Case nº T 3808-19 of Högsta domstolen, December 30, 2019

Resolution Date:December 30, 2019
Issuing Organization:Högsta domstolen
SUMMARY

Ersättning för kränkning samt ersättning för sveda och värk vid oaktsam våldtäkt.

 
FREE EXCERPT

REFERAT

HD ändrade i dom den 11 juli 2019 en dom av Hovrätten för Övre Norrland och fällde S-E.B. till ansvar för oaktsam våldtäkt. Talan om skadestånd avskildes från brottmålet för att den skulle handläggas som ett tvistemål.

Hovrätten hade dömt S-E.B. för uppsåtlig våldtäkt och förpliktat honom att betala skadestånd till målsäganden med 100 000 kr för kränkning och 15 000 kr för sveda och värk. Se vidare NJA 2019 s. 668.

Högsta domstolen

Sedan HD tagit upp skadeståndstalan på nytt yrkade S-E.B. att HD skulle sätta ned det skadestånd som han skulle betala till målsäganden MGDD till 17 500 kr, varav 15 000 kr avsåg ersättning för kränkning och 2 500 kr ersättning för sveda och värk.

MGDD motsatte sig att hovrättens dom ändrades. Målet avgjordes efter föredragning.

Föredraganden, justitiesekreteraren Josefine Wendel, föreslog i betänkande att HD skulle meddela dom i huvudsaklig överensstämmelse med HD:s dom.

HD (justitieråden Ann-Christine Lindeblad, Kerstin Calissendorff, Svante O. Johansson, Eric M. Runesson, referent, och Cecilia Renfors) meddelade den 30 december 2019 följande dom.

Domskäl

Bakgrund

  1. HD dömde S-E.B. för oaktsam våldtäkt enligt 6 kap. 1 a § BrB (se "Övernattningen" NJA 2019 s. 668). Gärningen bestod i att S-E.B. hade genomfört ett vaginalt samlag och fört in fingrar i målsägandens underliv utan att hon deltog frivilligt i de sexuella handlingarna. Domstolen fann att S-E.B. varit medvetet oaktsam i förhållande till att målsäganden inte deltog frivilligt och att det varit fråga om ett medvetet risktagande av allvarligt slag. Omständigheterna var enligt HD inte sådana att gärningen var mindre allvarlig. Fängelsestraffet - som även avsåg annan brottslighet - bestämdes till två år och tre månader.

  2. HD beslutade samtidigt att meddela prövningstillstånd beträffande målsägandens enskilda anspråk och att avskilja talan från brottmålet. Skadeståndstalan prövas i denna dom.

  3. Tingsrätten, som hade dömt S-E.B. för våldtäkt enligt 6 kap. 1 § första stycket BrB, tillerkände målsäganden skadestånd med 115 000 kr, 87 varav 100 000 kr för kränkning och 15 000 kr för sveda och värk, samt viss ränta. Hovrätten har fastställt tingsrättens dom i den delen.

    Frågan i målet

  4. Målet rör rätten till ersättning för kränkning samt för sveda och värk vid oaktsam våldtäkt.

    Straffbestämmelsen om oaktsam våldtäkt

  5. Den som genomför ett samlag, eller en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, med en person som inte deltar frivilligt döms enligt 6 kap. 1 § första stycket BrB för våldtäkt till fängelse i lägst två och högst sex år. Är brottet att anse som mindre grovt döms enligt andra stycket till fängelse...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL