Case nº ÖÄ 2119-19 of Svea hovrätt, December 10, 2019

Resolution Date:December 10, 2019
Issuing Organization:Svea hovrätt
SUMMARY

Efter att en part ansökt om verkställighet av en tingsrätts interimistiska beslut rörande umgänge med barn, meddelade tingsrätten ett nytt interimistiskt beslut med innebörden att inget umgänge skulle ske. Parten återkallade därefter sin ansökan om verkställighet. Tingsrätten skrev av målet från vidare handläggning och förpliktade parten att ersätta motpartens rättshjälpskostnad. Hovrätten har... (see full summary)

 
FREE EXCERPT

REFERAT

Attunda tingsrätt

N.S. och J.S., som har en gemensam son, tvistade om barnets rätt till umgänge med N.S. Efter att tingsrätten i umgängesmålet, den 16 oktober 2018, meddelat ett interimistiskt beslut om visst umgänge ansökte N.S., den 6 november samma år, om verkställighet av beslutet. Sedan tingsrätten, i umgängesmålet, meddelat ett nytt interimistiskt beslut med innebörden att inget umgänge skulle ske återkallade N.S. sin ansökan om verkställighet.

J.S. begärde att N.S. skulle ersätta hennes rättegångskostnad. Till stöd för sin begäran anförde hon dels att det följer av 18 kap. 5 § rättegångsbalken att den part som återkallar sin talan ska ersätta motpartens rättegångskostnad, dels att N.S. hade inlett en onödig rättegång varför han skulle svara för hennes kostnad enligt 18 kap. 3 § rättegångsbalken.

N.S motsatte sig J.S:s yrkande och begärde för egen del att tingsrätten skulle besluta att vardera parten ska stå för sina rättegångskostnader. Till stöd för sin begäran anförde han bl.a. att han, när ansökan gjordes, hade en befogad anledning att få till stånd en rättslig prövning och att det förelåg sådana särskilda omständigheter att vardera parten borde bära sina rättegångskostnader.

Tingsrätten (tingsfiskalen Ann Medioni) anförde i beslut den 1 februari 2019 i huvudsak följande.

SKÄL

- - -

Av 21 kap. 13 § föräldrabalken framgår att 18 kap. rättegångsbalken ska tillämpas i fråga om rättegångskostnader i ärenden om verkställighet. Av 30 § rättshjälpslagen (1996:1619) följer att bestämmelser om ansvar för motparts rättegångskostnader även gäller i fråga om rättshjälpskostnader.

Tingsrätten konstaterar inledningsvis att 18 kap. 3 § rättegångsbalken reglerar frågan om rättegångskostnadsansvaret för det fall att den vinnande parten kan anses ha inlett en onödig rättegång. I aktuellt ärende är N.S., som återkallat sin talan, inte att betrakta som vinnande part varför bestämmelsen inte är tillämplig.

Det är i stället reglerna om rättegångskostnadsansvar vid återkallelse av talan som ska tillämpas. Enligt 21 kap. 13 § föräldrabalken får rätten besluta att vardera parten ska bära sin kostnad om ärendet skrivs av på grund av att parterna har nått en samförståndslösning. Av 18 kap. 5 § andra stycket rättegångsbalken följer vidare att om ett mål skrivs av på grund av att part har återkallat sin talan, ska den återkallande parten ersätta motpartens rättegångskostnader om inte särskilda omständigheter gör att ersättnings-skyldigheten ska...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL