Case nº UM17897-19 of Migrationsöverdomstolen, April 29, 2020

President:1
Resolution Date:April 29, 2020
Issuing Organization:Migrationsöverdomstolen
SUMMARY

Tidsfristen för en ansökan om tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 a § utlänningslagen kan inte räknas från det att ett beslut fått laga kraft efter ny prövning enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen.

 
FREE EXCERPT

REFERAT

AS sökte asyl i Sverige i augusti 2015. Migrationsverket beslutade i oktober 2016 att avslå hans asylansökan och att utvisa honom. Utvisningsbeslutet fick laga kraft den 7 april 2017 när Migrationsöverdomstolen beslutade att inte meddela prövningstillstånd.

AS anmälde i juni 2017 till Migrationsverket att det uppkommit hinder mot att verkställa beslutet om utvisning och förde fram nya omständigheter om sitt behov av skydd i landet. Migrationsverket beslutade samma månad att med stöd av 12 kap. 19 § utlänningslagen (2005:716) bevilja honom ny prövning av frågan om uppehållstillstånd. Migrationsverket meddelade i juni 2018 att AS var undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. I november 2018 beslutade Migrationsverket att avslå hans ansökan om uppehållstillstånd och statusförklaring m.m. AS överklagade beslutet till migrationsdomstolen som den 27 augusti 2019 skrev av målet efter att han återkallat sitt överklagande.

AS ansökte den 9 september 2019 hos Migrationsverket om ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbete enligt 5 kap. 15 a § utlänningslagen (så kallat spårbyte). Migrationsverket beslutade att avvisa hans ansökan med motiveringen att ansökan kommit in till verket mer än två veckor efter att avslaget på hans asylansökan fått laga kraft och därmed för sent.

AS överklagade beslutet. Förvaltningsrätten i Stockholm, migrationsdomstolen (2019-10-09, ordförande Krantz), avslog överklagandet och angav som skäl i huvudsak följande. AS borde ha lämnat in sin ansökan om uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 a § utlänningslagen inom två veckor från när avgörandet i fråga om uppehållstillstånd som flykting eller annan skyddsbehövande, dvs. beslutet i grundärendet om uppehållstillstånd m.m., fick laga kraft. Avgörandet fick laga kraft den 7 april 2017. Att han därefter tagit tillbaka sitt överklagande i ett mål om uppehållstillstånd efter ny prövning av fråga om uppehållstillstånd saknar betydelse eftersom det inte är den typen av ärende som avses i 5 kap. 15 a § utlänningslagen.

AS överklagade domen och yrkade att målet skulle återförvisas till Migrationsverket för prövning i sak alternativt att han skulle beviljas uppehålls- och arbetstillstånd. Han förde fram i huvudsak följande. Det framgår inte uttryckligen av 5 kap. 15 a § utlänningslagen eller av förarbeten och praxis att ett spårbyte endast kan avse en så kallad förstagångsansökan om uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov (grundansökan). I bestämmelsen anges att ansökan ska ha kommit in till Migrationsverket senast två veckor efter att beslutet att avslå ansökan om uppehållstillstånd som flykting eller annan skyddsbehövande har vunnit laga kraft. Vid såväl en förstagångsansökan om uppehållstillstånd som vid en ansökan om uppehållstillstånd efter ny prövning ska skyddsbehovet bedömas utifrån bestämmelserna i 4 kap...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL