Case nº P10437-19 of Mark- och miljööverdomstolen, June 09, 2020

President:6
Resolution Date:June 09, 2020
Issuing Organization:Mark- och miljööverdomstolen
SUMMARY

Förhandsbesked ----- III (P 10437-19): På en fastighet som är taxerad som bebyggd småhusenhet, och inte som lantbruksfastighet, ansöktes om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. Mark- och miljööverdomstolen gör bedömningen att det förhållande att fastigheten taxerats som bebyggd småhusenhet, och inte som lantbruksfastighet, inte ensamt är avgörande för om 3 kap. 4 § miljöbalken är tillämp... (see full summary)

 
FREE EXCERPT

REFERAT

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDEVäxjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2019-09-27 i mål nr P 3757-19, se bilaga A

PARTER

Klagande1. L.E.F.

 1. S.F.

  Motpart1. D.E.

 2. Samhällsbyggnadsnämnden i Kalmar kommun

  SAKENFörhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten XX i Kalmar kommun

  _______________

  MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

  Med ändring av mark- och miljödomstolens dom upphäver Mark- och miljööverdomstolen Samhällsbyggnadsnämndens i Kalmar kommun beslut den 4 februari 2019, ärendebeckning 2018-1982, om positivt förhandsbesked.

  _______________

  YRKANDEN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN

  L.E.F. och S.F. har yrkat att Mark- och miljööver-domstolen ska upphäva nämndens beslut om positivt förhandsbesked.

  D.E. har motsatt sig ändring av mark- och miljödomstolens dom.

  Samhällsbyggnadsnämnden i Kalmar kommun (nämnden) har vidhållit sitt beslut om positivt förhandsbesked.

  UTVECKLING AV TALAN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN

  L.E.F. och S.F.

  Enligt deras bedömning bör målkonflikten mellan ett enskilt exploateringsintresse som grundar sig på en felaktigt genomförd fastighetsbildning 2012 och miljöbalkens starka skydd för bevarande av god, produktiv åkermark resultera i att Mark- och miljööverdomstolen avvisar det positiva förhandsbeskedet till förmån för ett beslut om krav på förnyad fastighetsklassificering och korrekt fastighetstaxering med utgångspunkt från de faktiska förhållandena att fastigheten XX till mer än 50 procent består av god och sedan många hundra år brukad åkermark.

  D.E.

  För att marken på en fastighet ska omfattas av 3 kap. 4 § miljöbalken så krävs att fastigheten är taxerad som jordbruksenhet (se MÖD 2018-11-07 i mål P 10815-17 och P 11097-17). Fastigheten XX är taxerad som småhusenhet, bebyggd. Platsen för det aktuella enbostadshuset är belägen i anslutning till ett befintligt bostadshus.Uppförandet av ett nytt enbostadshus har tidigare bedömts lämpligt, både vid nämndens beslut år 2012 genom att lämna ett positivt förhandsbesked och vid fastighetsbildningen. I överklagandet står att utläsa att marken brukats av "arrendator" men något arrendeavtal finns inte. Vall har odlats för eget bruk.

  MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

  Inledning

  De frågor som Mark- och miljööverdomstolen har att ta ställning är om det för tillämpningen av 3 kap. 4 § miljöbalken krävs att en fastighet är taxerad som jordbruksfastighet och, om detta inte bedöms som en nödvändig förutsättning för tillämpningen av bestämmelsen, om den aktuella marken i detta fall utgörs av brukningsvärd jordbruksmark i den mening som avses i 3 kap. 4 § miljöbalken.

  Fastighetstaxeringens betydelse

  Det som i första hand ska prövas i ett förhandsbesked är om en byggnadsåtgärd över huvud taget kan tillåtas på den avsedda platsen, dvs. närmast en prövning av markens lämplighet för den avsedda åtgärden (se prop. 1985/86:1 s. 285). Vid lämplighetsbedömningen ska bl.a. prövas om åtgärden uppfyller kraven på lämplig markanvändning i 2 kap. plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Det innebär att bestämmelserna om hushållning med markområden i 3 kap. miljöbalken ska tillämpas.

  Enligt 3 kap. 4 § miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Detta innebär att om den aktuella marken utgör brukningsvärd...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL