Case nº UM914-20 of Migrationsöverdomstolen, April 07, 2020

President:1
Resolution Date:April 07, 2020
Issuing Organization:Migrationsöverdomstolen
SUMMARY

Bestämmelsen om inhibition i 16 j § tillfälliga lagen utesluter inte att verkställigheten av ett avlägsnandebeslut avbryts med stöd av 28 § förvaltningsprocesslagen i ett mål om förlängt uppehållstillstånd för studier enligt 16 d § eller 16 h § tillfälliga lagen.

 
FREE EXCERPT

REFERAT

MB sökte asyl i Sverige i maj 2015. Den 29 oktober 2016 beslutade Migrationsverket att avslå hans ansökan och att utvisa honom. Utvisningsbeslutet fick laga kraft den 14 februari 2018.

Den 23 oktober 2018 beviljade Migrationsverket MB ett tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd för studier på gymnasial nivå enligt 16 f § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (tillfälliga lagen). Uppehållstillståndet gällde till och med den 23 november 2019. Innan giltighetstiden för uppehållstillståndet löpte ut ansökte MB om förlängt uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen och Migrationsverket beslutade därefter att tills vidare avbryta (inhibera) verkställigheten av hans utvisningsbeslut. Den 2 december 2019 avslog dock Migrationsverket hans ansökan och upphävde samtidigt beslutet om inhibition.

MB överklagade Migrationsverkets beslut till Förvaltningsrätten i Göteborg, migrationsdomstolen, och yrkade bl.a. att hans utvisningsbeslut skulle inhiberas. Migrationsdomstolen (2020-01-03, ordförande Ribberström), avslog hans yrkande. Som skäl för beslutet angav migrationsdomstolen bl.a. följande. Om ett beslut om uppehållstillstånd enligt 16 e § eller 16 f § har överklagats får en domstol besluta om inhibition av ett beslut att avvisa eller utvisa utlänningen enligt 16 j § tillfälliga lagen. I målet är inte fråga om en ansökan om uppehållstillstånd enligt 16 e § eller 16 f § tillfälliga lagen och domstolen har därmed inte möjlighet att besluta om inhibition av klagandens utvisningsbeslut.

MB överklagade beslutet och yrkade att han skulle beviljas inhibition av utvisningsbeslutet. Han förde fram bl.a. följande. Migrationsverket har fattat sitt beslut på felaktiga grunder. Han har skickat in intyg som visar att han studerar på gymnasiet och följer kursplanen.

Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen (2020-04-07, Linder, Eke, referent och Braun Hotti / föredragande H Pettersson), yttrade:

  1. Vad målet gäller

    Frågan i målet är om det finns möjlighet för en domstol att besluta om inhibition av ett verkställbart utvisningsbeslut i ett mål om förlängning av uppehållstillstånd för studier som beviljats enligt 16 f § tillfälliga lagen.

  2. Gällande rätt och praxis

    2.1. Aktuella bestämmelser

    Bestämmelser om uppehållstillstånd för gymnasiestudier finns i 16 c-16 h §§ tillfälliga lagen. Av 16 f § tillfälliga lagen framgår bl.a. att en utlänning som har fått, eller annars skulle få, ett...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL