Case nº UM19581-19 of Migrationsöverdomstolen, June 22, 2020

President:1
Resolution Date:June 22, 2020
Issuing Organization:Migrationsöverdomstolen
SUMMARY

Ett förordnande som offentligt biträde för en förvarstagen person omfattar även åtgärden att överklaga ett beslut om övervakat besök enligt 11 kap. 4 § utlänningslagen.

 
FREE EXCERPT

REFERAT

DE förordnades av Migrationsverket den 16 augusti 2019 som offentligt biträde för en person i ett ärende om avvisning eller verkställighet av ett beslut om avvisning, men endast i fråga om förvar. Den 9 november 2019 beslutade Migrationsverket att det besök som DE:s klient begärt att få ta emot i lokalen där han hölls i förvar skulle övervakas. Beslutet överklagades till migrationsdomstolen med biträde av DE och DE förbehöll sig rätten att komma in med en kostnadsräkning före målets avgörande.

Förvaltningsrätten i Göteborg, migrationsdomstolen (2019-11-26, ordförande Lindén), avslog överklagandet och avvisade DE:s yrkande om ersättning utan att ge honom tillfälle att skicka in en kostnadsräkning. Som skäl för att avvisa yrkandet om ersättning angav migrationsdomstolen följande. DE har varit förordnad som offentligt biträde för klaganden i fråga om förvar. Migrationsdomstolen bedömer att biträdesförordnandet i fråga om förvar, som anses gälla även beslut om avskiljande och häktesplacering av den förvarstagne, inte kan omfatta beslut om övervakning av besök. DE kan därför inte beviljas ersättning för nedlagt arbete.

DE överklagade beslutet att avvisa yrkandet om ersättning och yrkade att Migrationsöverdomstolen skulle bevilja honom ersättning för kostnader i migrationsdomstolen i samband med överklagandet av Migrationsverkets beslut om övervakning av besök. I andra hand yrkade han att målet skulle återförvisas till migrationsdomstolen för ny handläggning. Han förde fram bl.a. följande. Migrationsverket faxade en kopia av beslutet om övervakning till honom och kontaktade honom senare för hans klients räkning för att upplysa honom om att klienten ville ha hjälp med att överklaga beslutet. Migrationsverket har uppenbarligen uppfattat att beslut om övervakat besök omfattas av hans biträdesförordnande. Både han och hans klient har uppfattat förordnandet på samma sätt. De kostnader han begär ersättning för är skäliga och de vidtagna åtgärderna har varit påkallade för att tillvarata klientens intresse. Migrationsdomstolen avvisade hans yrkande om ersättning utan att han dessförinnan fått möjlighet att komplettera målet med en kostnadsräkning. Kostnadsräkningen ges därför in till Migrationsöverdomstolen.

Justitiekanslern motsatte sig inte bifall till överklagandet och förde fram bl.a. följande. DE:s biträde vid överklagandet av beslutet om övervakat besök skulle kunna anses ingå i det uppdrag som följer av hans förordnande som offentligt...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL