Case nº Ö 2628-19 of Högsta domstolen, April 01, 2020

Resolution DateApril 01, 2020
Issuing OrganizationHögsta domstolen

REFERAT

Genom beslut den 14 juni 2018 utmätte Kronofogdemyndigheten A.H:s medel på ett konto för omhändertagna medel hos Kriminalvården för A.H:s skulder till bl.a. L.B., Brottsoffermyndigheten och Skatteverket.

Nacka tingsrätt

A.H. överklagade i Nacka tingsrätt och yrkade att tingsrätten skulle upphäva Kronofogdemyndighetens beslut.

Tingsrätten (rådmannen Anna Eleblad) anförde i beslut den 11 september 2018 följande.

Till stöd för sin begäran har A.H. fört fram sammanfattningsvis följande. Medlen på kontot utgör ett sådant skadestånd som avses i 5 kap. 7 § UB eller försäkringsersättning enligt 15 kap. 10 § försäkringsavtalslagen (2005:104) och har hållits avskilda. Medlen är därför utmätningsfria.

Brottsoffermyndigheten har motsatt sig ändring av Kronofogdemyndighetens beslut. Till stöd för sin inställning har Brottsoffermyndigheten sammanfattningsvis uppgett att medlen sattes in på ett konto med 1 000 kr och därför ska anses sammanblandade.

Skatteverket har motsatt sig ändring av Kronofogdemyndighetens beslut. Till stöd för sin inställning har Skatteverket uppgett att den utbetalade ersättningen inte kan anses utgöra vare sig skadestånd eller försäkringsersättning.

SKÄL FÖR BESLUTET

Enligt 5 kap. 7 § UB får skadestånd som tillkommer gäldenären med anledning av bl.a. personskada inte utmätas medan skadeståndet innestår hos den som ska utge det. Om skadeståndet har betalats ut får det inte heller utmätas om det har hållits avskilt och skadeståndet ska tillgodose försörjningsbehov som alltjämt kvarstår om mer än två år har förflutit sedan utbetalningen. Motsvarande gäller ersättning från en sjuk- eller olycksfallsförsäkring enligt 15 kap. 10 § försäkringsavtalslagen. Vid bedömningen av huruvida kravet på avskiljande är uppfyllt får lagen (1944:181) om redovisningsmedel användas som utgångspunkt (se Gregow m.fl. Utsökningsbalken, kapitel 5 [Zeteo 2017-11-22]). Härvid ska emellertid noteras att lagen om redovisningsmedel tar sikte på medel som innehålls för tredje mans räkning och inte för ens egen försörjning.

I nu aktuellt mål har Kammarkollegiets försäkringsavdelning utbetalat ersättning om 54 000 kr till A.H. efter att han har råkat ut för en olycka. Den utgör därmed sådan försäkringsersättning som avses i 15 kap. 10 § försäkringsavtalslagen. Medlen kan således vara utmätningsfria under förutsättning att de har hållits avskilda. Av det åberopade kontoutdraget framgår att medlen har utbetalats till ett konto vars behållning före utbetalningen uppgick till 1 000 kr. Det har därefter skett uttag men inte insättningar på kontot. Behållningen på kontot har således fram till utmätningen i allt väsentligt bestått av de utbetalade medlen. Det faktum att det har funnits en förhållandevis liten summa pengar på kontot medför därför inte att medlen ska anses sammanblandade (se rättsfallet RH 2009:57). Inte heller kan uttagen anses medföra att medlen ska anses sammanblandade eftersom en sådan tolkning hade inneburit att det inte hade varit möjligt för försäkringstagaren att utnyttja sin ersättning sedan den utbetalats. Överklagandet ska därför bifallas och utmätningen hävas.

BESLUT

Tingsrätten häver det överklagade beslutet. Tingsrätten häver eventuella efterföljande beslut om fördelning och utbetalning.

Svea hovrätt

Skatteverket och L.B. överklagade i Svea hovrätt och yrkade att hovrätten skulle upphäva beslutet och låta Kronofogdemyndighetens beslut stå...

To continue reading

Request your trial