utlänningslagen (2005:716) samt till artikel 8.3 d i direktiv 2013/33/EU om normer för mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd (mottagandedirektivet).

Efter att VS överklagat Migrationsverkets förvarsbeslut beslutade Förvaltningsrätten i Stockholm, migrationsdomstolen (2020-10-09, ordförande Krantz), att inte ändra beslutet.

VS överklagade domen och yrkade att Migrationsöverdomstolen skulle upphäva beslutet om förvar eller, alternativt, ställa honom under uppsikt. Han förde fram bl.a. följande. En asylsökande får inte tas i förvar med stöd av utlänningslagen och mottagandedirektivet om den asylsökande vid tidpunkten för beslutet inte hölls i förvar. Omständigheterna vid en tidigare inlämnad ansökan om asyl kan inte beaktas vid bedömningen om förutsättningarna i artikel 8.3 d är uppfyllda. Att handläggningen av en asylansökan dragit ut på tiden, oavsett skäl, är inget som ska ligga den enskilde till last. Det är under inga förhållanden proportionerligt att ta honom i förvar på nytt i ett senare skede.

Migrationsverket ansåg att överklagandet skulle avslås och förde fram bl.a. följande. Det framgår varken av utlänningslagen eller av mottagandedirektivet att en asylsökande måste hållas i förvar under hela handläggningstiden för att artikel 8.3 d i mottagandedirektivet ska vara fortsatt tillämplig. Under handläggningen av en...

To continue reading

Request your trial