Case nº UMS99-19 of Migrationsöverdomstolen, June 09, 2020

President:1
Resolution Date:June 09, 2020
Issuing Organization:Migrationsöverdomstolen
SUMMARY

När uppehållstillstånd övervägs i ett säkerhetsärende, måste inte bara en prövning av frågan om uteslutning göras utan även en prövning av om det finns grund för att vägra utlänningen statusförklaring eller uppehållstillstånd. Detta gäller också när prövningen av dessa frågor aktualiserats först hos migrationsdomstolen.

 
FREE EXCERPT

REFERAT

NN reste in i Sverige år 2015 och ansökte om asyl. Efter remiss från Migrationsverket förordade Säkerhetspolisen att hans ansökan om uppehållstillstånd skulle avslås av säkerhetsskäl. Migrationsverket avslog NN:s ansökan, utvisade honom och förbjöd honom att återvända till Sverige under tio år. Som skäl för sitt beslut förde Migrationsverket fram bland annat följande. Migrationsverket bedömer att NN inte har gjort tillförlitligt att Al Shabaab har försökt rekrytera honom eller att hemlandsmyndigheterna betraktar honom som terrorist. Det finns inte anledning att anta att han vid ett återvändande skulle riskera skyddsgrundande behandling. Migrationsverket ifrågasätter inte de uppgifter som kommit fram i Säkerhetspolisens yttrande och bedömer utifrån vad som kommit fram i ärendet att det därför inte finns skäl att frångå Säkerhetspolisens yttrande. Eftersom Migrationsverket inte bedömt att NN har rätt till uppehållstillstånd på grund av internationellt skydd har Säkerhetspolisens yttrande inte påverkat bedömningen i denna del.

NN överklagade beslutet till migrationsdomstolen och yrkade att han skulle beviljas uppehållstillstånd, status som flykting eller alternativt skyddsbehövande och resedokument. Migrationsverket vidhöll att NN saknade skyddsskäl och ansåg att överklagandet skulle avslås. Säkerhetspolisen ansåg att överklagandet skulle avslås av säkerhetsskäl. Förvaltningsrätten i Stockholm, migrationsdomstolen (2019-10-10, ordförande Dahlström samt tre nämndemän), som höll muntlig förhandling inom stängda dörrar, upphävde Migrationsverkets beslut och beviljade NN tidsbegränsat uppehållstillstånd m.m. Som skäl för sitt avgörande förde migrationsdomstolen fram bland annat följande. Av de uppgifter NN lämnat framgår att han var runt 14 år när han under tvång ska ha förts till ett av Al Shabaabs träningsläger. Han har uppgett han i lägret deltagit framförallt i konditions- och styrketräning men att de också fick lyssna till ideologiska föreläsningar. Någon vapenträning ska inte ha skett. Han har fått veta att han är eftersökt av Al Shabaab och att myndigheterna har frågat efter honom då de misstänker att han anslutit sig till organisationen. NN har gjort sannolikt att han rekryterats till Al Shabaab och att han riskerar att uppmärksammas av myndigheterna för kopplingar till organisationen. Eftersom förföljelsen utgår från staten finns det inget internflyktsalternativ för honom. Då det inte kommit fram hinder mot att bevilja honom uppehållstillstånd ska han beviljas sådant tillstånd som flykting. Han ska även få flyktingstatusförklaring och resedokument.

Migrationsverket och Säkerhetspolisen överklagade domen. Migrationsverket yrkade att migrationsdomstolens dom skulle undanröjas och att målet skulle visas åter till domstolen för ny handläggning. Till stöd för sin talan förde Migrationsverket fram följande. Trots att domstolen funnit att NN lämnat tillförlitliga uppgifter om att han rekryterats till Al Shabaab och det faktum att målet rör ett...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL