Case nº M102-19 of Mark- och miljööverdomstolen, September 28, 2020

President6
Resolution DateSeptember 28, 2020
Issuing OrganizationMark- och miljööverdomstolen

REFERAT

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDEUmeå tingsrätts, mark- och miljödomstolen, deldom och dom 2018-12-10 i mål nr M 1611-16 och nr M 991-18, se bilaga A

PARTER

Klagande och motparter1. Domsjö Fabriker Aktiebolag, 556579-1299 891 86 Örnsköldsvik

Ombud: Advokaterna A B och F U

 1. Naturvårdsverket 106 48 Stockholm

  Motparter1. Länsstyrelsen Västernorrland871 86 Härnösand

 2. Örnsköldsviks kommun 891 88 Örnsköldsvik

 3. PS Motorsport AB, 556951-4176 Adress hos ombudet

 4. V A, med firma Grävinnans Maskintjänst Adress hos ombudet

  Ombud för 3 och 4: Advokat I B

  SAKENTillstånd enligt miljöbalken till verksamhet vid anläggning i Domsjö samt dispens från begränsningsvärden enligt 1 kap. 16 § industriutsläppsförordningen (2013:250)

  ____________________

  MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

 5. Mark- och miljööverdomstolen avslår överklagandet gällande dispens från begränsningsvärden enligt 1 kap. 16 § industriutsläppsförordningen (2013:250).

 6. Mark- och miljööverdomstolen ändrar mark- och miljödomstolens deldom på så sätt att villkor 5.1 om energihushållning ska ha följande lydelse.

  5.1 Åtgärder ska i skälig utsträckning successivt vidtas för att effektivisera energi-användningen. Åtgärderna ska utgå från bolagets energikartläggning som redovisar energianvändningen och hur den kan effektiviseras. En energihushållningsplan ska tas fram i samråd med tillsynsmyndigheten och ges in till tillsynsmyndigheten vart fjärde år med början den 31 mars 2021.Av planen ska åtminstone följande framgå.- Vilka åtgärder som är tekniskt möjliga, skäliga och realistiska att genomföra, samt kostnaderna och energibesparingen för dessa.- Kostnadskalkyler omfattande minst total investeringskostnad och återbetalningstid, grundad på åtgärdens livscykelkostnader.- Vilka åtgärder som har genomförts och bedömning av vilka åtgärder som är skäliga att genomföra kommande fyraårsperiod samt en motivering till varför övriga åtgärder inte bedöms skäliga.

  Tillsynsmyndigheten får meddela skäliga villkor om vilka energihushållningsåtgärder, framtagna inom ramen för planen, som ska genomföras och inom vilken tid.

  __________________

  YRKANDEN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN

  Domsjö Fabriker AB (Domsjö) har yrkat att Mark- och miljööverdomstolen ska meddela dispens från de begränsningsvärden avseende utsläpp av stoft från sulfitlutpanna som anges i tabell 15 i BAT-slutsats 37 i Europeiska kommissionens genomförandebeslut (2014/687/EU) av den 26 september 2014 om fastställande av BAT-slutsatser för produktion av massa, papper och kartong, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU, och i första hand föreskriva att utsläppen av stoft från sulfitlutpannorna samt från blåsgasskrubber och bisulfittorn inte får överstiga 170 ton per år som riktvärde under dispensperioden eller i andra hand föreskriva att utsläppen av stoft till luft från varje sulfitlutpanna under dispensperioden som riktvärde och årsmedelvärde inte får överstiga 150 mg/Nm3 torr gas vid 5 % O2. Domsjö har vidare yrkat att dispensvillkoret ska utformas så att kontroll av utsläppet från sulfitlutpannorna ska ske genom mätning en gång per kvartal till och med den 30 juni 2019 och genom mätning en gång per månad från och med den 1 juli 2019 samt att dispensperioden i första hand ska bestämmas till och med den 31 december 2022 och i andra hand till och med den 31 december 2020. Domsjö har också yrkat att dispensen ska gälla omedelbart även om den överklagas.

  Naturvårdsverket har yrkat att Mark- och miljööverdomstolen ska ändra villkor 5.1 i mark- och miljödomstolens dom, i första hand så att tillsynsmyndigheten ges möjlighet att meddela skäliga villkor om energihushållningsåtgärder och att villkor 5.1 får följande lydelse:"Åtgärder ska i skälig utsträckning successivt vidtas för att effektivisera energianvändningen. Åtgärderna ska utgå från bolagets energikartläggning som redovisar energianvändningen och hur den kan effektiviseras. En energihushållningsplan ska tas fram i samråd med tillsynsmyndigheten och ges in till tillsynsmyndigheten vart fjärde år med början den 31 mars 2021. Av planen ska åtminstone följande framgå.- Vilka åtgärder som är tekniskt möjliga, skäliga och realistiska att genomföra, samt kostnaderna och energibesparingen för dessa,- Kostnadskalkyler omfattande minst total investeringskostnad och återbetalningstid, grundad på åtgärdens livscykelkostnader,

  - Vilka åtgärder som har genomförts och bedömning av vilka åtgärder som är skäliga att genomföra kommande fyraårsperiod samt en motivering till varför övriga åtgärder inte bedöms skäliga.Tillsynsmyndigheten får meddela skäliga villkor om vilka energihushållningsåtgärder, framtagna inom ramen för planen, som ska genomföras och inom vilken tid."

  Naturvårdsverket har i andra hand yrkat, i det fall att Mark- och miljööverdom-stolen anser att överlåtelsen till tillsynsmyndigheten, med hänsyn till 22 kap. 25 § tredje stycket miljöbalken behöver begränsas, att det i förstahandsyrkandet ovan tillfogade sista stycket i villkor 5.1 ges följande lydelse.

  "Tillsynsmyndigheten får meddela skäliga villkor om vilka energihushållningsåt-gärder, framtagna inom ramen för planen, som ska genomföras och inom vilken tid, med begränsningen att de föreskrivna åtgärdernas investeringskostnad inte får överstiga 2 miljoner kr per år (2018 års penningvärde) som ett medelvärde under en rullande period av fyra kalenderår."

  PARTERNAS INSTÄLLNING TILL YRKANDENA

  Domsjö har motsatt sig den av Naturvårdsverket begärda ändringen.

  PS Motorsport och V A med firma Grävinnans Maskintjänst har motsatt sig att bolaget får den begärda dispensen.

  Naturvårdsverket har medgett att bolaget beviljas den begärda dispensen med den begränsningen att den förenas med ett begränsningsvärde om 120 mg/Nm3 tg vid 5 % syre för panna 8 och 70 mg/Nm3 tg vid 5 % syre för panna 9 räknat som ett årsmedelvärde och att dispensen löper längst till den 30 juni 2021.

  Länsstyrelsen i Västernorrlands län (länsstyrelsen) har i första hand motsatt sig att Domsjö ges den begärda dispensen och i andra hand medgett att bolaget ges dispens i enlighet med dess andrahandsyrkande. Länsstyrelsen har tillstyrkt den av Naturvårdsverket yrkade ändringen avseende delegation.

  Örnsköldsviks kommun har tillstyrkt bolagets andrahandsyrkande och Naturvårdsverkets yrkade ändring.

  UTVECKLING AV TALAN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN

  Dispens från BAT-slutsats

  Domsjö har anfört i huvudsak följande:

  Det är orimligt att i denna situation tillämpa 1 kap. 16 § industriutsläppsförordningen så att dispens inte kan meddelas innan ett överskridande har konstaterats. Även om tillförlitliga mätdata saknas är det inte fråga om en medveten underlåtenhet, utan ett fel som bolaget arbetat aktivt med att avhjälpa. Det är ett omfattande projekt som mött svårigheter längs vägen. Under våren 2019 installerade bolaget nya mätplatser för kontroll av utsläpp av stoft till luft från verksamhetens sulfitlutpannor, i enlighet med föreskrift P 2.1 i den överklagade domen. Mätning sker därmed i enlighet med vad som föreskrivs i tillämplig standard. Vid de nya mätplatserna har utförts fyra mätningar i panna 8 och två mätningar i panna 9. Mätresultaten är lika de som uppmätts vid de tidigare mätplatserna. Även om en längre mätperiod behövs för att verifiera

  resultaten och säkerställa ett årsmedelvärde bekräftar mätresultaten hittills bolagets misstanke att stoftutsläppen från sulfitlutpannorna, trots användning av moderna elfilter, överskrider de begränsningsvärden som framgår av tillämplig BAT-slutsats. Hur och var i processen stoft fångas upp skiljer sig åt beroende på vilken sorts process som används. De reningstekniker som används i referensbruken som ligger till grund för BAT-slutsatsen går inte att använda på samma sätt i Domsjös natriumsulfitprocess. Det finns såvitt bolaget hittills kunnat utröna inte heller någon annan teknik på marknaden för att rena bort kladdigt stoft som bildas i bolagets sulfitlutpannor. Utredningen av hur stoftutsläppen kan reduceras kommer därför att bli komplicerad och tidskrävande. Sammantaget understryker resultaten av de mätningar som hittills genomförts vid de nya mätplatserna behovet av den ansökta dispensen, och inte minst att den yrkade tiden kommer att behövas för att verifiera mätresultaten och utreda hur stoftutsläppen ska kunna reduceras.

  Den ansökta dispensperioden behövs för genomförande av utredningen och vidtagande av åtgärder. Huruvida utredningen kommer att visa att det är tekniskt och ekonomiskt genomförbart att nå BAT, eller om en ny dispens kommer att behövas när den nu an-sökta löper ut, kan bolaget av uppenbara skäl inte svara på innan utredningen är genomförd.

  Naturvårdsverket har anfört i huvudsak följande:

  BAT-slutsatserna bygger på de data och det underlag som företagen inom branschen redovisar till EIPPCB (European IPPC Bureau). Detta underlag granskas av byrån, medlemsstater och branschorganisationer. Undantag kan göras för speciella processer, så som i detta fall gjorts för ammoniumbaserade sulfitmassabruk. Domsjö synes dock inte finnas med i underlaget vilket kan bero på att bolaget inte har skickat in uppgifter om stoftutsläpp vid den datainsamling som gjordes vid framtagandet av BREF-dokumentet. Detta kan ha fått till följd att det av BREF-dokumentet inte framgår att natriumbaserade processer skulle ha högre utsläpp än t.ex. magnesiumbaserade. Genom det underlag som bolaget lagt fram angående kemiska processer vid återvinning av sulfitlut m.m. anser Naturvårdsverket att bolaget har visat att det finns tillräckliga skäl för en tidsbegränsad dispens.

  Länsstyrelsen har anfört i huvudsak följande:

  Det är tveksamt om bolaget uppfyller kriterierna för dispens. Dispens kan i vart fall ges som längst till den 31 december 2020 och ska endast avse sulfitlutpannorna.

  PS Motorsport AB och V A med firma Grävinnans Maskintjänst har anfört i huvudsak att bristande kunskap om verksamhetens påverkan och utsläpp inte är skäl att bevilja dispens.

  Energihushållningsvillkoret

  Naturvårdsverket...

To continue reading

Request your trial