Case nº UM11933-19 of Migrationsöverdomstolen, July 02, 2020

President:1
Resolution Date:July 02, 2020
Issuing Organization:Migrationsöverdomstolen
SUMMARY

För att en alternativ skyddsstatusförklaring ska kunna återkallas på grund av brottslighet krävs att utlänningen gjort sig skyldig till åtminstone ett grovt brott. Vid bedömningen av brottets svårighetsgrad ska en fullständig prövning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet göras.

 
FREE EXCERPT

REFERAT

Den 3 oktober 2012 förklarade Migrationsverket JY vara alternativt skyddsbehövande. Den 22 mars 2019 beslutade Migrationsverket att återkalla hans alternativa skyddsstatusförklaring. Som skäl för beslutet angavs bl.a. följande. JY har avtjänat ett fängelsestraff om ett och ett halvt år för människosmuggling i Tyskland. I Sverige förekommer han under 14 avsnitt i belastningsregistret. Vid tre tillfällen har han utvisats på grund av brott. Vid en sammantagen och kumulativ bedömning finns det synnerlig anledning att anta att han har begått sådana grova brott att han ska uteslutas från att anses vara alternativt skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 c § andra punkten utlänningslagen (2005:716).

JY överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm, migrationsdomstolen (2019-06-20, ordförande Jansson Håvik samt tre nämndemän), som avslog överklagandet. Migrationsdomstolen angav att JY begått ett flertal brott, däribland människosmuggling. Migrationsdomstolen lade JY:s egna uppgifter om det brottet till grund för bedömningen. Med beaktande av det straff han fått i Tyskland samt mot bakgrund av att gärningen utförts mot ersättning och under förhållandevis organiserade former samt rört ett större antal personer bedömde domstolen att brottet var att anse som grovt.

JY överklagade domen och yrkade att beslutet att återkalla hans alternativa skyddsstatusförklaring skulle upphävas och att Migrationsöverdomstolen förordnade att Migrationsverket skulle ändra hans identitetsuppgifter till AA. Han förde fram bl.a. följande. Det fängelsestraff som han dömdes till i Tyskland avsåg utöver människosmuggling även annan brottslighet. Straffvärdet för människosmugglingen måste därför vara lägre än ett och ett halvt år. Migrationsdomstolen har förutom straffet även beaktat omständigheterna vid brottet. Dessa omständigheter har emellertid beaktats av den tyska domstolen vid bestämmandet av straffets längd. Samma omständigheter har alltså beaktats två gånger. Gärningens art talar inte för att brottet är att anse som grovt.

Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen (2020-07-02, Fridström, van der Stad, referent, och Eriksson / föredragande Pettersson), meddelade prövningstillstånd och yttrade:

Ändring av identitetsuppgifter

Migrationsverkets åtgärd att inte ändra JY:s registrerade identitet kan inte prövas i detta mål. Hans yrkande om ändring av den registrerade identiteten ska därför avvisas.

Statusförklaring

Av 4 kap. 5 c § utlänningslagen framgår...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL