Case nº Ö 4223-19 of Högsta domstolen, April 08, 2020

Resolution DateApril 08, 2020
Issuing OrganizationHögsta domstolen

REFERAT

Till HD överlämnades ett ärende om utlämning till Islamiska republiken Iran av P.M., medborgare i Iran.

Ärendet föredrogs.

Föredraganden, justitiesekreteraren Johan Isaksson, föreslog i betänkande att HD skulle meddela beslut i allt väsentligt överensstämmande med HD:s beslut.

HD (    justitieråden Gudmund Toijer, Ann-Christine Lindeblad, Johnny Herre, Malin Bonthron och Stefan Reimer, referent) meddelade den 8 april 2020 följande beslut.

Framställningen

  1. Myndigheten för internationella ärenden inom Islamiska republiken Irans rättsväsende har begärt att P.M. ska utlämnas dit för verkställighet av ett fängelsestraff.

    Den åberopade domen

  2. Iran har åberopat en dom meddelad den 17 augusti 2014 av den allmänna brottmålsdomstolen i Esfahan, Iran. Genom domen dömdes P.M. för medhjälp till förfalskning till fängelse i sex månader och för brukande av falsk urkund till fängelse i tre år. Enligt domen ska P.M. på ett off iciellt registreringskontor oriktigt ha presenterat en person som sin make, varpå ett off iciellt intyg om samtycke för utresa ur Iran ska ha upprättats för P.M. och hennes barn. Med förfalskade handlingar ska hon därefter ha utverkat ett pass och kunnat resa ut ur landet. Det framgår inte av domen när de påstådda gärningarna ska ha ägt rum. Det framgår inte heller om någon försvarare hade utsetts att företräda henne vid rättegången eller om hon kallats till förhandlingen.

    Riksåklagarens och P.M:s inställning m.m.

  3. Enligt riksåklagaren f inns det hinder mot utlämning enligt 7, 9 och 10 §§ utlämningslagen. En utlämning skulle enligt riksåklagaren strida också mot artiklarna 3 och 6 i Europakonventionen.

  4. P.M. har motsatt sig utlämning. Hon har instämt i riksåklagarens bedömning att det f inns hinder mot utlämning enligt 7, 9 och 10 §§ utlämningslagen samt att en utlämning skulle strida mot artiklarna 3 och 9 i Europakonventionen. Hon har g jort gällande även att hon riskerar dödsstraff om hon utlämnas till Iran.

  5. Migrationsverket beslutade den 28 oktober 2014 att bevilja P.M. permanent uppehållstillstånd i Sverige och hon förklarades samtidigt vara f lykting (f lyktingstatusförklaring). Skälen för beslutet var att P.M. hade g jort sannolikt att hon i Iran dömts till spöstraff som kan omvandlas till stening och att hon därför riskerar att vid ett återvändande till Iran utsättas för övergrepp från de iranska myndigheternas sida på grund av sitt kön. Verket bedömde att de övergrepp som hon riskerar når upp till förföljelse...

To continue reading

Request your trial