Case nº M7582-18 of Mark- och miljööverdomstolen, July 02, 2019

President6
Resolution DateJuly 02, 2019
Issuing OrganizationMark- och miljööverdomstolen

REFERAT

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDENacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, deldom 2018-06-28 i mål nr M 6219-16, se bilaga A

PARTER

Klagande och motpartSwerock AB, 556081-3031Avd Grus och berg, Region MellerstaBox 877721 23 Västerås

Ombud: Advokaterna ML och IL

MotpartLänsstyrelsen i Uppsala län751 86 Uppsala

Klagande och motpart1. JA

 1. JB

 2. GB

 3. RC

 4. AD

 5. ME

 6. KG

 7. MG

 8. PAG

 9. UG

 10. TH

 11. HK

 12. AL

 13. HL

 14. MLK

 15. CR

 16. ES

 17. LS

 18. HS

  Ombud för 1-19: Jur dr JS

 19. MF

 20. ZL

 21. HA

 22. Uppsala kommun 753 75 Uppsala

  Ombud: Stadsjurist LG

 23. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Uppsala kommun 753 75 Uppsala

  Ombud: MD

  SAKENTillstånd för bergtäkt m.m. inom fastigheten XXX i Uppsala kommun

  __________________

  MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

 24. Mark- och miljööverdomstolen ändrar mark- och miljödomstolens deldom endast på så sätt att villkoren 3, 8, 11 och 25 samt delegationsvillkoren a) och c) ska ha följande lydelse:

  Villkor 3 Stationerade anläggningar som efterkross och sorteringsverk ska vara anslutna till det fasta elnätet när verksamheten är i drift och tillräckligt stora ytor skapats för fasta etableringar på upplagsytan enligt exploateringsplanen. När tillräckligt med ytor har skapats på täktbotten för fast etablering av kross- och sorteringsverk, inklusive förkross, ska även förkrossen vara eldriven och ansluten till det fasta elnätet.

  Villkor 8 I samband med täktens etablering och innan den huvudsakliga verksamheten börjar bedrivas i täkten ska tre stycken bullervallar, belägna enligt vad som anges på mark- och miljödomstolens domsbilaga 2 (se även dess aktbilaga 131 s. 2) och utformade i huvudsak i enlighet med vad som angetts i ansökan (50 100 m3 och 42 800 m3 söder om brytområdet respektive 2 900 m3 väster om infartsvägen) vara anlagda.

  Villkor 11 Information (muntlig eller skriftlig) om planerad sprängning ska ges till boendeinom ett avstånd om 1 000 meter till gränsen för täktens verksamhetsområde samt till hästverksamheten vid Smedstorpet och närmast berörda skolor och förskolor i Vänge. Anslag ska sättas upp vid motionsspår. Informationen ska ges minst en vecka före planerad sprängning. I informationen ska anges bl.a. beräknad tid för sprängning.

  Villkor 25 Bolaget ska senast när tillståndet tas i anspråk ställa ekonomisk säkerhet för efterbehandling med 6 726 485 kr. Säkerheten ska godkännas av tillståndsmyndigheten och förvaras hos länsstyrelsen.

  Delegationsvillkor a) Tillfälligt utökade arbetstider för arbetsmomenten krossning, sortering, lastning och uttransport av material.

  Delegationsvillkor c) Åtgärder för efterbehandling.

 25. Mark- och miljööverdomstolen avslår överklagandena i övrigt.

  ________________

  INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid.DOMSLUT 3INNEHÅLLSFÖRTECKNING 5YRKANDEN 7Bolaget 7Uppsala kommun 8Nämnden 8HA m.fl. UG m.fl. 9Motparternas inställning 10 17UTVECKLING AV TALAN 19Bolaget 19Uppsala kommun 23Nämnden 23HA m.fl. UG m.fl. 24Länsstyrelsen 25 29DOMSKÄL 30Prövningens omfattning 31Tillåtlighet 31Samråd 31Förenlighet med översiktsplanen 31Behovet av täkten 33Buller från verksamhetsområdet 34Buller vid bostäder 35Buller i grönområde 35Olägenheter från transporter 35Stenkast vid sprängning 37Skogsridå 37Påverkan på vattenförhållandena 38Artskyddsfrågor 39Påverkan på riksintresseområde 39Övrigt 40Tillståndets omfattning 40Efterbehandling genom införande av externa massor 40Bolagets yrkanden 40Nämndens yrkanden 44Villkor 45Villkor 3, anslutning till fasta elnätet 45Villkor 6, arbetstider 46Villkor 7, buller 48Villkor 8, anläggande av bullervallar 50Villkor 9, vibrationer 51Villkor 11, information vid sprängning 51Villkor 14, skogsridå 52Villkor 18, skyddsområde för groddjur mm 52Villkor 25, ekonomisk säkerhet för efterbehandling och delegations- punkt c) om ekonomisk säkerhet 53Yrkanden om nya villkor avseende arkeologisk undersökning och fornlämningsområde 55Prövotidsförordnande m.m. 55Delegationspunkt a) om tillfälligt utökade arbetstider 56Delegationspunkt d) om skyddsområde för groddjur 57Övriga villkor 57

  Sammanfattning 57

  Bilaga A, Mark- och miljödomstolens dom Bilaga B, Hur man överklagar

  YRKANDEN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN

  Swerock AB (bolaget) har yrkat enligt följande (ändringar i förhållande till mark- och miljödomstolens deldom markeras med kursiv text):

 26. att punkt (vi) i tillståndsdelen avseende miljöfarlig verksamhet ska ändras till följande lydelse:

  (vi) att föra in och använda i genomsnitt 150 000 ton massor för anläggnings- ändamål per år, dock maximalt 300 000 ton per år och totalt maximalt 3 750 000 ton,2. att villkor 3 ändras på så sätt att sista meningen i villkoret som lyder "Även förkrossen ska vid samma tidpunkt vara ansluten till det fasta elnätet" ska strykas.

 27. att villkor 7 ändras på så sätt att den särskilda bullerbegränsningen vidskutknackning ska utgå genom att tillägget avseende buller dagtid, "dock 45dB(A) dagtid (helgfri måndag-fredag 06-18) när skutknackning sker", stryks. I stället ska ett nytt andra stycke med följande lydelse införas:

  Om bullret vid näraliggande bostäder vid kontrollmätning konstateras innehålla ofta återkommande impulsljud eller hörbara tonkomponenter ska ovan angivna värden sänkas med 5 dB (A).

 28. att villkor 25 får följande lydelse:

  Bolaget ska senast vid tiden för att den nu tillståndsgivna verksamheten påbörjas ställa ekonomisk säkerhet för efterbehandling med 1 000 000 kr. Därefter ska bolaget vart femte år ställa ytterligare ekonomisk säkerhet med 10 kr/m2, jämte uppräkning mot konsumentprisindex, för den yta som de närmaste 5 åren planeras tas i anspråk. Den totala säkerheten vid fullt utbruten täkt ska uppgå till 4 100 000 kr (nuvärde) om inte tillsynsmyndigheten beslutat om reduktion av säkerheten enligt andra stycket. Säkerheten, som ska bestå av pant eller borgen enligt bestämmelserna i 2 kap. 25 § utsökningsbalken eller av en garantiförsäkring, ska godkännas av och förvaras hos tillsynsmyndigheten.

  Tillsynsmyndigheten får, utifrån bolagets redovisning av genomförd slutlig efterbehandling av delar av täktområdet, besluta om lämplig reduktion av den ekonomiska säkerheten (se även delegationspunkt c).att villkor 8 förtydligas på så sätt att det klart framgår att avbaningsmassor och annat restmaterial från anläggandet av etableringsytan och upplagsytan kan användas för anläggandet av bullervallarna. Villkoret bör ändras enligt följande:I samband med täktens etablering och innan den huvudsakliga verksamheten börjar bedrivas i täkten ska tre stycken bullervallar, belägna enligt vad som anges på domsbilaga 2 (se även aktbil. 131 s.2) och utformade i huvudsak i enlighet med vad som angetts i ansökan (50 100 m3 och 42 800 m3 söder om brytområdet respektive 2 900 m3 väster om infartsvägen) vara anlagda.

 29. att delegationen i delegationspunkt a) för tillsynsmyndigheten att besluta om tillfälligt utökade arbetstider även ska omfatta lastning och uttransport av material.

  Uppsala kommun har yrkat att Mark- och miljööverdomstolen ska upphäva mark-och miljödomstolens deldom och avslå bolagets ansökan.

  Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Uppsala kommun (nämnden) har yrkat att Mark-och miljööverdomstolen ska ändra mark- och miljödomstolens deldom enligt följande:

 30. Att bolaget ges ett utredningsvillkor, beträffande produktionsvillkor (iv) och villkor 21, som omfattar följande punkter:

  - Beräkning av minsta mängd massor som behövs för att uppfylla naturvård, friluftsliv, skogsbruk och säkerhet.- Redovisning av hur efterbehandling etappvis ska kunna utföras under pågående drift. Utredningen ska redovisas till mark- och miljödomstolen senast ett år efter påbörjad drift.

 31. Att arbetstiderna i första hand regleras så att verksamheten huvudsakligen bedrivs kl. 06-17 dagtid helgfria vardagar och, med tillsynsmyndighetens medgivande, även vid tillfälliga arbetstoppar kl. 17-22 kvällstid helgfria vardagar. I särskilda fall och under kortare tid kan nämnden medge att verksamheten bedrivs utöver dessa arbetstider, dock som längst mellan kl. 06-22 oavsett veckodag.

 32. Att arbetstiderna i andra hand regleras enligt mark- och miljödomstolens dom med undantag för särskilt störande verksamheter som endast ska få bedrivas kl. 06-18 samt med undantag för tiden 1 juni - 1 september då arbetstiden istället ska vara kl. 06-17.4. Att ett tillägg görs till villkor 8 som föreskriver att en bullervall ska anläggas i syfte att minska bullret i grönområdet.5. Att andra stycket i villkor 25 samt att delegationspunkt c) ändras så att delegationen avseende reduktion av säkerhet tas bort.6. Att delegationspunkt d) ändras så att länsstyrelsen ges delegation istället för "tillsynsmyndigheten".

  MF, ZL och HA (HAm.fl.) har i första hand yrkat att Mark- och miljööverdomstolen ska upphäva mark-och miljödomstolens deldom och avslå bolagets ansökan. I andra hand har de yrkat att Mark- och miljööverdomstolen ska ändra mark- och miljödomstolens deldom på så sätt att villkor 18 ersätts med följande innehåll:

  Villkor XInnan täktverksamheten får påbörjas ska ett skyddsområde med minst 3 dammar för groddjur vara iordningställt. Samråd angående hur skyddsområdet ska utformas ska ske med länsstyrelsen (tillsynsmyndigheten för artskydd) ochtillsynsmyndigheten (delegation).

  Villkor YInnan brytning av etapp B påbörjas ska bolaget genom inventeringar ha konstaterat reproduktion av större vattensalamander i minst 2 anlagda dammar för groddjur samt dokumenterat att större vattensalamander nyttjar skyddsområdet för groddjur för såväl lek som landvistelse. Inventeringar ska utföras i enlighet medNaturvårdsverkets metodik för övervakning av större vattensalamander, eller Naturvårdsverkets eventuella framtida metodik för inventering av störrevattensalamander. Vattennivån i de anlagda dammarna, där reproduktion av större vattensalamander genom inventering har konstaterats, ska kontrolleras under lekperioden från och med att brytning av etapp B påbörjas. Hur ofta vattennivån ska kontrolleras och uppföljande inventeringar ska utföras ska framgå av kontrollprogrammet och...

To continue reading

Request your trial