Case nº P9002-19 of Mark- och miljööverdomstolen, December 13, 2019

President:6
Resolution Date:December 13, 2019
Issuing Organization:Mark- och miljööverdomstolen
SUMMARY

Rättelseföreläggande avseende olovlig tillbyggnad ----- MÖD har upphävt ett rättelseföreläggande enligt plan- och bygglagen eftersom byggnadsnämnden inte har motbevisat en invändning om preskription.

 
FREE EXCERPT

REFERAT

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDENacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2019-07-26 i mål P 339-19, se bilaga A

PARTER

Klagande MH

MotpartBygg- och trafiknämnden i Sigtuna kommun195 85 Märsta

SAKENRättelseföreläggande avseende olovlig tillbyggnad på fastigheten XX i Sigtunakommun

- - - - - - - - - - - - - - - - ________________

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

Med ändring av mark- och miljödomstolens dom upphäver Mark- och miljö-överdomstolen Bygg- och trafiknämnden i Sigtuna kommuns beslut 2016-11-22, § 131, Btn 2016-0978 om rättelseföreläggande avseende olovlig tillbyggnad av kolonistuga på lott 58 på fastigheten XX i dess helhet.

_________________

YRKANDEN M.M. I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN

MH har yrkat att nämndens beslut att meddela rättelseföreläggande mot henne ska upphävas. Hon har vidhållit vad hon tidigare anfört och åberopat ett nytt vittnesintyg från koloniträdgårdsföreningens revisor. Enligt det intyget uppfördes stuga 58 i nuvarande utformning under juli 2006. Det står alltså klart att preskription har inträtt.

Bygg- och trafiknämnden har motsatt sig ändring.

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

Enligt punkt 3 i övergångsbestämmelserna till plan- och bygglagen (2010:900),förkortad PBL, ska för överträdelser som ägt rum före den 2 maj 2011 äldrebestämmelser tillämpas på prövningen i sak, om inte den nya lagen leder till lindrigare påföljd. Det står klart att den påstådda överträdelsen i detta fall har inträffat före 2011. Reglerna om preskription har överförts oförändrade från 10 kap. 27 § andra stycket i den äldre plan- och bygglagen (1987:10), förkortad ÄPBL, till 11 kap. 20 § andra stycket PBL. ÄPBL ska därför tillämpas i målet.

Enligt 10 kap. 27 § ÄPBL får byggnadsnämnden inte besluta om föreläggande enligt 14 § första stycket om det har förflutit mer än tio år från det att den ifrågasatta åtgärden vidtogs.

Av fast praxis från Mark- och miljööverdomstolen framgår det att det är tillsyns-myndigheten som ska visa att det funnits förutsättningar att besluta om en påföljd eller ett ingripande enligt plan- och bygglagstiftningen, se bl.a. MÖD 2002:58 och Mark-och miljööverdomstolens dom den 26 november 2015 i mål nr P 3559-15. I detta ligger att det ankommer på tillsynsmyndigheten att motbevisa en invändning om t.ex. preskription.

Det får anses klarlagt att MH kolonistuga saknar bygglov. Frågan är när den har uppförts i sin nuvarande utformning. De ortofoton som nämnden har åberopat till stöd för påståendet att stugan...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL