Case nº M10415-18 of Mark- och miljööverdomstolen, March 24, 2020

President:6
Resolution Date:March 24, 2020
Issuing Organization:Mark- och miljööverdomstolen
SUMMARY

Fråga om strandskyddsdispens för bastubåt ----- Mark- och miljööverdomstolen har ansett att bastubåten, en konstruktion med väggar och tak som uppförts på en flotte, är att betrakta som en byggnad och att den är så stadigvarande förtöjd att den kräver dispens från strandskyddsbestämmelserna. Mark- och miljööverdomstolen har vidare ansett att det inte finns förutsättningar att ge... (see full summary)

 
FREE EXCERPT

REFERAT

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDENacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2018-10-23 i mål nr M 4858-18, se bilaga A

PARTER

Klagande MC

MotpartByggnadsnämnden i Österåkers kommun184 86 Åkersberga

SAKENStrandskyddsdispens för bastubåt på fastigheten XXX i Österåkers kommun

_______________

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

Mark- och miljööverdomstolen avslår överklagandet.

________________

YRKANDEN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN

MC har yrkat att mark- och miljööverdomstolen ska upphäva Byggnadsnämnden i Österåkers kommuns beslut och förklara att det inte är förbjudet enligt bestämmelserna om strandskydd att ha bastubåten förtöjd vid strandkanten. Han har i andra hand yrkat att Mark- och miljööverdomstolen ska bevilja honom strandskyddsdispens för att ha bastubåten på platsen.

Byggnadsnämnden i Österåkers kommun har motsatt sig ändring.

UTVECKLING AV TALAN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN

MC har sammanfattningsvis anfört följande: Målet gäller en sjöduglig bastubåt som endast till utseendet skiljer sig från en traditionell fritidsbåt. Bastubåten är obeboelig. Den används för båtturer i genomsnitt en gång i månaden under båtsäsongen. Annars är den, även vintertid, förtöjd vid strandkanten. Båten är inte så stadigvarande förtöjd att den kräver dispens från reglerna om strandskydd. Avståndet mellan den plats där bastubåten är förtöjd och fastighetens huvudbyggnad är 20 meter. Det är fri sikt mellan byggnaden och båten. Platsen där båten är förtöjd är redan ianspråktagen. Det är inte proportionerligt att neka honom att ha bastubåten förtöjd på platsen.Förtöjningen har obefintlig inverkan på allmänhetens tillgång till strandnäranaturområden. Det är dyrt att ta upp bastubåten och det skulle vara riskabelt för honom.

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

Mark- och miljööverdomstolen har hållit sammanträde och syn i målet.

Är bastubåten förbjuden enligt strandskyddsbestämmelserna?

MC har i första hand gjort gällande att strandskyddsbestämmelserna inte innebär ett förbud mot att ha bastubåten förtöjd på platsen och att åtgärden därmed inte kräver strandskyddsdispens.

Där strandskydd gäller är det enligt 7 kap. 15 § miljöbalken bland annat förbjudet att uppföra nya byggnader (punkten 1) eller att utföra andra anläggningar eller anordningar om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt (punkten 2). Lagtexten innehåller inte någon definition av vad som i bestämmelsen avses med en...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL