Case nº A-6-2020 of Arbetsdomstolen, August 19, 2020

Defense:2020-46
Resolution Date:August 19, 2020
Issuing Organization:Arbetsdomstolen
SUMMARY

Fråga om en tornväktare i Ystad varit tillsvidareanställd eller haft upprepade tidsbegränsade anställningar.

 
FREE EXCERPT

REFERAT

Kulturförvaltningen i Ystads Driftsektion

mot

Ystads kommun.

Bakgrund

Mellan Ystads kommun (kommunen) och Kulturförvaltningen i Ystads kommun Driftsektion (sektionen) gäller inte kollektivavtal. L.O. har varit anställd hos kommunen och är medlem i sektionen. Han sysselsattes i arbete som avses med kollektivavtal som kommunen är bunden av.

L.O. anställdes i augusti 2016 hos kommunen som tornväktare för att utföra traditionsenlig lurblåsning från tornet i S:ta Maria kyrka i Ystad. Den 18 december 2019 beslutade kommunen, med hänvisning till bl.a. arbetsmiljöskäl, att lurblåsning tills vidare inte skulle ske. Kommunen meddelade därför L.O. att han fortsättningsvis inte skulle få arbeta som tornväktare. Han fick betalt för redan schemalagda arbetspass.

Tvisten gäller huvudsakligen om L.O. varit tillsvidareanställd eller haft upprepade tidsbegränsade anställningar samt om kommunens besked om att han inte längre skulle få arbeta som tornväktare innebar att han avskedades eller sades upp utan att det fanns saklig grund för uppsägning.

Yrkanden m.m.

Sektionen har yrkat att Arbetsdomstolen ska

 1. ogiltigförklara avskedandet/uppsägningen av L.O.,

 2. förplikta kommunen att till L.O. betala allmänt skadestånd med 150 000 kr,

 3. förplikta kommunen att till L.O. betala, i första hand 10 250 kr och i andra hand 7 700 kr per månad från och med den 6 januari 2020 till och med dagen för huvudförhandling, och

 4. förplikta kommunen att till sektionen betala 20 000 kr i allmänt skadestånd.

  För det fall Arbetsdomstolen skulle finna att det inte funnits skäl för avskedandet, men väl saklig grund för uppsägning, har sektionen - såvitt avser yrkandena för L.O. - i andra hand yrkat att Arbetsdomstolen ska

 5. förplikta kommunen att till L.O. betala allmänt skadestånd med 100 000 kr, och

 6. förplikta kommunen att till L.O. betala ekonomiskt skadestånd avseende uppsägningslön med, i första hand 10 250 kr och i andra hand 7 700 kr per månad från och med den 6 januari 2020 till och med den 5 mars 2020.

  Sektionen har yrkat ränta enligt 6 § räntelagen på de allmänna skadestånden från dagen för delgivning av stämning (den 3 februari 2020), och på övriga yrkade belopp från förfallodagen den 25:e i respektive månad, allt till dess betalning sker.

  Kommunen har bestritt alla yrkanden. Kommunen har inte vitsordat något belopp avseende de allmänna skadestånden och har gjort gällande att ett eventuellt allmänt skadestånd ska jämkas, i första hand till noll. Kommunen har vitsordat sätten att beräkna räntan.

  Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader.

  Parterna har till utveckling av sin talan anfört i huvudsak följande.

  Sektionen

  Sammanfattning av grunderna

  L.O. har varit tillsvidareanställd som tornväktare hos kommunen. I vart fall har hans anställning övergått till en tillsvidareanställning, eftersom har varit anställd i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod.

  L.O. var alltså tillsvidareanställd hos kommunen när kommunen den 18 december 2019 meddelade honom att han inte längre skulle arbeta som tornväktare och att han efter ett visst datum inte längre skulle få lön. Kommunen har härigenom avskedat eller i vart fall sagt upp honom från hans tillsvidareanställning.

  Det har inte funnits laga skäl för ett avskedande. Det har inte heller funnits saklig grund för uppsägning på grund av arbetsbrist, eftersom tornväktarsysslan i form av lurblåsning tillfälligt kunnat utföras på annan plats än från tornet i S:ta Maria kyrka i Ystad. I vart fall har kommunen inte fullgjort sin omplaceringsskyldighet. L.O. har därmed avskedats eller sagts upp utan att det ens funnits saklig grund för uppsägning. Åtgärden att skilja honom från anställningen ska därför förklaras ogiltig och kommunen ska förpliktas att betala allmänt skadestånd och ersättning för lön.

  Eftersom L.O. har blivit avskedad, skulle kommunen ha varslat sektionen enligt 30 § anställningsskyddslagen. Så har inte skett och kommunen ska därför betala ett allmänt skadestånd till sektionen.

  Allmänt om tornväktarna

  Kommunen sysselsätter sedan en lång tid tillbaka ett antal tornväktare som en del av det lokala brandskyddet. Tornväktarnas uppgift är att varje kväll från kl. 21.00 till kl. 00.30 på vardagar och till kl. 01.00 på helger, vaka över staden och spana efter rökpelare från tornet i S:ta Maria kyrka i Ystad. Om allt är lugnt, signalerar tornväktarna genom att blåsa i sin lur - lurblåsa - i alla fyra väderstreck, med början i norr. Skulle det vara fara i färde i staden meddelar tornväktaren räddningstjänsten. Tornväktarnas arbete har i princip varit oförändrat sedan i vart fall 1700-talet.

  Tornväktarna har fram till nyligen själva lett och fördelat arbetet. De har bestämt vem som ska anställas, hur arbetet ska planeras och hur schemaläggningen ska ske. Tre personer har arbetat som tornväktare: L.O. och R.B., samt en tredje person, L.P., som haft ett mindre antal pass för att täcka upp vid de två andras frånvaro.

  L.O. har varit tillsvidareanställd

  Anställningsavtalet

  L.O. anställdes som tornväktare den 15 augusti 2016 och har varit tillsvidareanställd sedan dess. I det skriftliga anställningsavtalet anges varken anställningsform eller att anställningen har något bestämt slutdatum. Det har inte heller angivits (ikryssats) någon grund för tidsbegränsning. Under "Anställningsvillkor" finns dock en ruta ikryssad som anger att L.O. är timavlönad. Den mindre texten till rutan lyder "Anställd vid varje tillfälle som särskild överenskommelse träffats", vilket avsåg den överenskommelse om schema och bemanning som L.O. och R.B. beslutade om tillsammans.

  Anställningsavtalet ger alltså inte stöd för annat än att det varit fråga om en tillsvidareanställning. Parterna i anställningsavtalet har inte heller avtalat något annat. Kommunen klargjorde inte vid anställningens ingående att avsikten var att tidsbegränsa anställningen. Anställningen ingicks genom överenskommelse mellan L.O. och R.B. R.B. sade att L.O. var fast anställd och att han skulle vara tornväktare tills vidare. L.O. arbetade sitt första pass i augusti 2016 och fick hem ett anställningsavtal några veckor senare. Därefter var det först under hösten 2017 som han fick någon annan information från kommunens sida. Han har därefter fått del av t.ex. en dagordning och en uppdragsbeskrivning för arbetet som tornväktare.

  Schemaläggning m.m.

  Kommunen har inte träffat en särskild överenskommelse om anställning med L.O. vid varje arbetstillfälle. Han har inte fått erbjudanden om anställning, som han har kunnat välja att tacka ja eller nej till, vid något av de mer än 300 arbetspass han arbetat.

  Han har i stället arbetat löpande efter ett fast grundschema, som endast har ändrats vid några tillfällen sedan han anställdes. Om inget annat var sagt, skulle han arbeta schemalagda dagar utan ytterligare anmodan.

  Schemaläggningen har inte skett från månad till månad, utan genom att tornväktarna kommit överens om ett schema som sedan meddelats kommunen. Så skedde när L.O. anställdes i augusti 2016. Då kom L.O. och R.B. överens om att L.O. skulle arbeta måndag och tisdag varje vecka. Det schemat gällde fram till januari 2017, då det ändrades av tornväktarna själva. Det nya schemat innebar att L.O. i stället skulle arbeta söndag och måndag varje vecka. Det schemat gällde fram till juli 2018. Även denna gång var det tornväktarna själva som ändrade schemat. Det schemat innebar att L.O. i tillägg till söndagar och måndagar också skulle arbeta tisdagar. I gengäld var L.O. enligt det schemat ledig var fjärde vecka för att ha jour som deltidsbrandman. Schemat blev ändrat igen i december 2019, på så vis att L.O. arbetade söndag, måndag och tisdag varje vecka. Även denna gång var det L.O. och R.B. som kom överens om schemat.

  Sedan november 2019 har tornväktarna i förväg meddelat kommunen hur deras schema ser ut, varpå kommunen upprättat ett månadsschema. Månadsschemat var med andra ord en ny företeelse, men innebar inte någon verklig förändring av planeringen av arbetet. Det gav bara bättre överblick för kommunen.

  Att det förekommit avvikelser från ett schema betyder inte att det inte funnits ett grundschema och ett arbetstidsmått. Avvikelserna kan t.ex. ha berott på att L.O. och R.B. ibland bytt arbetspass med varandra. Det har i L.O:s fall knappast varit fråga om några anmärkningsvärda avvikelser.

  Arbetsskyldighet

  L.O. har förväntats arbeta enligt schemat utan ytterligare anmodan. Han har alltså inte utan vidare kunnat tacka nej till sina schemalagda arbetspass. Det anges t.ex. inget om någon sådan möjlighet i den skriftliga uppdragsbeskrivningen. Om L.O. velat vara ledig, har han fått begära ledigt och tornväktarna har sinsemellan fått ordna ersättare. Det har inneburit att L.O. och R.B. ibland har bytt arbetspass med varandra och ibland har den tredje tornväktaren, L.P., gått in och täckt upp.

  Under L.O:s första anställningsår fick han överhuvudtaget ingen information direkt från kommunen, utöver det skriftliga anställningsavtalet. Kommunen har dock inte gett honom anledning att uppfatta annat än att han var arbetsskyldig. Lurblåsningen är ett starkt inslag i Ystads identitet och kommunen förväntade sig att det skulle blåsas varje kväll, annars reagerade Ystadborna. Från 2018 var det uttalat från kommunen att tornväktarna inte kunde utebli från arbetspass. Först i svaromålet i detta mål har kommunen framfört att det skulle stå tornväktarna fritt att utebli från sina arbetspass.

  L.P. är, till skillnad från L.O., anställd för varje enskilt arbetspass, dvs. intermittent anställd. L.P. har inte haft något fast schema, utan har ringts in av R.B. eller L.O. vid behov för att täcka luckor som uppstått, t.ex. om R.B. eller L.O. varit sjuk eller velat vara ledig.

  Utebliven lurblåsning

  Det har förekommit att lurblåsningen ställts in, men det har inte hänt så många gånger som kommunen gjort gällande. Det har hänt några enstaka gånger per år till följd av särskilda omständigheter, såsom t.ex. snöstorm eller sjukdom.

  ...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL