Case nº UM19486-19 of Migrationsöverdomstolen, April 29, 2020

President:1
Resolution Date:April 29, 2020
Issuing Organization:Migrationsöverdomstolen
SUMMARY

Ett offentligt biträde kan beviljas ersättning för arbete avseende frågan om återreseförbud i vissa fall. En förutsättning för att beviljas ersättning är dock att förordnandet fortfarande gäller. En nöjdförklaring innebär att ärendet om avvisning eller utvisning inte kan överklagas och att ärendet avslutas. Då upphör även förordnandet som offentligt biträde.

 
FREE EXCERPT

REFERAT

Migrationsverket förordnade den 17 oktober 2019 KR som offentligt biträde för MT i ett ärende om avvisning eller utvisning. Efter att MT återtagit sin asylansökan beslutade Migrationsverket den 21 oktober 2019 att avskriva hans ärende och avvisa honom. Samtidigt beslutade Migrationsverket att förbjuda honom att återvända till Sverige (återreseförbud) på grund av risk för att han skulle avvika. MT nöjdförklarade sig den 24 oktober 2019.

MT överklagade beslutet om återreseförbud. Förvaltningsrätten i Stockholm, migrationsdomstolen (2019-12-02, ordförande Åhammar), avslog överklagandet.

MT överklagade domen och yrkade att prövningstillstånd skulle beviljas och att återreseförbudet skulle upphävas. KR yrkade ersättning för 30 minuters arbete som offentligt biträde i Migrationsöverdomstolen. I kostnadsräkningen angavs att arbetet avsåg åtgärder för att överklaga migrationsdomstolens beslut att avslå MT:s överklagade avseende återreseförbud.

Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen (2020-04-29, Benson, Eriksson och Gullfeldt, referent /föredragande Lif), meddelade inte prövningstillstånd i fråga om återreseförbud och yttrade rörande ersättning till offentligt biträde:

Ett offentligt biträde ska förordnas bl.a. i vissa mål och ärenden om avvisning eller utvisning (18 kap. 1 § första stycket 1 och 2 utlänningslagen [2005:716]). Biträdet har enligt 5 § lagen (1996:1620) om offentligt biträde och 27 § rättshjälpslagen (1996:1619) rätt till skälig ersättning för bl.a. arbetet som uppdraget har krävt.

Ett beslut om avvisning eller utvisning ska som huvudregel innehålla en tidsfrist inom vilken utlänningen frivilligt ska lämna landet i enlighet med beslutet. Om det inte finns förutsättningar att bestämma en tidsfrist för frivillig avresa ska i vissa fall ett återreseförbud meddelas (8 kap. 21 och 23 §§ utlänningslagen).

En utlänning som har rätt att överklaga ett beslut om avvisning eller utvisning kan förklara att han eller hon avstår från att överklaga beslutet eller domen i den delen (nöjdförklaring). En nöjdförklaring kan inte tas tillbaka (15 kap. 1 och 3 §§ utlänningslagen).

Om ett offentligt biträde...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL