Case nº B-18-2020 of Arbetsdomstolen, June 17, 2020

Defense:2020-35
Resolution Date:June 17, 2020
Issuing Organization:Arbetsdomstolen
SUMMARY

En arbetstagare har varit anställd hos ett bolag som registrerats i England enligt engelsk rätt och har utfört sitt arbete i Sverige. Sedan arbetstagaren väckt talan och yrkat bl.a. skadestånd enligt anställningsskyddslagen har bolaget avregistrerats enligt en bestämmelse i den engelska aktiebolagslagen om s.k. voluntary striking off. Arbetsdomstolen har funnit att frågan om bolaget efter... (see full summary)

 
FREE EXCERPT

REFERAT

M.P.

mot

Bygg & Hantverk Limited.

Överklagade avgörandet: Ystads tingsrätts beslut den 18 februari 2020 i mål nr T 2306-18

Tingsrättens beslut, se bilaga.

Frågan i Arbetsdomstolen

Frågan i Arbetsdomstolen är om en talan mot ett bolag som registrerats i England enligt engelsk rätt och avregistrerats enligt en bestämmelse i den engelska aktiebolagslagen, ska avvisas.

Bakgrund

Bygg & Hantverk Limited (bolaget) var registrerat enligt engelsk rätt och hade sitt säte i England. Bolaget bildades 2012. O.J., som är bosatt i Sverige, ägde samtliga aktier i bolaget och var dess ställföreträdare (director).

M.P. tillsvidareanställdes hos bolaget i juni 2017 och utförde arbete för bolagets räkning i Sverige. Bolaget sade upp honom på grund av personliga skäl i december samma år.

M.P. ansökte den 24 augusti 2018 om stämning mot bolaget. Efter justering av talan har han yrkat att bolaget ska förpliktas att betala lön samt allmänt och ekonomiskt skadestånd till honom. Som grund för skadeståndsyrkandena har han huvudsakligen angett att han sagts upp utan att det funnits saklig grund för uppsägning.

Bolaget bestred talan och angav att det hade funnits saklig grund för uppsägning samt att bolaget var nedlagt.

I juni 2019 - efter skriftväxling och att muntlig förberedelse hållits - yrkade bolaget att talan skulle avvisas eftersom bolaget hade upplösts och därför saknade rättskapacitet.

Av en handling från the Companies House framgår att bolaget hade upplösts (was dissolved) den 30 oktober 2018.

Tingsrätten beslutade att avvisa M.P:s talan.

Yrkanden m.m.

M.P. har yrkat att Arbetsdomstolen, med upphävande av tingsrättens beslut, ska avslå avvisningsyrkandet och återförvisa målet till tingsrätten för handläggning samt befria honom från skyldigheten att betala bolagets rättegångskostnader vid tingsrätten.

Bolaget har bestritt ändring.

M.P. har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Arbetsdomstolen.

Parterna har till utveckling av sin talan anfört i huvudsak detsamma som vid tingsrätten.

Arbetsdomstolen har, enligt 35 kap. 2 § andra stycket rättegångsbalken, berett parterna tillfälle att yttra sig och inkomma med bevisning om innehållet i engelsk rätt.

Skäl

Svensk domstols behörighet att pröva tvisten

Svensk domstols behörighet på privaträttens område regleras i främst den s.k. Bryssel I-förordningen, se förordning (EU) nr 1215/2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område. Förordningen är bindande för EU:s medlemsstater, inklusive Förenade kungariket (jfr ingressen stycke 40).

M.P:s yrkanden om lön och skadestånd avser ett civilrättsligt anspråk grundat på ett anställningsavtal. Tvisten är därmed en sådan tvist på privaträttens område som faller inom Bryssel I-förordningens tillämpningsområde (se artikel 1).

Huvudregeln är att talan mot den som har hemvist i en medlemsstat ska väckas vid domstol i den medlemsstaten (se artikel 4.1). Ett bolag eller en annan juridisk person anses ha hemvist i orten för dess stadgeenliga säte, huvudkontor eller huvudsakliga verksamhet. Med stadgeenligt säte avses i Förenade kungariket "registered office" om sådant finns (se artikel 63). Bolaget var registrerat i Förenade kungariket.

Talan får dock i vissa fall väckas vid domstol i en annan medlemsstat än där svaranden har sitt hemvist. Talan mot en arbetsgivare får t.ex. väckas vid domstolen för den ort där eller varifrån arbetstagaren utför eller senast utförde sitt arbete (se artikel 21.1 b).

Tvisten avser ett anställningsavtal och M.P. utförde vanligtvis sitt arbete i Sverige. Svensk domstol är därför behörig att pröva tvisten.

Lagval

Frågor om tillämplig lag (lagval) på...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL