Case nº B-26-2020 of Arbetsdomstolen, May 27, 2020

Defense:2020-31
Resolution Date:May 27, 2020
Issuing Organization:Arbetsdomstolen
SUMMARY

I en uppsägningstvist har en arbetstagare yrkat fastställelse av att han har rätt till ett ekonomiskt skadestånd upp till ett visst belopp, vilket motsvarar 16 månadslöner i enlighet med 39 § anställningsskyddslagen. Fastställelseyrkandet har inte ansetts tillåtet enligt 13 kap. 2 § rättegångsbalken.

 
FREE EXCERPT

REFERAT

Nya Ottenby Åkeri AB

mot

A.T.A.

Frågan i Arbetsdomstolen

Den fråga som Arbetsdomstolen ska ta ställning är om A.T.A:s fastställelseyrkande ska tillåtas.

Bakgrund

A.T.A. väckte talan vid tingsrätten och yrkade bl.a. att tingsrätten skulle förplikta Nya Ottenby Åkeri AB (bolaget) att till honom betala allmänt skadestånd, för brott mot 7 § anställningsskyddslagen, med 70 000 kr jämte ränta och i andra hand ett allmänt skadestånd med 40 000 kr jämte ränta, för brott mot 22 § anställningsskyddslagen. A.T.A. yrkade vidare att tingsrätten skulle fastställa att han har rätt till ett ekonomiskt skadestånd upp till 422 816 kr, vilket motsvarar 16 månadslöner i enlighet med 39 § anställningsskyddslagen.

Bolaget bestred A.T.A:s talan samt yrkade att tingsrätten skulle avvisa hans fastställelseyrkande.

A.T.A. anförde bl.a. följande. Bolaget har sagt upp honom utan att det funnits saklig grund för uppsägning. I vart fall har bolaget inte följt turordningsreglerna enligt 22 § anställningsskyddslagen. Bolaget är därför, enligt 38 § anställningsskyddslagen, skyldigt att betala såväl allmänt som ekonomiskt skadestånd till honom. Eftersom A.T.A. har varit anställd hos bolaget mer än 16 månader men mindre än 5 år kan han kräva ekonomiskt skadestånd med belopp motsvarande upp till 16 månadslöner. På grund av den korta preskriptionstiden i 41 § anställningsskyddslagen har A.T.A. väckt en fastställelsetalan för att inte förlora sin rätt att kräva ekonomiskt skadestånd i framtiden.

Bolaget anförde i korthet följande. Bolaget har haft saklig grund för uppsägningen och har inte brutit mot turordningsreglerna. A.T.A:s fastställelseyrkande innebär ett yrkande om att domstolen ska fastställa vad som framgår av 38 och 39 §§ anställningsskyddslagen, vilket inte är en tillåten fastställelsetalan. Den förda fastställelsetalan är inte ägnad att undanröja ovissheten om rättsförhållandet. Fastställelsetalan behövs inte heller i preskriptionsavbrytande syfte. Som bolaget uppfattat saken har A.T.A. fått en ny anställning efter att uppsägningstiden gått ut och eventuell ekonomisk skada omfattar i så fall skillnaden mellan den lön han hade hos bolaget och den lön han uppburit från annan arbetsgivare. Han har således möjlighet att redan i målet framställa yrkande om ekonomiskt skadestånd för tiden fram till dagen för huvudförhandling. En sådan fullgörelsetalan innebär preskriptionsavbrott avseende eventuella framtida ekonomiska förluster. Han kan även bryta preskriptionen...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL