Case nº T 4412-19 of Högsta domstolen, March 18, 2020

Resolution DateMarch 18, 2020
Issuing OrganizationHögsta domstolen

REFERAT

Stockholms tingsrätt, Patent- och marknadsdomstolen

K.E. förde talan mot Sveriges Television Aktiebolag vid Stockholms tingsrätt, Patent- och marknadsdomstolen på det sätt som framgår av domstolens dom.

Patent- och marknadsdomstolen (chefsrådmannen Anders Dereborg, rådmannen Carl Rosenmüller och tingsf iskalen Sof ia Gustafsson) anförde följande i dom den 23 januari 2018.

BAKGRUND

En juninatt 2010 spelade K.E. in en f ilm med sin mobiltelefon (Mobilf ilmen). Ett två minuter långt klipp med olika sekvenser av Mobilf ilmen ingår i en f ilm som redigerades och offentligg jordes den 14 september 2010 av Sverigedemokraterna (SD-f ilmen). SD-f ilmen offentligg jordes med K.E:s samtycke och lades ut på Sverigedemokraternas off iciella Youtubekanal. Tidningen Expressen offentligg jorde den 14 - 16 november 2012 tre längre och oredigerade sekvenser av Mobilf ilmen utan K.E:s samtycke. Sveriges Television AB (Sveriges Television) har från dessa sekvenser därefter publicerat stillbilder och f ilmklipp ur Mobilf ilmen i tv (SVT1, SVT2 och SVT24) och på internet (svt.se och svtplay.se) utan att inhämta K.E:s samtycke. De i målet aktuella publiceringarna framgår av domsbilaga 1 (här utesluten).

K.E. väckte 2015 talan vid Stockholms tingsrätt och yrkade att tingsrätten skulle fastställa att Sveriges Television var skadeståndsskyldigt på grund av dess publiceringar. Hans talan avvisades i ett beslut av tingsrätten den 10 februari 2016. Efter överklagande undanröjde Patent- och marknadsöverdomstolen den 31 oktober 2016 avvisningsbeslutet och återförvisade målet till Patent- och marknadsdomstolen. Det är det målet som Patent- och marknadsdomstolen nu prövar.

K.E. har även tidigare väckt talan om upphovsrättsintrång - bland annat vid Lunds tingsrätt och Göteborgs tingsrätt - mot andra media-företag med anledning av deras publiceringar av bilder eller f ilmsekvenser från Mobilf ilmen.

YRKANDEN OCH INSTÄLLNING

K.E. har formulerat och framställt följande fastställelseyrkanden.

 1. att Sveriges Television är skyldigt att betala skälig ersättning till honom för exemplarframställning och tillgängliggörande av hans upphovsrättsligt skyddade material, enligt domsbilaga 1, för allmänheten via webbplatserna svt.se och svtplay.se samt via tv-sändningar i SVT1, SVT2 och SVT24 från den 20 november 2012 till den 28 juni 2017, och

 2. att Sveriges Television handlat uppsåtligen eller av oaktsamhet och att bolaget därför är skyldigt att till honom betala ersättning för den ytterligare skada som intrånget har medfört och för ytterligare skada som inte följde av obehörigt utnyttjande (54 § andra stycket resp. 3 § upphovsrättslagen) från den 20 november 2012 till den 28 juni 2017.

  Sveriges Television har bestritt käromålet.

  GRUNDER

  K.E.

  Mobilf ilmen är ett verk enligt 1 § upphovsrättslagen eftersom den är ett resultat av hans intellektuella skapelse och har kommit till uttryck genom att han har g jort fria och kreativa val. Han har själv valt hur han ska spela in händelseförloppet. Han har valt vinkel samt startat och stängt av f ilminspelningen efter eget tycke.

  I vart fall är Mobilf ilmen en bildupptagning enligt 46 § upphovsrättslagen och en ljudupptagning enligt 47 § upphovsrättslagen. De utbrutna stillbilderna är skyddade som fotograf iska bilder enligt 49 a § upphovsrättslagen.

  Sveriges Television har sedan den 20 november 2012 otillåtet framställt exemplar och tillgängligg jort stillbilder och f ilmklipp ur Mobilf ilmen utan hans samtycke och utan att ange honom som upphovsman, fotograf eller källa. I vissa fall har Sveriges Television angett annan fotograf och källa, samt lagt in Sveriges Televisions egen logotype vilket innebär att Sveriges Television har ändrat upphovsrättslig märkning i strid med 52 g § upphovsrättslagen.

  Eftersom Mobilf ilmen offentligg jordes utan hans samtycke har Sveriges Television använt en olovlig kopia.

  Sveriges Television har bearbetat Mobilf ilmen och ändrat verkskategori genom att bryta ut stillbilder ur Mobilf ilmen, vilket utgör en kränkning av hans ideella rätt. Förändringen utgör en manipulering av ursprungsmaterialet, vilket fordrar upphovsmannens tillstånd. Vissa stillbilder har också beskurits och använts i montage i strid med 3 § och 11 § andra stycket upphovsrättslagen.

  Sveriges Television ska på grund av upphovsrättsintrång förklaras skyldigt att betala skälig ersättning för utnyttjandet av verket enligt 54 § första stycket upphovsrättslagen. Sveriges Television har vidare handlat uppsåtligen eller i vart fall av oaktsamhet och ska därför förklaras ersättningsskyldigt för ytterligare skada enligt andra stycket samma bestämmelse.

  Några inskränkningar i upphovsrätten är inte tillämpliga. Yttrandefriheten ska inte ges företräde framför upphovsrätten.

  Sveriges Television

  Mobilf ilmen är inte ett verk i upphovsrättslagens mening. Framställningen möter inte verksbegreppets originalitetskrav, utan har endast upptagits med den funktion som ingår i en vanlig mobilkamera. Mobilf ilmen saknar tekniska och konstnärliga kvaliteter. Mobilf ilmen kan i och för sig utgöra en bildupptagning enligt 46 § upphovsrättslagen. Det vitsordas också att stillbilderna skyddas enligt 49 a § upphovsrättslagen. Det bestrids dock att publiceringen av stillbilder ur Mobilf ilmen har medfört en ändring som är kränkande för K.E:s rätt.

  Sveriges Television åberopar ett antal inskränkningar i den eventuella rätt som tillkommer K.E. enligt följande. Ett flertal av förfogandena (se specif ikation nedan) faller in under 23 § upphovsrättslagen, d.v.s.

  undantaget om återgivning av konstverk m.m. i samband med en redogörelse för en dagshändelse. Även undantaget i 25 § upphovsrättslagen om dagshändelse åberopas för ett flertal publiceringar. I tre fall åberopas undantaget om parodi, travesti och satir, innebärande att tre publiceringar helt faller utanför upphovsrättslagen eftersom de inte utgör upphovsrättsliga förfoganden.

  Upphovsrättslagens bestämmelser om ansvar och ersättningsskyldighet för intrång ska under alla förhållanden inte tillämpas p.g.a. de yttrande- och informationsintressen som ligger bakom de omtvistade publiceringarna och som skyddas av 2 kap. 1 § RF, artikel 10 Europakonventionen samt artikel 11 EU-stadgan. Invändningen görs gällande beträffande samtliga förfoganden i domsbilaga 1.

  NÄRMARE OM GRUNDERNA OCH UTVECKLING AV TALAN

  K.E.

  Oavsett om någon inskränkning i upphovsmannens rätt skulle vara tillämplig så påverkar den inte hans ideella rätt enligt 3 § upphovsrättslagen, se 11 § andra stycket samma lag. Det bestrids att publiceringarna har skett i samband med en dagsaktuell händelse, eftersom det har varit fråga om perdurerande (fortgående) utnyttjanden.

  Det bestrids att någon publicering träffas av parodiundantaget, vilket egentligen tar sikte på skapandet av ett nytt och självständigt verk. I de tre aktuella fallen har bitar ur Mobilf ilmen publicerats i oförändrat skick, utan att någonting nytt har tillförts. En satir som utgörs av en uppspelning av f ilmverk in extenso utan ljud utgör ingen satir utan i stället en otillåten bearbetning och exemplarframställning och ett obehörigt utnyttjande.

  Skyddet för framställande av ljud- och bildupptagningar i 46 § upphovsrättslagen innebär att 11 § andra stycket ska tillämpas såväl för ljud- som bildupptagning.

  Sveriges Television är inte en tidning eller tidskrift vilket innebär att 23 § första stycket 3 upphovsrättslagen inte är tillämplig. Den bestämmelsen gäller inte heller för kritisk återgivning i digital form d.v.s. publiceringar på svt.se, SVT play m.m., se punkten 2 i samma bestämmelse. I övrigt har olovlig förlaga använts, då Mobilf ilmen inte har offentligg jorts på det sätt som förutsätts i bestämmelsen.

  Sveriges Television har utnyttjat hans f ilm på ett sådant sätt att begreppet dagshändelse enligt 25 § upphovsrättslagen inte är tillämpligt och i en omfattning som inte är förenlig med utnyttjandet eftersom återgivningen enbart får avse verk som syns eller hörs under den händelse som informationen avser. Undantaget i 25 § upphovsrättslagen träffar därtill endast ljudradio och television vilket alltså undantar Sveriges Televisions publiceringar på internet.

  Vid samtliga Sveriges Televisions förfoganden har exemplar av verken framställts. För att kunna överföra verken till allmänheten på det sätt som skett krävs att det tekniskt görs en kopiering inom den egna verksamheten.

  Sveriges Television har inte iakttagit sin undersökningsplikt. Sveriges Television är ett stort företag som måste undersöka vem som är upphovsman. Sveriges Television har vidare underlåtit att inhämta K.E:s samtycke. Sveriges Television har fortsatt att utnyttja Mobilf ilmen även efter det att K.E. har g jort gällande sin upphovsrätt. Den 12 december 2013 kontaktade K.E. Sveriges Television och g jorde gällande sin upphovsrätt. Under tiden därefter har Sveriges Television uppsåtligen utnyttjat verken. Sveriges Television ska därför betala skadestånd för ytterligare skada, där särskild hänsyn ska tas till följande:

 3. hans uteblivna vinst,

 4. den vinst som Sveriges Television har g jort med anledning av intrånget,

 5. skada på verkets anseende,

 6. ideell skada, och

 7. hans intresse av att intrång inte begås.

  Sveriges Television

  Allmänt om förfogandena

  Det ifrågasätts inte att publicering har skett i den omfattning och vid de tidpunkter som K.E. gör gällande. Beträffande rad 5 (vänster bild på E.A.) så har bilden hämtats från SD-f ilmen vilken i sin tur lovligen har tillgängligg jorts (23 § upphovsrättslagen). Sveriges Television har endast återgett Mobilf ilmen i en begränsad omfattning som i var och en av de aktuella artiklarna, och tv-inslagen har motiverats av dess informationssyfte.

  Sveriges Television har angett källa i den omfattning och på det sätt som god sed kräver samt inte g jort större ändringar än som är nödvändigt. Av innehållet i Sveriges Televisions publiceringar har det framgått att K.E. har framställt Mobilf ilmen. Det var även allmänt känt att K.E. var upphovsman i...

To continue reading

Request your trial