Case nº B 10784-19 of Svea hovrätt, December 20, 2019

Resolution Date:December 20, 2019
Issuing Organization:Svea hovrätt
SUMMARY

Grov narkotikasmuggling avseende kokain hade mängdmässigt ett straffvärde om två år och fyra månader. Fråga om renhetsgraden var så hög att den borde inverka i skärpande riktning vid straffvärdebedömningen. En aktiv substans om 90 procent ansågs skilja sig så tydligt från vad som är vanligt att den skulle få genomslag vid straffvärdebedömningen, varför straffvärdet bedömdes uppgå till två år och... (see full summary)

 
FREE EXCERPT

REFERAT

Nyköpings tingsrätt

Åklagaren väckte talan mot A.S. för grov narkotikasmuggling enligt följande gärningsbeskrivning.

A.S. har inte anmält 144 gram kokain, som är narkotika, till tullbehandling i samband med införsel till landet. Genom detta bröt han mot ett särskilt föreskrivet förbud mot eller villkor för införseln. Det hände den 8 september 2019 på Skavsta flygplats i Nyköpings kommun.

Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till att det avsett en särskilt stor mängd narkotika.

A.S. begick gärningen med uppsåt.

Åklagaren yrkade vidare att A.S. skulle utvisas.

A.S. erkände gärningen, men bestred yrkandet om utvisning.

Tingsrätten (rådmannen Stefan Jansson samt nämndemännen Jan Ekström, Göran Hammarlund och Ella Niia) anförde i dom den 7 oktober 2019 bl.a. följande.

DOMSKÄL

Skuld

A.S. har erkänt gärningen.

Följande har inledningsvis framgått av utredningen. Den 8 september 2019 ankom A.S. till Skavsta flygplats med flyg från Bryssel. Han reste ensam och stoppades av tulltjänstemän när han valde det tullfilter som betyder att man inte har någonting att förtulla. Under den efterföljande kontrollen uppstod misstanke om att A.S. hade svalt narkotika och det togs beslut om kroppsbesiktning. Vid en röntgenundersökning framkom att han hade omkring 20 främmande föremål i kroppen. Det visade sig så småningom vara 18 kapslar innehållande sammanlagt 144 gram kokain. En analys har visat att kokainets renhetsgrad var 90 procent. Enligt Nationellt forensiskt centrum är en renhetsgrad över 88 procent speciellt hög. I gatuled är renhetsgraden vanligen mellan 20 - 30 procent.

- - -

A.S:s erkännande får stöd av hans egna uppgifter och utredningen i övrigt. Åtalet är därmed styrkt i enlighet med åklagarens gärningspåstående och han ska dömas för grov narkotikasmuggling.

Påföljd

A.S. är såvitt framgått tidigare ostraffad. Han döms nu för grov narkotikasmuggling. Straffskalan för det brottet är fängelse i lägst två och högst sju år. Tingsrättens bedömning är att gärningens straffvärde, med beaktande av mängden narkotika och att det är kokain, motsvarar fängelse två år och fyra månader. Något alternativ till en fängelsepåföljd finns inte.

Några särskilda förmildrande eller försvårande omständigheter föreligger inte. Narkotikan har visserligen haft en sällsynt hög renhetsgrad, men tingsrätten anser att det mot bakgrund av vad som är utrett om gärningen inte bör påverka straffvärdet i skärpande riktning. A.S. saknar anknytning till Sverige. Hans...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL