Case nº P12365-19 of Mark- och miljööverdomstolen, December 21, 2020

President6
Resolution DateDecember 21, 2020
Issuing OrganizationMark- och miljööverdomstolen

REFERAT

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDENacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2019-10-30 i mål nr P 3784-19, se bilaga A

PARTER

KlagandeMiljö- och stadsbyggnadsnämnden i Lidingö stad

MotpartVSQ Property AB, 556913-3050

Ombud: NK

SAKENByggsanktionsavgift för markåtgärder på fastigheten XX i Lidingö kommun

__________________

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

  1. Mark- och miljööverdomstolen avslår överklagandet.2. Mark- och miljööverdomstolen avslår VSQ Property AB:s yrkande om ersättning för rättegångskostnader.

__________________

YRKANDEN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Lidingö stad har yrkat att Mark- och miljööverdomstolen ska fastställa nämndens beslut om byggsanktionsavgift den 30 januari 2019, § 7, MSN/2014:647.

VSQ Property AB har motsatt sig nämndens yrkande. Om Mark- ochmiljööverdomstolen skulle ändra det överklagade avgörandet har bolaget i andra hand yrkat att Mark- och miljööverdomstolen ska återförvisa ärendet till länsstyrelsen för fortsatt behandling.

Bolaget har yrkat ersättning för rättegångskostnader i länsstyrelsen, mark- och miljödomstolen samt Mark- och miljööverdomstolen.

UTVECKLING AV TALAN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Lidingö stad har anfört i huvudsak följande:

Det har inte funnits något hinder mot att på nytt besluta om byggsanktionsavgift. En byggsanktionsavgift är inte en straffrättslig påföljd utan en administrativ avgift som bygger på strikt ansvar. Byggsanktionsavgifter har samma karaktär som miljösanktionsavgifter i miljöbalken. Högsta domstolen har i NJA 2004 s. 840 ansett att miljösanktionsavgifter inte omfattas av rättskraftsregeln i 30 kap. 9 § rättegångsbalken. På motsvarande sätt omfattas inte byggsanktionsavgifter av den bestämmelsen. För att ett förvaltningsrättsligt beslut ska få rättskraft krävs dessutom att saken har prövats av en domstol. Nämndens beslut har vid två tidigare tillfällen undanröjts av länsstyrelsen på grund av formella brister utan ställningstagande i sakfrågan. De tidigare besluten avser inte heller samma sak som det nu aktuella beslutet eftersom det uppfyllda området inte var preciserat till yta och höjd i tidigare beslut.

VSQ Property AB har anfört i huvudsak följande:

Mark- och miljööverdomstolen har i avgörandet MÖD 2014:25 ansett att byggsanktionsavgifter faller inom det straffrättsliga området, vilket innebär att ett beslut om byggsanktionsavgift vinner laga kraft. Vidare kan konstateras att länsstyrelsen i...

To continue reading

Request your trial