Case nº A-108-19 of Arbetsdomstolen, July 15, 2020

Defense:2020-45
Resolution Date:July 15, 2020
Issuing Organization:Arbetsdomstolen
SUMMARY

Fråga om det funnits laga skäl för avskedande eller i vart fall saklig grund för uppsägning. Arbetsdomstolen har funnit att arbetstagaren, en busschaufför, har utsatt arbetsgivarens egendom för skadegörelse och att laga skäl för avskedande funnits.

 
FREE EXCERPT

REFERAT

Svenska Kommunalarbetareförbundet

mot

Sveriges Bussföretag och Arriva Sverige Aktiebolag.

Bakgrund

Mellan parterna gäller kollektivavtal. B.P. är medlem i Svenska Kommunalarbetareförbundet (förbundet).

B.P. var anställd som bussförare hos Arriva Sverige Aktiebolag (bolaget). Han arbetade vid bolagets driftsställe i Råsta, Stockholm. Den 31 maj 2019 avskedades han från anställningen.

Tvist har uppkommit mellan parterna om avskedandet varit lagligen grundat. Arbetsgivarparterna har gjort gällande att B.P., vid 16 tillfällen under perioden november 2018 - april 2019, har vandaliserat bussarnas färddatorsystem, greenboxsystem, eller satt det ur funktion. Förbundet har bestritt att B.P. skulle ha skadat greenboxarna eller satt dem ur funktion.

Parterna har tvisteförhandlat utan att kunna enas.

Yrkanden och inställning

Förbundet har yrkat att Arbetsdomstolen ska

 1. förklara avskedandet av B.P. ogiltigt,

 2. förplikta bolaget att till B.P. betala lön med 30 582 kr per månad för tiden den 1 juni 2019 - 31 maj 2020 och med 25 136 kr för tiden den 1 - 25 juni 2020, och

 3. förplikta bolaget att till B.P. betala allmänt skadestånd med 200 000 kr.

  För det fall Arbetsdomstolen skulle finna att det inte funnits laga skäl för avskedandet, men väl saklig grund för uppsägning, har förbundet i andra hand yrkat att Arbetsdomstolen ska förplikta bolaget att till B.P. betala

 4. ekonomiskt skadestånd, avseende förlust av sex månaders uppsägningslön, med 34 558 kr för juni 2019, med 224 kr för juli 2019, med 4 681 kr för augusti 2019, med 4 053 kr för september 2019, med 3 620 kr för oktober 2019 och med 3 286 kr för november 2019, och

 5. allmänt skadestånd med 80 000 kr.

  Förbundet har yrkat ränta enligt 6 § räntelagen på de allmänna skadestånden från dagen för delgivning av stämning (den 9 oktober 2019) och på övriga belopp från den 25:e i respektive månad med början den 25 juni 2019, allt till dess betalning sker.

  Arbetsgivarparterna har bestritt yrkandena och inte vitsordat några belopp avseende allmänt skadestånd som skäliga i och för sig. De har vitsordat att B.P. hade en snittlön om 30 582 kr per månad, men invänt att i vart fall ska avräkning ske om lön ska betalas. De har vidare vitsordat beloppen avseende ekonomiskt skadestånd samt sättet att beräkna ränta.

  Förbundet har bestritt att avräkning ska ske avseende yrkandet om lön.

  Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader.

  Parterna har till stöd för sin talan anfört i huvudsak följande.

  Arbetsgivarparterna

  Sammanfattning av grunderna för bestridandet

  B.P. har vid 16 tillfällen under perioden november 2018 - april 2019 under arbetspass i bussen vandaliserat bussens greenbox, dvs. bolagets egendom, eller medvetet fått den att inte fungera. Det är oacceptabelt i ett anställningsförhållande att avsiktligt vandalisera arbetsgivarens egendom eller sätta den ur funktion. B.P. har genom sitt beteende grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. Det har därmed funnits laga skäl för avskedandet. I vart fall har det funnits saklig grund för uppsägning.

  Om Arbetsdomstolen skulle finna att avskedandet ska ogiltigförklaras ska någon lön inte betalas för perioden den 1 juli 2019 - 30 april 2020, eftersom B.P. då arbetat heltid hos annan arbetsgivare och därmed inte stått till bolagets förfogande för arbete. I vart fall ska avräkning ske med de inkomster han haft under den tiden.

  Bolaget

  Bolaget ingår i Arrivagruppen som är en av Europas största operatörer på kollektivtrafikmarknaden. Bolaget har driftsställen runt om i Sverige. På depån i Råsta, där B.P. arbetade, arbetar omkring 560 hos bolaget anställda bussförare.

  De s.k. greenboxarna

  Med anledning av att Storstockholms lokaltrafik (SL) ville utveckla en mer miljövänlig körcykel installerades år 2010 ett färddatorsystem, s.k. greenboxar, i bolagets bussar. Boxarna är till för att förbättra och utveckla ett mer miljövänligt körsätt. Systemet registrerar accelerationer och inbromsningar under en given tur.

  Greenboxen sitter till vänster på bussens instrumentbräda. När bussföraren sitter på förarsätet är det således omöjligt för någon annan att komma åt greenboxen utan att bussföraren märker det.

  Bussföraren ska vid arbetspassets start logga in i färddatorsystemet och logga ut när han eller hon kört klart den aktuella turen. Oavsett om föraren loggar in i systemet eller inte registreras körningen i färddatorsystemet.

  Bolagets kartläggning och kontroller

  Kartläggning

  Under våren 2019 upptäckte bolaget att greenboxar i bussarna på depån i Råsta ofta var satta ur funktion. När greenboxarna undersöktes i verkstaden visade det sig att de flesta av boxarna som var ur funktion hade vandaliserats. Någon hade brutit upp demasen (en del av greenboxen), tagit bort kretskortet och lagt dit papper så att demasen satt fast. Bolaget beslutade att undersöka vem som hade kört bussarna när greenboxarna hade slutat att fungera.

  Personalutvecklaren P.K., anställd hos bolaget, kartlade dels vem som kört respektive buss när greenboxen senast hade fungerat, dels vem som kört bussen när boxen hade upphört att fungera. Bolaget utgick vid sin undersökning från tidpunkten då greenboxarna hade upphört att fungera, vilken framgår av utdrag från färddatorsystemet. Vid kartläggningen sökte man alltså inte efter B.P., utan det var hans namn som framkom vid utredningen.

  Av kartläggningen framgick att greenboxar hade slutat att fungera vid 14 tillfällen, nämligen den 20 november 2018 (buss 7580), den 11 december 2018 (buss 7567), den 9 och 21 januari 2019 (buss 7590 och 7552), den 2 februari 2019 (buss 8106), den 8, 23 och 25 mars 2019 (buss 8020, 8029 och 7925), den 1 april 2019 vid två tillfällen (buss 7601 och 7591), den 2 och 9 april 2019 (buss 8019 och 7182) samt den 14 april 2019 vid två tillfällen (buss 8015 och 8021).

  I samtliga fall var det B.P. - förare 222083 - som var förare av bussen när greenboxen hade upphört att fungera. Greenboxarna har inte varit trasiga vid några andra tillfällen under den aktuella perioden. Bolaget misstänkte därför att det var B.P. som hade vandaliserat greenboxarna.

  Buss 8019, 8020 och 8029 hade felanmälts den 11 april 2019. Buss 7601 felanmäldes den 9 maj 2019. Buss 7567 felanmäldes den 15 maj 2019. Buss 7182 och 7591 felanmäldes den 21 maj 2019. Av verkstadens notering på felanmälningsdokumenten framgår att greenboxen i aktuell buss var vandaliserad.

  Anledningen till att det i vissa fall gått lång tid mellan att greenboxen slutat att fungera och rapportdatumet i felanmälan är att bolaget gjorde uppehåll med att reparera boxarna, eftersom det på grund av vandaliseringen saknades reservdelar och reparatören var upptagen med annat. Greenboxen i respektive buss har inte fungerat från och med det datum som framgår av kartläggningen att den slutade att fungera till dess att den reparerats.

  Kontroller den 16 och 17 april 2019

  Den 16 april 2019 säkerställde en av bolagets personalutvecklare, M.M., att greenboxen var i fullgott skick när B.P. påbörjade sitt arbetspass i bussen. Personalutvecklaren filmade greenboxen. B.P. körde bussen kl. 06.14 - 09.17. Omkring kl. 08.30 anropade trafikledningen B.P. för att meddela att han inte var inloggad i greenboxen. B.P. uppgav då att greenboxen var sönder. Samtalet överhördes av en enhetschef. Med anledning av B.P:s uppgift till trafikledningen ombads han att stanna bussen och invänta...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL