Case nº ÖÄ3905-19 of Hovrätten över Skåne och Blekinge, February 13, 2020

Resolution Date:February 13, 2020
Issuing Organization:Hovrätten över Skåne och Blekinge
SUMMARY

Sedan tingsrättens beslut att avslå en begäran om verkställighet av beslut om umgängesrätt hade överklagats, fattade tingsrätten ett nytt umgängesbeslut. Det innebar att tidigare beslutat umgänge hade förändrats i sådan grad att hovrätten ansåg sig inte kunna pröva verkställighetsansökan. Hovrätten har däremot överprövat tingsrättens beslut som ett led i prövningen av frågan om fördelningen av rät... (see full summary)

 
FREE EXCERPT

REFERAT

Malmö tingsrätt

I mål om bl.a. umgänge beslutade Malmö tingsrätt i dom den 21 mars 2019 att parternas gemensamma barn L. skulle ha rätt till umgänge med J.T. inledningsvis varannan fredag och varannan söndag. J.T. ansökte därefter om verkställighet av umgängesbeslutet och yrkade att I.H. skulle förpliktas överlämna L. för umgänge i enlighet med domen, vid äventyr av vite. I.H. bestred ansökan. Parterna yrkade ersättning för sina rättegångskostnader.

Tingsrätten (rådmannen Sara Skouras samt nämndemännen Bengt Frösslund, Kristina Hildemar och Krister Wahlström) lämnade i beslut den 13 december 2019 ansökan om verkställighet utan bifall och förpliktade J.T. att ersätta I.H:s rättegångskostnader.

I samband med handläggningen av verkställighetsärendet inledde I.H. ett nytt mål mot J.T. i vilket tingsrätten den 9 januari 2020 fattade interimistiskt beslut i frågan om L:s umgänge med J.T. Umgänget omfattade ett tillfälle om två timmar per vecka och skulle ske med umgängesstöd.

Hovrätten över Skåne och Blekinge

J.T. överklagade tingsrättens beslut att avslå hans ansökan om verkställighet och yrkade att hovrätten skulle bifalla hans talan vid tingsrätten eller i andra hand förplikta I.H. att överlämna L. på villkor att J.T. lämnat negativt drogprov. J.T. yrkade vidare att hovrätten skulle befria honom från skyldigheten att ersätta I.H:s rättegångskostnad vid tingsrätten och i stället förplikta henne att ersätta hans rättegångskostnad där. J.T. yrkade även ersättning för rättegångskostnad i hovrätten. J.T förklarade att han i och för sig var nöjd med det nya umgängesbeslutet men att han vidhöll sitt överklagande i syfte att få skyldigheten att ersätta I.H:s rättegångskostnad undanröjd.

Hovrätten (hovrättsråden Bob Nilsson Hjorth och Elisabet Rune, referent, samt hovrättsassessorn Kristin Vernet) anförde i beslut den 13 februari 2020 följande.

SKÄL

Efter det att...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL