Case nº A-80-2019 of Arbetsdomstolen, July 08, 2020

Defense:2020-44
Resolution Date:July 08, 2020
Issuing Organization:Arbetsdomstolen
SUMMARY

Arbetsdomstolen har ansett att det funnits laga grund för avskedande av en polisinspektör som, på sin fritid, har gjort sig skyldig till misshandel av normalgraden.

 
FREE EXCERPT

REFERAT

Svenska Polisförbundet

mot

Staten genom Polismyndigheten.

Bakgrund

Mellan parterna gäller kollektivavtal. H.M. är medlem i Svenska Polisförbundet (förbundet).

H.M. dömdes för misshandel av Svea hovrätt den 17 april 2018. Domen vann laga kraft den 30 juli 2018. Han avskedades därefter, den 28 november 2018, från sin tillsvidareanställning som polisinspektör hos Polismyndigheten på den grunden att han gjort sig skyldig till misshandel.

Tvist har uppkommit om det funnits laga skäl för avskedandet eller i vart fall saklig grund för uppsägning.

Tvisteförhandlingar har hållits utan att parterna kunnat enas.

Yrkanden m.m.

Förbundet har i första hand yrkat att Arbetsdomstolen ska

 1. förklara att avskedandet av H.M. är ogiltigt, och

 2. förplikta staten att till H.M. betala allmänt skadestånd om 180 000 kr.

  Förbundet har i andra hand yrkat att Arbetsdomstolen ska förplikta staten att till H.M. betala

 3. ekonomiskt skadestånd med dels 134 400 kr avseende förlust av månadslön och lönetillägg under en uppsägningstid om sex månader, dels 14 400 kr i semesterersättning, med ränta enligt 6 § räntelagen på 50 000 kr från den 25 december 2018, på 30 000 kr från den 25 januari 2019 och på 10 000 kr från den 25:e i varje månad för perioden februari - maj 2019 och på 14 400 kr från den 30 juni 2019, allt till dess betalning sker, och

 4. allmänt skadestånd med 150 000 kr.

  Förbundet har yrkat ränta enligt 6 § räntelagen på de allmänna skadestånden från dagen för delgivning av stämning (den 12 augusti 2019) till dess betalning sker.

  Staten har bestritt samtliga yrkanden. Staten har inte vitsordat några belopp avseende allmänt skadestånd som skäliga i och för sig. Staten har vitsordat att det ekonomiska skadeståndet ska beräknas för perioden den 1 december 2018 - 31 maj 2019. Staten har vidare vitsordat ett ekonomiskt skadestånd motsvarande uppsägningslön, efter avräkning av den inkomst H.M. haft efter avskedandet, om 78 024 kr och semesterersättning om 9 363 kr samt sätten att beräkna ränta.

  Staten har yrkat att ett eventuellt allmänt skadestånd ska jämkas till noll.

  Förbundet har bestritt statens jämkningsyrkande.

  Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader.

  ______________________

  Parterna har till utveckling av sin talan anfört i huvudsak följande.

  Staten

  Sammanfattning av grunderna för bestridandet

  H.M. har gjort sig skyldig till misshandel och därigenom grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren, varför det funnits laga skäl för avskedandet. Det fanns i vart fall saklig grund för uppsägning av honom.

  H.M. har vållat den uppkomna situationen. Det finns därför skäl att jämka ett eventuellt allmänt skadestånd.

  Bakgrund

  Den 28 november 2018 beslutade Polismyndighetens personalansvarsnämnd (PAN) att avskeda H.M. från hans tillsvidareanställning som polisinspektör. Bakgrunden till beslutet var följande.

  Den 10 december 2016 var H.M. på en konsert på Globen. På konserten kom han i bråk med en annan av besökarna, G.T. När konsertartisten gjorde entré ställde sig G.T. upp och skymde då förmodligen sikten för H.M. H.M. gjorde flera försök att med sin hand tvinga G.T. att sätta sig ned. I samband med detta uttalade G.T. oförskämdheter mot H.M. Han ska bl.a. ha kallat H.M. för horunge. H.M. och G.T. har därefter utdelat flera knytnävslag mot varandra.

  H.M. åtalades för ofredande och misshandel av G.T. Av vittnesuppgifter i brottmålet vid Södertörns tingsrätt - lämnade av personer helt obekanta med parterna i brottmålet - framgår att H.M. var upprörd och skrek samt att han flera gånger försökte få G.T. att sätta sig ned. När detta inte fungerade ska H.M. ha tagit ett grepp om G.T:s huvud och utdelat slag mot denne.

  Tingsrätten begärde in ett yttrande från PAN som uppgav att nämnden gjorde bedömningen att H.M. skulle komma att skiljas från sin anställning om han dömdes för misshandel som inte är ringa.

  Södertörns tingsrätt fann att H.M. endast gjort sig skyldig till ofredande. Domen överklagades den 3 oktober 2017 till Svea hovrätt.

  Genom Svea hovrätts dom den 17 april 2018 dömdes H.M. för misshandel. I hovrättens domskäl anfördes följande.

  [...] att H.M. handgripligen vid flera tillfällen försökte trycka ner G.T. i dennes stol. Beteendet är hänsynslöst och får, som tingsrätten funnit, bedömas som ofredande. Det är vidare klarlagt att en ordväxling uppkom mellan dem och att slag utdelades från båda. Ord står mot ord om vem som utdelade det första slaget.

  Tingsrätten har funnit att H.M:s invändning om att han slog G.T. i nödvärn, sedan han först fått motta slag, inte är motbevisad. Hovrätten gör emellertid i denna del en annan bedömning. Det kan enligt hovrätten inte anses helt utrett vem som utdelade det första slaget. Det rör sig om ett kort och sammanhängande händelseförlopp och det kan konstateras att H.M. inledde detta genom sitt brottsliga angrepp på G.T., dvs. det som bedömts som ett ofredande. G.T. har i denna situation haft rätt att freda sig och utredningen ger inte stöd för att H.M. i något skede av händelseförloppet haft nödvärnsrätt. Det är klarlagt att H.M. har utdelat i vart fall ett knytnävslag i ansiktet på G.T. Han har därigenom gjort sig skyldig till misshandel.

  I domskälen anfördes också att H.M. som polis riskerade att...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL