Case nº UM5851-20 of Migrationsöverdomstolen, December 01, 2020

President1
Resolution DateDecember 01, 2020
Issuing OrganizationMigrationsöverdomstolen

REFERAT

SH sökte asyl i Sverige i november 2015. Ansökan avslogs och han utvisades ur Sverige. Detta beslut fick laga kraft den 14 augusti 2018. Den 14 november 2018 beviljades han ett tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd i tretton månader för studier på gymnasial nivå enligt 16 f § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (tillfälliga lagen).

Innan tiden för detta tillstånd hade löpt ut ansökte SH om förlängning av det och angav att han studerade heltid på en kommunal vuxenutbildning (komvux). Migrationsverket avslog ansökan med motiveringen att det framgick av ingivna intyg att SH studerar svenska för invandrare på nivå D. Han bedömdes därför inte ha visat att den utbildning han läste var sådan att uppehållstillstånd kunde beviljas med stöd av 16 d § eller 16 h § tillfälliga lagen.

SH överklagade beslutet till migrationsdomstolen och gav in en studieplan av vilken framgick att han läste en sammanhållen yrkesutbildning inom komvux samt att han parallellt med yrkeskurser på gymnasial nivå studerade svenska. Förvaltningsrätten i Malmö, migrationsdomstolen (2020-04-08, ordförande Wennhall), avslog överklagandet med motiveringen att det endast är studier på gymnasial nivå som kan räknas in vid bedömningen av om kravet på heltidsstudier är uppfyllt och att SH:s kurser på gymnasial nivå inte motsvarade heltidsstudier.

SH överklagade domen och yrkade att han skulle beviljas uppehålls- och arbetstillstånd samt förde fram bl.a. följande.

Han studerar heltid på en sådan sammanhållen yrkesutbildning inom komvux som avses i 16 a § första stycket 2 c tillfälliga lagen. Lagtexten specificerar inte vilken nivå som studierna ska bedrivas på. En tolkning som innebär att endast verksamhetspoäng på gymnasial nivå ska beaktas vid bedömningen av studietakten skulle därför vara i strid med lagens ordalydelse och saknar även stöd i förarbetena. Där anges tydligt att studier på heltid på en sammanhållen yrkesutbildning inom komvux ska ligga till grund för uppehållstillstånd, trots att hela utbildningen inte alltid bedrivs på gymnasial nivå.

Lagstiftningens syfte talar också för att svenska som andraspråk på grundläggande nivå ska kunna utgöra en del av sammanhållna yrkesutbildningar inom komvux och alltså räknas in vid bedömningen av om studierna bedrivs på heltid. Det finns en tydlig målsättning att ungdomar som beviljas uppehållstillstånd för gymnasiala studier efter avslutad utbildning ska etablera sig på arbetsmarknaden och integreras i det svenska samhället. Yrkesstudier tillsammans med studier i svenska ökar möjligheterna till både arbete och integration i samhället varför det vore orimligt och kontraproduktivt utifrån lagens syfte att undanta sådana...

To continue reading

Request your trial