Case nº T 6146-18 of Högsta domstolen, April 09, 2020

Resolution DateApril 09, 2020
Issuing OrganizationHögsta domstolen

REFERAT

Stockholms tingsrätt

G.G:s dödsbo förde vid Stockholms tingsrätt den talan mot Nordea Bank AB som framgår av tingsrättens dom.

Tingsrätten (rådmannen Monica Ericsson) anförde följande i dom den 8 februari 2017.

BAKGRUND

Den 20 juli 2011 undertecknade G.G. tre likalydande generalfullmakter varigenom H.J. befullmäktigades att tills vidare vidta alla åtgärder och rättshandlingar som G.G. med laga verkan själv kunde vidta. G.G. avled den 21 september 2011. Vid dödsfallet uppgick hans kvarlåtenskap till ca 48 miljoner kr. G.G. hade bl.a. en bostadsrätt på Strandvägen 17 i Stockholm samt en fastighet i Österskär. I fastigheten förvarades ett antal värdefulla bilar av äldre modell. Bland dödsboets tillgångar ingick även ett tillgodohavande på konto i Nordea.

Vid G.G:s bortgång anlitade H.J. jur.kand. S.K. på Advokataktiebolaget Independent Lawyers, för att hjälpa till med dödsboförvaltningen och bouppteckningen. S.K. tog kontakt med säkerhetsföretaget Active Armour, som den 11 november 2011 fakturerade G.G:s dödsbo 525 000 kr för "skydd och säkerhetstjänster". Vidare anlitade H.J. städföretaget Transport & Larm Sverige AB, som den 18 november 2011 fakturerade dödsboet 125 829 kr för "packning, transport och bortforsling" från lägenheten på Strandvägen.

Den 24 november 2011 besökte H.J. Nordeas kontor på Hamngatan i Stockholm. Med stöd av generalfullmakten instruerade han banken att betala fakturorna från Transport & Larm Sverige AB och Active Armour, dvs. sammanlagt 650 829 kr. Nordea, som då kände till att G.G. var avliden, genomförde betalningsuppdragen.

T.L. har sedan den 26 mars 2012 varit förordnad som boutredningsman i dödsboet. Bouppteckning efter G.G. förrättades den 13 juni 2012 och registrerades hos Skatteverket den 5 juli 2012. I bouppteckningen angavs Allmänna arvsfonden som legal arvinge. Vidare angavs att såväl Stiftelsen G.G:s minne (genom H.J.) som E.G. och K.L. hade g jort gällande att de var universella testamentstagare.

YRKANDEN OCH INSTÄLLNING

G.G:s dödsbo har yrkat att tingsrätten - med undanröjande av tidigare meddelad tredskodom - ska förplikta Nordea Bank AB att till G.G:s dödsbo utge 650 829 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 9 mars 2015 till dess betalning sker.

Nordea har bestritt käromålet, men vitsordat yrkat belopp och ränta i och för sig.

- - -

GRUNDER

G.G:s dödsbo

Dödsboet har haft medel innestående hos Nordea. Dödsboet har alltså haft en fordran på Nordea.

Nordea har inte på uppmaning av dödsboet återbetalat det omstämda beloppet.

Det har inte förelegat något giltigt uppdrag, uppdragsavtal eller generalfullmakt som gett H.J. rätt att binda dödsboet genom att lämna de i målet aktuella betalningsinstruktionerna till Nordea. Nordea har således inte betalat ut medlen med befriande verkan i förhållande till dödsboet.

I första hand görs gällande att ärvdabalken exklusivt reglerar avvecklingen av dödsbon. Eftersom generalfullmakten var utställd enligt lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen) och inte i enlighet med ärvdabalkens bestämmelser om hur dödsbon ska förvaltas har fullmakten varit ogiltig. Det saknas därvid betydelse om Nordea var i god tro.

I andra hand, om generalfullmakten enligt 21 § avtalslagen har varit fortsatt giltig efter G.G:s bortgång, f inns inte stöd för att fullmakten också ska ge rätt att för dödsboets räkning ingå nya förbindelser.

I vart fall ska generalfullmakten anses förfallen på grund av särskilda omständigheter enligt 21 § avtalslagen. De särskilda omständigheter som avses är 1) att de aktuella fordringarna avsåg stora belopp, 2) att fordringarna avsåg arbete av ovanlig art, 3) att det var fråga om en generalfullmakt, 4) att H.J. gav betalningsuppdragen efter G.G:s död, 5) att fullmakten upprättades kort tid före dödsfallet, och 6) att fullmakten inte åberopats för några åtgärder före de nu aktuella betalningsinstruktionerna. Nordea kände till eller borde ha känt till dessa omständigheter och att H.J. därför inte var behörig att genomföra utbetalningarna.

Vidare har generalfullmakten inte inneburit att H.J. haft befogenhet att lämna de nu aktuella betalningsinstruktionerna eftersom uppdragsavtalet - att bilda en stiftelse samt att dölja kvarlåtenskapens skick och natur - inte har varit giltigt. Det är ett avtal genom vilket G.G. har förfogat över sin kvarlåtenskap och ett sådant avtal är enligt 17 kap. 3 § ÄB inte giltigt. Banken borde ha känt till att det inte är möjligt att ingå den typen av uppdragsavtal.

H.J:s agerande har i vart fall utg jort ett uppsåtligt åsidosättande av G.G:s dödsbos objektiva intresse av att ordinarie dödsboförvaltning skulle komma till stånd utan att dödsboets egendom dessförinnan skingras. Det har varit ett befogenhetsöverskridande som är att jämföra med interna inskränkande instruktioner ( jfr 2 kap. 11 § avtalslagen). Nordea har medverkat till att intresset har kränkts, vilket Nordea borde ha insett. Åsidosättandet av huvudmannens underförstådda väsentliga intresse innebär i vart fall att det skulle strida mot tro och heder att åberopa rättshandlingen.

Nordea

De aktuella två betalningarna som verkställdes av Nordea har g jorts i enlighet med instruktioner från H.J. som hade en generalfullmakt att utan inskränkning företräda G.G.

Nordea bestrider att ärvdabalkens regler om dödsboförvaltning skulle innebära att fullmakten inte varit gällande. Generalfullmakten har varit gällande enligt 21 § avtalslagen.

Det bestrids att fullmakten inte gett H.J. rätt att ingå nya förbindelser. G.G:s förestående bortgång har varit en direkt förutsättning för fullmaktens givande.

Det bestrids att det skulle föreligga några särskilda omständigheter som föranleder att fullmakten skulle ha förfallit.

Det bestrids att G.G:s utfärdande av generalfullmakter med det efterföljande uppdraget till H.J. skulle vara ogiltigt som adkvisitivt arvsavtal enligt 17 kap. 3 § ÄB. H.J. har inte överskridit sina befogenheter. Behörigheten som fullmakten gav omfattade förbindelser som de aktuella betalningsuppdragen. Banken kände till att G.G. var avliden. Efter kontroll av fullmakten och fakturorna, ställda till dödsboet, utfördes betalningsuppdragen. Nordea har varit i god tro.

Nordea bestrider vidare att H.J:s agerande skulle ha inneburit ett åsidosättande av dödsboets intresse. Åtgärderna, som innefattade anlitande av städf irma och vaktbolag, har varit oundgängligen påkallade och skett av omsorg om dödsboet, dess bestånd och därmed även till förmån för dödsbodelägarna. Nordea har varit i god tro och har inte medverkat till att dödsboets intressen kränkts. Något brott mot tro och heder har det heller inte varit fråga om.

Anlitandet av städf irman respektive vaktbolaget samt föranstaltandet av betalning för fakturorna har i första hand skett med stöd av den av G.G. givna fullmakten. I andra hand har H.J., genom det uppdrag som tilldelats honom av G.G., ombesörjt s.k. provisorisk dödsboförvaltning enligt 18 kap. 2 § ÄB. De kostnader som uppstod för dödsboet har varit erforderliga för boets vård och omsorg, varför dödsboet enligt 18 kap. 3 § ÄB e contrario har varit skyldigt att betala. Nordea har varit i god tro.

Dödsboets genmäle ang. provisorisk dödsboförvaltning

Det bestrids att H.J. haft en plikt enligt 18 kap. 2 § ÄB att utföra de i målet aktuella åtgärderna och lämna de aktuella betalningsinstruktionerna. H.J. har inte varit dödsbodelägare och har därför inte haft någon allmän plikt att ta hand om all dödsboets egendom enligt 18 kap. 2 § första stycket ÄB. Eftersom det inte har förelegat något giltigt sysslomannauppdrag mellan G.G. och H.J. har H.J. inte heller haft något uppdrag att förvalta egendomen.

Om tingsrätten skulle komma fram till att H.J. har haft ett giltigt uppdragsavtal bestrids det att G.G:s bostad och bohag och hans fastighet i Österskär skulle ha stått under H.J:s vård i sådan mening att han haft en plikt att fortsätta sin förvaltning av egendomen. Om tingsrätten skulle komma fram till att H.J. varit syssloman och att egendomen stod under hans vård bestrids det att de nu aktuella åtgärderna - att anlita en städf irma för att tömma bostaden och att anlita ett bevakningsföretag - skulle vara sådana bevarande åtgärder som plikten i 18 kap. 2 § första stycket ÄB avser. Det bestrids vidare att de aktuella åtgärderna är sådana som H.J. varit skyldig att vidta på grund av bestämmelsen i 18 kap. 2 § andra stycket ÄB.

Även om tingsrätten skulle komma fram till att H.J. haft en plikt att vidta de aktuella åtgärderna innan dödsbodelägarna tillkallades, så har han i vart fall inte haft någon plikt att dessförinnan ombesörja betalning för åtgärderna.

PARTERNAS UTVECKLING AV TALAN

- - -

UTREDNING

- - -

DOMSKÄL

Inledningsvis kan det konstateras att det mellan parterna är ostridigt

-

att G.G. ca två månader före sin död utfärdade en generalfullmakt till H.J. som enligt sin ordalydelse inte innehöll några inskränkningar,

-

att G.G. haft medel innestående på ett konto i Nordea,

-

att Nordea, på instruktioner från H.J. ca två månader efter G.G:s död och efter att H.J. uppvisat sin generalfullmakt, från G.G:s konto har betalat de i målet aktuella fakturorna om sammanlagt 650 829 kr, utställda på dödsboet, samt

-

att Nordea då var medvetet om att G.G. hade avlidit.

På grund av tillgodohavandet på G.G:s konto i Nordea har dödsboet haft en fordran på banken. Den inledande frågan blir då om Nordea med befriande verkan gentemot dödsboet har kunnat utföra betalningar från kontot enligt de instruktioner som H.J. har lämnat med stöd av sin fullmakt.

Av 21 § avtalslagen framgår att en fullmakt gäller även om fullmaktsgivaren dör, om det inte f inns särskilda omständigheter som föranleder att den ska vara förfallen. Parterna har olika uppfattningar om huruvida denna bestämmelse är tillämplig i förevarande fall eller om det är ärvdabalkens regler som exklusivt ska gälla.

Som framgått är den nämnda bestämmelsen i avtalslagen uttryckligen tillämplig efter fullmaktsgivarens död. I samband med lagens...

To continue reading

Request your trial