Case nº A-85-2019 of Arbetsdomstolen, May 20, 2020

Defense:2020-30
Resolution Date:May 20, 2020
Issuing Organization:Arbetsdomstolen
SUMMARY

En underhållsreparatör inom tung industri har under en längre tid medvetet olovligen kört arbetsfordon i arbetet på arbetsgivarens industriområde, som har en komplex och farofylld trafikmiljö. Arbetsgivarens avskedande av underhållsreparatören har ansetts lagligen grundat. Underhållsreparatörens eventuella alkoholsjukdom kunde inte i någon relevant mening anses ha orsakat det agerande som har... (see full summary)

 
FREE EXCERPT

REFERAT

Industrifacket Metall

mot

Föreningen Industriarbetsgivarna och SSAB Emea AB.

Bakgrund

SSAB Emea AB (SSAB) är medlem i Föreningen Industriarbetsgivarna och därigenom bundet av kollektivavtal som träffats av Föreningen Industriarbetsgivarna och Industrifacket Metall (IF Metall). P.K. är medlem i IF Metall.

SSAB tillverkar stålprodukter vid anläggningar i Sverige, Finland och USA. P.K. har sedan 2006 varit anställd hos SSAB och arbetat vid SSAB:s produktionsanläggning i Oxelösund. Där arbetar cirka 2 300 arbetstagare, varav 1 500 är arbetare, i ett inhägnat industriområde.

P.K. arbetade som underhållsreparatör och använde regelmässigt SSAB:s truckar och personbilar inom industriområdet, men även i viss omfattning utanför industriområdet. Enligt SSAB:s säkerhetsregler krävs giltigt körkort för att få framföra fordon på industriområdet. Det visste P.K.

Den 10 augusti 2018 blev P.K:s körkort återkallat i tolv månader på grund av rattfylleri på fritiden. P.K. berättade inte för SSAB att hans körkort hade återkallats och han fortsatte att köra SSAB:s fordon i arbetet till och med den 12 mars 2019. Han körde även sin egen bil till och från arbetet under denna period och parkerade den på industriområdet.

Den 12 mars 2019 gjorde P.K. sig skyldig till grov olovlig körning och vårdslöshet i trafik i samband med att han skulle köra hem från arbetet. SSAB fick då kännedom om att P.K:s körkort hade återkallats. Därefter fortsatte P.K. att arbeta som vanligt, men utan att köra SSAB:s fordon, fram till den 25 mars 2019.

Den 25 mars 2019 höll SSAB ett möte med P.K. där han tilldelades en erinran och omplacerades till dagtidstjänst. Senare samma dag blev P.K. kallad till ett alkohol- och drogtest på arbetsplatsen. Eftersom P.K. hade druckit alkohol, inställde han sig inte för att genomföra testet. I stället åkte han hem direkt utan att först stämpla ut.

Den 26 mars 2019 stannade P.K. hemma från arbetet utan att först meddela SSAB. Samma dag blev P.K. arbetsbefriad.

SSAB avskedade P.K. den 23 april 2019.

Parterna tvistar om avskedandet var lagligen grundat eller om det i vart fall fanns saklig grund för uppsägning av P.K.

Tvisten har inte kunnat lösas vid förhandlingar mellan parterna.

Yrkanden

IF Metall har yrkat att Arbetsdomstolen ska

 1. ogiltigförklara avskedandet av P.K.,

 2. förplikta SSAB att betala lön till P.K. med 31 433 kr per månad från den 23 april 2019 till och med första dagen för huvudförhandling i målet (den 21 april 2020) jämte ränta enligt 6 § räntelagen på 8 382 kr från den 25 april 2019, på 31 433 kr per månad under perioden maj 2019 - april 2020 från den 25:e i respektive månad och på 22 003 kr från den 25 april 2020, allt till dess betalning sker, samt

 3. förplikta SSAB att betala allmänt skadestånd till P.K. med 150 000 kr, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för delgivning av stämning (den 5 augusti 2019).

  För det fall Arbetsdomstolen skulle komma fram till att det inte funnits laga skäl för avskedandet, men väl saklig grund för uppsägning, har IF Metall i andra hand yrkat att Arbetsdomstolen ska förplikta SSAB att till P.K. betala

 4. ekonomiskt skadestånd med 35 110 kr per månad, varav 31 433 kr avser uppsägningslön och 3 677 kr avser semesterersättning, från och med den 23 april till och med den 23 oktober 2019, jämte ränta enligt 6 § räntelagen på 8 382 kr från den 25 april 2019, på 31 433 kr per månad under perioden maj - september 2019 från den 25:e i respektive månad, på 23 321 kr från den 25 oktober 2019 och på 22 094 kr från den 23 november 2019, allt till dess betalning sker, samt

 5. allmänt skadestånd med 100 000 kr, jämte ränta från dagen för delgivning av stämning (den 5 augusti 2019).

  Arbetsgivarparterna har bestritt käromålet. Inget belopp avseende allmänt skadestånd har vitsordats, men väl sättet att beräkna övriga belopp och räntan avseende samtliga yrkanden. Arbetsgivarparterna har även vitsordat att P.K. hade en månadslön om 31 433 kr och sex månaders uppsägningstid.

  Arbetsgivarparterna har för egen del yrkat att ett allmänt skadestånd under alla förhållanden ska jämkas, i första hand till noll.

  IF Metall har bestritt yrkandet om jämkning.

  IF Metall och Föreningen Industriarbetsgivarna har yrkat ersättning för rättegångskostnader.

  ________________

  Parterna har till stöd för sin talan anfört i huvudsak följande.

  Arbetsgivarparterna

  Sammanfattning av grunderna för bestridandet

  P.K. har genom misskötsamhet, som innefattat allvarliga åsidosättanden av SSAB:s säkerhets- och ordningsföreskrifter och av vägtrafiklagstiftningen inom och utanför SSAB:s industriområde, grovt åsidosatt sina åligganden mot SSAB. Det som läggs P.K. till last är följande.

  - Vid ett tillfälle 2015 avvek P.K. olovligen från arbetsplatsen, eftersom han var berusad och ville undvika ett alkohol- och drogtest.

  - Den 10 augusti 2018 blev P.K:s körkort återkallat på grund av rattfylleri på fritiden. Han berättade inte detta för SSAB. Trots att hans körkort var återkallat körde P.K. regelmässigt SSAB:s körkortspliktiga fordon i arbetet under perioden den 10 augusti 2018 - den 12 mars 2019. Under samma period körde P.K. även regelbundet sin egen bil till och från arbetet och parkerade den på SSAB:s industriområde.

  - Den 12 mars 2019 gjorde P.K. sig skyldig till grov olovlig körning och vårdslöshet i trafik i samband med att han skulle köra hem från arbetet genom att, i syfte att undvika en poliskontroll i närheten av arbetsplatsen, vända om tvärt och, samtidigt som polisen följde efter honom med påslagna blåljus och sirener, köra tillbaka in på SSAB:s industriområde där han blev gripen.

  - Även under perioden den 12 - 25 mars 2019 förekom det att P.K. olovligen körde bil till och från arbetet och parkerade utanför SSAB:s industriområde.

  - Vid ett möte den 25 mars 2019, då P.K. bl.a. blev omplacerad och fick en erinran på grund av händelsen den 12 mars 2019 och den olovliga körning som SSAB då kände till, lämnade P.K. medvetet felaktiga uppgifter om längden av den spärrtid som gällde för körkortsåterkallelsen.

  - Senare samma dag drack P.K. under arbetstid en betydande mängd alkohol på arbetsplatsen, uteblev utan giltigt skäl från ett beordrat alkohol- och drogtest och avvek olovligen från arbetsplatsen.

  - Den 26 mars 2019 var P.K. olovligen frånvarande från arbetet.

  - P.K. har tagit med sig vin till arbetsplatsen och olovligen under arbetstid druckit det där under februari och mars 2019, ofta i samband med ett arbetspass slut. Efter vinförtäringen har han kört sin egen personbil på SSAB:s industriområde och från arbetet.

  P.K:s agerande är särskilt allvarligt mot bakgrund av att det inom SSAB:s verksamhet - tung industriverksamhet - råder stränga krav på säkerhet. P.K. fortsatte att missköta sig efter erinran och omplaceringen den 25 mars 2019.

  P.K. led inte av en alkoholsjukdom då han gjorde sig skyldig till misskötsamheten. Före den 25 mars 2019, då SSAB fick kännedom om att hans körkort hade återkallats på grund av rattfylleri, hade SSAB i vart fall inte anledning att misstänka detta. P.K:s eventuella alkoholsjukdom saknar under alla förhållanden betydelse för frågan om det funnits grund för avskedandet av P.K. Den misskötsamhet som P.K. gjort sig skyldig till har inget samband med ett eventuellt alkoholmissbruk. SSAB har inte brustit i sitt rehabiliteringsansvar. Det har inte varit skäligt att kräva att SSAB skulle omplacera P.K. till annat arbete.

  Avskedandet har därmed varit lagligen grundat. I vart fall har det funnits saklig grund för uppsägning av P.K. Mot bakgrund av de flagranta åsidosättandena av SSAB:s säkerhets- och ordningsföreskrifter som P.K. gjort sig skyldig till ska det allmänna skadeståndet under alla förhållanden jämkas, i första hand till noll.

  SSAB:s verksamhet och säkerhetsregler

  Verksamhet med faror

  Järn- och stålverket vid SSAB:s produktionsanläggning i Oxelösund är beläget på ett industriområde som är lika stort som staten Monaco. Verksamheten - dvs. produktionen av stål och plåt - innefattar en mängd utmaningar i säkerhetshänseende. I stor utsträckning hanteras ämnen som är glödheta eller tunga, eller båda, vilket innebär särskilda faror. Järn- och stålverket har utvecklats under en lång följd av år och det har skett en kontinuerlig utbyggnad av verksamheten. Att nya produktionsanläggningar tillkommit jämsides med äldre anläggningar, som fortfarande är i bruk, innebär särskilda utmaningar. Vissa byggnader har en invändig takhöjd på cirka 50 meter med traverskranar som hanterar skänkar fyllda med flera hundra ton smält järnmalm.

  På industriområdet och även inne i flera av produktionsanläggningarna framförs både personbilar och tung trafik, såsom lastbilar och truckar. På området finns också ett järnvägsnät, med korsande trafik, som SSAB regelmässigt använder för transporter av bl.a. vagnar med flytande järn, och en djuphamn. Trafikmiljön inom industriområdet är således både väldigt komplex och farofylld.

  Förflyttning inom industriområdet med fordon eller som gångtrafikant kräver mot denna bakgrund stor uppmärksamhet. Detsamma gäller vid utförande av i princip alla arbetsuppgifter som är relaterade till driften av verksamheten. Bristande uppmärksamhet hos en förare eller gångtrafikant på området, eller vid utförande av olika arbetsuppgifter, kan vara förenat med livsfara.

  Säkerheten framför allt

  SSAB sätter säkerheten framför allt och bedriver därför ett intensivt säkerhetsarbete. SSAB har som uttalad ambition att vara det säkraste stålföretaget i världen med en nollvision för olyckor, arbetsrelaterade skador och sjukdomar. Att kunna erbjuda en säker arbetsmiljö för medarbetare, underleverantörer och besökare är något som SSAB prioriterar.

  En god säkerhetskultur är nödvändig för att en industriverksamhet ska kunna bedrivas utan säkerhetsrisker. Det ligger ett stort ansvar på SSAB att utforma adekvata regler och genomdriva dem. Ledningens agerande är helt avgörande för att...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL