Case nº UM19086-19 of Migrationsöverdomstolen, May 13, 2020

President:1
Resolution Date:May 13, 2020
Issuing Organization:Migrationsöverdomstolen
SUMMARY

Vid prövningen av ett ärende om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå enligt 16 f § tillfälliga lagen ska, i det fall Migrationsverkets första utvisningsbeslut har upphävts, handläggningstiden hos Migrationsverket i utvisningsärendet räknas från Migrationsverkets senare utvisningsbeslut.

 
FREE EXCERPT

REFERAT

JMH ansökte om asyl den 28 december 2014. Migrationsverket avslog den 8 juli 2016 hans ansökan och beslutade att utvisa honom ur Sverige. JMH överklagade beslutet till migrationsdomstolen, som den 29 september 2016 upphävde Migrationsverkets beslut och visade målet åter till verket på grund av brister i verkets beslut och underliggande utredning.

Den 30 november 2017 beslutade Migrationsverket återigen att avslå JMH:s ansökan om asyl och utvisa honom ur Sverige.

JMH överklagade beslutet och yrkade att han skulle beviljas uppehålls- och arbetstillstånd samt statusförklaring och resedokument. I andra hand yrkade han att han skulle beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning. JMH ansökte även om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå enligt 16 f § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (tillfälliga lagen).

Förvaltningsrätten i Göteborg, migrationsdomstolen (2019-11-20, ordförande Lindahl och tre nämndemän), avslog överklagandet och angav som skäl vad gäller frågan om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå enligt tillfälliga lagen följande. Eftersom JMH:s beslut om utvisning fattades den 8 juli 2016, dvs. före den 20 juli 2016, uppfyller han inte kraven för att få uppehållstillstånd enligt 16 f § tillfälliga lagen. Att beslutet undanröjts och ärendet återförvisats samt att det nu prövade beslutet fattats efter den 20 juli 2016, påverkar inte denna bedömning.

JMH överklagade domen och yrkade att målet skulle återförvisas till Migrationsverket för fortsatt handläggning i frågan om uppehållstillstånd på grund av anknytning till sina barn. I andra hand yrkade han att han ska beviljas uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl, anknytning eller för studier på gymnasial nivå. Han förde fram bl.a. följande till stöd för sitt yrkande om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå. I Migrationsverkets rättsliga kommentar angående 16 f § tillfälliga lagen (SR 41/2018) anges att det vid en återförvisning från migrationsdomstolen fortfarande är tiden för det första avslagsbeslutet som ska vara avgörande för bedömningen om bestämmelsen är tillämplig. Migrationsverkets bedömning i den rättsliga kommentaren har inte stöd i förarbetena till lagen. Det var inte heller på grund av honom som målet återförvisades till Migrationsverket. Det första beslutet om utvisning den 8 juli 2016 fattades ostridigt på bristfälligt underlag. Migrationsverkets bristfälliga hantering...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL