Case nº UM12506-19 of Migrationsöverdomstolen, September 03, 2020

President:1
Resolution Date:September 03, 2020
Issuing Organization:Migrationsöverdomstolen
SUMMARY

Även om en utlänning endast uppehåller sig i landet när han eller hon arbetar kan kravet på vistelse i 5 kap. 10 § utlänningslagen vara uppfyllt. Tidsbegränsat uppehållstillstånd kan därför beviljas en utlänning som är bosatt utomlands men dagpendlar till Sverige för att arbeta.

 
FREE EXCERPT

REFERAT

GF, som är medborgare i USA, var under perioden 13 februari 2016 till och med 13 februari 2018 beviljad uppehålls- och arbetstillstånd på grund av arbete. Den 8 februari 2018 ansökte han om förlängning av sitt uppehålls- och arbetstillstånd.

Migrationsverket skickade i mars 2018 ett meddelande till GF i vilket Migrationsverket efterfrågade information om han, som enligt inskickade uppgifter bodde i Danmark och pendlade till Sverige, avsåg att flytta till Sverige eller om han avsåg att fortsätta att pendla. GF svarade att han skulle fortsätta att bo i Danmark och pendla till Sverige. Vidare uppgav han att han hade pendlat till Sverige från Danmark under de senaste två åren.

Migrationsverket avslog den 10 oktober 2018 GF:s ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd. Som skäl för beslutet angav Migrationsverket i huvudsak följande. GF har inte sin dygnsvila i Sverige utan i Danmark. Han har inte för avsikt att vistas här mer än under arbetstid, övrig tid avser han att vistas i Danmark. Han har utvandrat från Sverige sedan tre år tillbaka och har inte för avsikt att bo i Sverige. Det saknas därför anledning att bevilja honom uppehållstillstånd. Eftersom han redan vistats i Sverige i mer än tre månader krävs att han har ett uppehållstillstånd. Då han inte har sin dygnsvila i Sverige har han inte rätt till fortsatt uppehållstillstånd. Han kan därför inte heller beviljas arbetstillstånd.

GF överklagade beslutet och yrkade att han skulle beviljas uppehålls- och arbetstillstånd i enlighet med sin ansökan. Till stöd för sin talan förde han fram bl.a. följande. Av 5 kap. 10 § utlänningslagen (2005:716) framgår inte att ett uppehållstillstånd är villkorat av att den sökande ska vara bosatt i landet eller tillbringa sin dygnsvila här. I både 2 kap. 5 § och 5 kap. 10 § utlänningslagen är förutsättningen för uppehållstillstånd att sökanden vistas i landet och lagrummen ger inte något uttryck för att kravet på uppehållstillstånd skulle kräva att man tillbringar sin dygnsvila i Sverige.

Förvaltningsrätten i Malmö, migrationsdomstolen (2019-07-09, ordförande Ohlsson), avslog överklagandet och anförde bl.a. följande. Begreppet vistelse i svensk språkdräkt syftar på något annat än dagliga pendelresor till arbete. Vistelse som den tolkas i exempelvis folkbokföringssammanhang har med en mer stadigvarande bosättning att göra, såsom att skaffa ett boende i hela dess mening med bostad, övernattning m.m. Ordalydelsen i 2 kap. 5 § utlänningslagen stöder också...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL