Case nº UM8855-20 m.fl of Migrationsöverdomstolen, December 10, 2020

President1
Resolution DateDecember 10, 2020
Issuing OrganizationMigrationsöverdomstolen

REFERAT

Migrationsverket beslutade den 17 oktober 2018 bl.a. att utvisa TD och hans syster MQ. Efter att beslutet fått laga kraft återvände de till hemlandet, men reste på nytt in i Sverige och sökte asyl i februari 2020. Migrationsverket prövade deras ansökningar inom ramen för ett ärende om verkställighetshinder enligt 12 kap. utlänningslagen (2005:716).

Migrationsverket beslutade den 12 maj 2020 bl.a. att inte ta upp frågan om uppehållstillstånd till ny prövning enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen. TD och MQ överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm, migrationsdomstolen (2020-06-12, ordförande Gustafsson), som avslog överklagandet. I migrationsdomstolen fördes deras talan av deras gode man.

TD och MQ överklagade domen och yrkade att målet skulle återförvisas till migrationsdomstolen för förnyad handläggning eller att de skulle beviljas ny prövning. De förde fram bl.a. följande. Migrationsdomstolen har begått ett grovt rättegångsfel genom att inte förordna ett offentligt biträde för dem i strid med 18 kap. 1 a § andra stycket utlänningslagen. Enligt bestämmelsen ska ett offentligt biträde alltid förordnas i ärenden om överklagande av ett beslut enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen.

Migrationsöverdomstolen har den 3 september 2020 på begäran av TD och MQ förordnat ett offentligt biträde för dem.

Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen (2020-12-10, Linder, Fridström och L Axelsson, referent / föredragande Larsson), meddelade prövningstillstånd och yttrade:

Ett offentligt biträde ska alltid förordnas för barn som befinner sig i Sverige och som saknar vårdnadshavare här i landet i mål som rör...

To continue reading

Request your trial