Case nº B 11878-19 of Svea hovrätt, December 17, 2019

Resolution Date:December 17, 2019
Issuing Organization:Svea hovrätt
SUMMARY

Vid ansvar för grov narkotikasmuggling har inte dömts särskilt till ansvar för grovt narkotikabrott i en situation där den befattning som utgör narkotikabrottet endast avser en kontinuerlig transport direkt efter införseln av narkotikan från utlandet.

 
FREE EXCERPT

REFERAT

Stockholms tingsrätt

Åklagaren väckte talan mot M.F. för grov narkotikasmuggling och grovt narkotikabrott enligt följande gärningsbeskrivning.

M.F. har den 10 maj 2019 i samband med att han ankom till Malmö centralstation i Sverige från Köpenhamn i Danmark, till Sverige infört 11 311 stycken tabletter Subutex, 84 stycken tabletter Oxykodon och 570 stycken tabletter Tramadol, vilket är narkotika. M.F. har därigenom brutit mot ett särskilt föreskrivet förbud mot införsel av narkotika.

Narkotikasmugglingsbrottet är att bedöma som grovt då det avsett en särskilt stor mängd narkotika.

M.F. har från det att han den 10 maj ankom till Malmö Centralstation, samma dag under resa med tåg till Stockholms Centralstation, olovligen innehaft i överlåtelsesyfte, förvarat och transporterat den till Sverige insmugglade narkotikan.

Narkotikabrottet är att bedöma som grovt då gärningen avsett en särskilt stor mängd narkotika.

M.F. förnekade brott.

Tingsrätten (rådmannen Karin Palmgren Goohde samt nämndemännen Birgitta Carlsson Sevefjord, Claudio Crevatin och Philippa Månsson) anförde i dom den 18 oktober 2019 bl.a. följande.

DOMSKÄL

Skuld

Det är utrett att den narkotika som anges i gärningsbeskrivningen påträffades i den aktuella resväskan.

M.F. har erkänt att han har fraktat resväskan från Hyllie till Malmö och sedan vidare till Stockholm. Han har förnekat att han fört in väskan i Sverige. Han har också förnekat att han kände till innehållet. M.F. har i övrigt vidgått att han bokat biljetter och rest på det sätt som åklagaren har påstått och att han haft de båda telefonerna med sig. Det har inte kommit fram några omständigheter som ger anledning att ifrågasätta åklagarens sakframställningsvis lämnade uppgifter i övrigt, som får stöd av den skriftliga bevisningen, dvs. uppgifterna om att M.F. sökt på hotell i Avignon, att kvittot avser just den väska som M.F. transporterade, att den väskan alltså köpts in i Avignon vid en tidpunkt då också M.F. befann sig där, att det samtidigt köptes latexhandskar och plastfilm och att det i resväskan påträffades en handduk med M.F:s DNA på. Det finns inte heller anledning att ifrågasätta uppgiften om narkotikans gatuvärde. Det står slutligen klart att M.F. i samtliga polisförhör har svarat "ingen kommentar" på alla frågor och att han först vid huvudförhandlingen, dvs. efter att han har fått ta del av hela utredningen, har lämnat de uppgifter som antecknats ovan.

Att nyckeln till resväskan påträffades i den ryggsäck som M.F. bar på är bevisat genom vittnet C-J.R:s uppgifter. Att den påträffades där är i och för sig förenligt med M.F:s uppgifter, om dessa läggs till grund för bedömningen.

Det finns emellertid en rad omständigheter som antingen är svårförenliga med eller som talar emot de uppgifter som M.F. har lämnat.

M.F. har inte kunnat förklara hur en handduk med hans DNA på har kunnat påträffas inuti den låsta resväskan. Den teori han har redovisat går ut på att N.N. skulle ha tagit hand om en handduk med hans DNA i samband med "festen", sparat den och lagt den i väskan för att sätta dit honom. Det är dock svårt att ta till sig den förklaringen. Om M.F. var den som skulle transportera väskan har det väl knappast funnits någon anledning att lägga dit en handduk med hans DNA på. Den mest rimliga förklaringen till handduken är att M.F. faktiskt har hanterat narkotikan.

Resväskan har köpts i Avignon vid en tidpunkt då M.F. befann sig där. Om M.F:s berättelse är riktig innebär det att N.N., eller någon annan, har köpt väskan i Avignon just vid den tidpunkt då också M.F. var där...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL