Case nº T 293-19 of Högsta domstolen, December 13, 2019

Resolution Date:December 13, 2019
Issuing Organization:Högsta domstolen
SUMMARY

Skriftligt fordringsbevis - inverkan på bevisbördans placering.

 
FREE EXCERPT

REFERAT

Glasberga markentreprenad i Södertälje AB, sedermera i konkurs, utförde en entreprenad åt William Group AB. Den 20 augusti 2015 ingick William Group, Glasberga (då med firman Scandinavian SipHome AB) och B.N. ett avtal. I avtalet angavs att Glasberga till William Group skulle betala 3 060 000 kr och årlig ränta med 14 procent samt att B.N. pantsatte fyra angivna pantbrev i fastigheten Ekerö Träkvista 1:203 som säkerhet för Glasbergas skuld. Pantbreven överlämnades till William Group.

Kronofogdemyndigheten meddelade den 15 september 2016 utslag genom vilket Glasberga ålades att betala 3 060 000 kr och ränta till William Group. Vidare fastställdes att det angivna beloppet samt räntor och kostnader skulle utgå med förmånsrätt ur fastigheten Ekerö Träkvista 1:203.

Solna tingsrätt

B.N. begärde återvinning av utslaget i Solna tingsrätt.

Tingsrätten (lagmannen Lena Egelin, rådmannen Martin Weyler och tingsfiskalen Beatrice Bohm, referent) anförde i dom den 28 september 2017 följande.

Yrkanden och inställning

William Group har begärt att tingsrätten ska fastställa att betalning av den skuld, om 3 060 000 kr samt ränta med 14 procent från den 20 augusti 2015 till dess betalning sker, som Glasberga har till William Group ska utgå med förmånsrätt ur fastigheten Ekerö Träkvista 1:203 i den omfattning som gäller enligt lag.

B.N. har motsatt sig William Groups begäran. Sättet att beräkna ränta har vitsordats som skäligt i och för sig.

Grunder

William Group

Glasberga har en skuld om 3 060 000 kr till William Group i enlighet med avtalet den 20 augusti 2015. Skulden har förfallit till betalning. B.N. har pantsatt pantbreven i fastigheten som säkerhet för Glasbergas betalningsförpliktelse och överlämnat pantbreven om 750 000 kr vardera (totalt 3 000 000 kr) till William Group. William Groups fordran gentemot Glasberga är därmed förenad med panträtt i fastigheten och betalning ska ske med förmånsrätt ur fastigheten i den omfattning som följer av lag. Det finns inte någon grund för jämkning.

B.N.

Glasberga har inte någon skuld till William Group i enlighet med avtalet. William Group har därmed inte rätt att få betalning med förmånsrätt ur fastigheten. För det fall tingsrätten skulle finna att Glasberga har en skuld till William Group är B.N. inte bunden av avtalet med mer än den faktiska huvudförbindelsen. I vart fall ska B.N:s pantförskrivning jämkas i enlighet med allmänna rättsgrundsatser eftersom B.N. har saknat och saknar intressen i Glasbergas verksamhet, hans inkomstförhållanden och hans höga ålder.

Utveckling av talan

William Group

SipHome skulle uppföra ett antal hus för bostadsrättsändamål i Södertälje i enlighet med ett entreprenadavtal mellan SipHome och William Group med byggstart år 2014. SipHome skulle erhålla 20 482 000 kr för entreprenaden. När arbetena inleddes framkom att SipHome inte hade tillräckliga likvida resurser för att inhandla material m.m. för entreprenadens färdigställande. William Group lånade då ut pengar till SipHome för att betala kostnader för att färdigställa entreprenaden. Detta skedde genom att William Group betalade fakturor i entreprenadprojektet som rätteligen skulle ha betalats av SipHome. Dels betalades fakturor från Cando capital och dels betalades fakturor från underleverantörer. Det visade sig dock att SipHome trots detta inte skulle kunna färdigställa entreprenaden. Den 17 augusti 2015 upprättades en revers avseende ett lån om l 500 000 kr från William Group till SipHome. Reversen avsåg betalningar som William Group erlagt och avsåg att erlägga för SipHomes räkning, såväl före som efter den 17 augusti 2015. B.N. gick i privat borgen för denna skuld. Några dagar senare skrevs avtalet. Avtalet omfattade dels lånet om 1 500 000 kr (reversen) och dels ersättning för arbeten som William Group åtog sig att själva utföra för att färdigställa entreprenaden (avgående arbeten). Beloppet som angavs i avtalet utgjorde parternas egna värdering av värdet på återstående entreprenadarbeten.

I avtalet pantsatte B.N. pantbreven i fastigheten som säkerhet för SipHomes (Glasbergas) skuld till William Group. Det fanns inga villkor för panten. Pantbreven tillställdes William Group som numera innehar dessa. Glasberga skulle enligt avtalet återbetala 3 060 000 kr genom fyra delbetalningar. Den första betalningen, om 810 000 kr, skulle betalas senast den 25 februari 2016. Någon betalning erlades inte den 25 februari 2016. Enligt avtalet hade William Group rätt att förklara hela lånebeloppet förfallet till betalning för det fall Glasberga inte fullgjorde sina åtaganden enligt avtalet. Den 8 juni 2016 förklarade William Group hela lånebeloppet förfallet till betalning i brev till Glasberga och B.N., varvid Glasberga uppmanades att betala hela lånebeloppet om 3 060 000 kr jämte ränta. Glasberga har ännu inte erlagt betalning.

B.N:s son, A.N., är ställföreträdare för Glasberga. B.N. har även varit styrelsesuppleant i Glasberga. B.N:s bolag Elfaktor Installationer i Stockholm AB har varit underentreprenör till Glasberga inom ramen för entreprenaden.

B.N.

B.N. undertecknade avtalet och är bunden av den del av avtalet som avser hans pantförskrivning. De förpliktelser som åligger B.N. är dock villkorade av att det finns ett skuldförhållande mellan William Group och Glasberga. B.N. vitsordar inte att det finns en fordran såsom det kommer till uttryck i avtalet. Glasberga erhöll inte något lån från William Group den 17 augusti 2015 och William Group betalade inte några fakturor för Glasbergas räkning.

För det fall pantförskrivningen kan göras gällande ska den jämkas med hänsyn till att B.N. saknar ekonomiska intressen och insyn i Glasberga. Det vitsordas att hans son A.N. är ställföreträdare för Glasberga och att han själv har varit styrelsesuppleant i Glasberga. Det vitsordas också att han är ställföreträdare för Elfaktor Installationer i Stockholm AB och att bolaget utförde entreprenadarbeten i Glasbergaprojektet. B.N:s höga ålder och inkomstförhållanden utgör under alla förhållanden grund för att en jämkning av pantförskrivningen ska ske. - - -

Domskäl

William Group har begärt att tingsrätten ska fastställa att betalning av en skuld om 3...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL