Case nº B 781-19 of Hovrätten för Nedre Norrland, May 07, 2020

Resolution Date:May 07, 2020
Issuing Organization:Hovrätten för Nedre Norrland
SUMMARY

Vid brott mot 20 kap. 5 § första stycket 2 utlänningslagen ska brottsofferfondsavgift inte dömas ut, om det inte kommit fram att det funnits några försvårande omständigheter.

 
FREE EXCERPT

REFERAT

Östersunds tingsrätt

Åklagaren väckte talan mot A.A. för brott mot utlänningslagen enligt följande gärningsbeskrivning.

A.A. har mellan den 6 maj 2017 och den 29 maj 2018 på - - - Östersunds kommun haft B.A. anställd - - - trots att B.A.saknade giltigt arbetstillstånd i Sverige. Anställningen har varat under perioden den 3 maj 2017 till den 6 juli 2017 samt under perioden december 2017 till den 29 maj 2018. A.A. begick gärningen med uppsåt eller av oaktsamhet.

A.A. förnekade brott.

Tingsrätten (rådmannen Jeanette Lindberg och tre nämndemän) anförde i dom den 2 maj 2019, efter att ha funnit åtalet styrkt i enlighet med åklagarens gärningspåstående och att A.A. varit oaktsam, följande när det gällde brottsofferfondsavgift.

DOMSKÄL

- - -

I straffskalan för det brott som A.A. döms för finns även stadgat fängelse, varför A.A. även ska betala lagstadgad avgift om 800 kr till brottsofferfonden.

Hovrätten för Nedre Norrland

A.A. överklagade tingsrättens dom och yrkade att åtalet skulle ogillas. Hovrätten meddelade prövningstillstånd endast i fråga om A.A:s skyldighet att betala avgift enligt lagen om brottsofferfond.

Åklagaren motsatte sig att tingsrättens dom ändrades.

Hovrätten (hovrättsråden Fredrik Johnsson och Per-Anders Svensson samt tf. hovrättsassessorn Maria Lindgren, referent) anförde i dom den 7 maj 2020 följande.

DOMSKÄL

Tingsrätten dömde A.A. enligt 20 kap. 5 § första stycket 2 utlänningslagen (2005:716) för brott mot utlänningslagen till dagsböter. Tingsrätten ålade honom även att betala avgift enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

Målet i hovrätten gäller nu enbart frågan om A.A. ska betala en avgift enligt 1 § lagen om brottsofferfond. I paragrafen föreskrivs att den som döms för ett eller flera brott ska åläggas att betala en avgift, om fängelse ingår i straffskalan för något av brotten.

Enligt 20 kap. 5 § första stycket 2 utlänningslagen döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet har en utlänning anställd om utlänningen har rätt att vistas här men saknar föreskrivet arbetstillstånd till böter eller, när omständigheterna är försvårande, fängelse i högst ett år.

Ansvarsbestämmelsen i 20 kap. 5 § utlänningslagen har utformats på ett ovanligt sätt. Den innehåller enligt huvudregeln...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL