Case nº P7143-19 of Mark- och miljööverdomstolen, March 31, 2020

President:6
Resolution Date:March 31, 2020
Issuing Organization:Mark- och miljööverdomstolen
SUMMARY

Strandskydd inom detaljplan ----- Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att en konstgjord badsjö, anlagd 1933, som inte ingår i något naturligt system för tillförsel av vatten inte kan anses vara en insjö eller ett vattendrag i den mening som avses i 7 kap. 13 § första stycket miljöbalken och därmed inte omfattas av strandskydd. Mark- och miljödomstolens dom, varigenom en detaljplan upphävdes... (see full summary)

 
FREE EXCERPT

REFERAT

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDEVänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2019-06-05 i mål nrP 5017-18, se bilaga A

PARTER

KlagandeSkövde kommun

Motpart K.Å.

Övriga parter1. Peab Bostad AB

  1. Riksbyggen ekonomisk förening

  2. Skeppsviken Fastighets AB

Övrig berördKulturförening Bosnien och Hercegovina BEHAR

SAKENDetaljplan för Ekedal norra i Skövde kommun

_________________

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

Med ändring av mark- och miljödomstolens dom fastställer Mark- och miljööverdomstolen Skövde kommuns beslut den 14 november 2018, KS § 280/18, att anta detaljplan för Ekedal norra, med den ändringen att bestämmelsen om upphävande av strandskydd utgår.

_________________

YRKANDEN M.M. I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Skövde kommun (kommunen) har yrkat att Mark- och miljööverdomstolen i första hand ska upphäva mark- och miljödomstolens dom och fastställa kommunens beslut den 14 november 2018, KS § 280/18, att anta detaljplanen för Ekedal norra i Skövde, med den ändringen att bestämmelsen i detaljplanen om upphävandet av strandskyddet ska utgå. I andra hand har kommunen yrkat att Mark- och miljööverdomstolen ska fastställa detaljplanen.

K.Å. har motsatt sig ändring av mark- och miljödomstolens dom.

Kommunen och K.Å. har i Mark- och miljööverdomstolen i allt väsentligt åberopat samma omständigheter som i mark- och miljödomstolen.

Kommunicering i målet

Av rättsfallet NJA 2019 s. 629 framgår att en enskild - t.ex. en fastighetsägare eller nyttjanderättshavare - vars intressen påverkas på ett påtagligt sätt av att en detaljplan ändras eller upphävs i ett överklagat mål måste ges tillfälle att yttra sig, om domstolen överväger att avgöra målet till dennes nackdel.

I detta fall har mark- och miljödomstolen endast givit kommunen tillfälle att yttra sig innan detaljplanen upphävdes. Av handlingarna i målet framgår att det finns enskilda som kan ha ett påtagligt intresse av att detaljplanen står sig. Mark- och miljööverdomstolen har därför berett Peab Bostad AB, Riksbyggen ekonomisk förening, Skeppsviken Fastighets AB och Kulturförening Bosnien och Hercegovina BEHAR tillfälle att yttra sig. Det rättegångsfel som förekommit i mark- och miljödomstolen får därmed anses läkt och det finns inte skäl för att återförvisa målet.

Peab Bostad AB, Riksbyggen ekonomisk förening och Skeppsviken Fastighets AB har motsatt sig att detaljplanen upphävs och har anslutit sig till vad kommunen anfört.

Kulturförening Bosnien och Hercegovina BEHAR, som inte tidigare har klagat på kommunens antagandebeslut, har förklarat att föreningen motsätter sig detaljplanen. Någon möjlighet att utan eget överklagande träda in i målet i Mark- och miljööverdomstolen finns inte.

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

En avgörande fråga i målet är om den i anslutning till planområdet belägna Boulognersjön omfattas av strandskydd. Av planbeskrivningen framkommer att Boulognersjön anlades 1933 som en konstgjord badsjö och att den aldrig har ingått i något naturligt system för tillförsel av vatten. Boulognersjön har alltid fått sitt vatten från ledningar och under vinterhalvåret töms ibland sjön delvis på vatten för att kunna genomföra renoveringsarbeten och andra skötselåtgärder. Av 7 kap. 13 § första stycket miljöbalken följer att strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag. Hur begreppen insjöar och vattendrag ska tolkas kopplat till artificiella vattenförekomster har inte närmare utvecklats i förarbetena.

Mark- och miljööverdomstolen har i ett tidigare avgörande bedömt att en anlagd våtmark inte kunde anses vara en insjö. Våtmarkens vattenspeglar uppgick till cirka 1 000 kvadratmeter och våtmarken var under igenväxande (Mark- och miljööverdomstolens dom den 14 oktober 2013 i mål nr F 5418-13). I ett annat avgörande har Mark- och miljööverdomstolen bedömt att ett artificiellt vattendrag inte omfattades av strandskydd (Mark- och miljööverdomstolens dom den 11 juni 2015 i mål nr M 10756-14). Domstolen konstaterade i domen att de inte är möjligt att göra generella uttalanden i frågan om artificiella vattendrag ska omfattas av strandskyddet. Domstolen framhöll också att det inte...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL