Case nº ÖÄ 1819-19 of Göta hovrätt, October 16, 2019

Resolution Date:October 16, 2019
Issuing Organization:Göta hovrätt
SUMMARY

Enbart det förhållandet att en skuldsanering pågår, och det oavsett om betalningskrav enligt betalningsplan föreligger eller inte, har inte i sig ansetts utgöra ett särskilt skäl att frångå huvudregeln om huvudmannens betalningsansvar för arvode till god man enligt 12 kap. 16 § tredje stycket föräldrabalken.

 
FREE EXCERPT

REFERAT

Överförmyndarnämnden i Norrköpings kommun

Överförmyndarnämnden i Norrköpings kommun (Överförmyndarnämnden) fastställde den 20 februari 2019 arvode till K.E. för år 2018 till 16 912 kr avseende arbete som god man för H.T. Överförmyndarnämnden beslutade samtidigt att H.T. skulle betala hela arvodet.

Norrköpings tingsrätt

H.T. överklagade Överförmyndarnämndens beslut och yrkade att han inte skulle betala arvodet.

Överförmyndarnämnden beslutade att inte ompröva det överklagade arvodesbeslutet och överlämnade ärendet till tingsrätten för prövning.

Tingsrätten (tf. rådmannen Elin Sehlström) anförde i beslut den 13 maj 2019 följande.

SKÄL

Enligt 12 kap. 16 § föräldrabalken har förordnade gode män rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för de utgifter som har varit skäligen påkallade för uppdragets fullgörande. Beslut om arvode och ersättning fattas av överförmyndaren. Överförmyndaren beslutar även i vad mån arvode och ersättning för utgifter ska betalas med medel som tillhör den enskilde. Om det inte finns särskilda skäl för något annat ska arvodet betalas med den enskildes medel i den mån hans eller hennes beräknade inkomst under det år när uppdraget utförs överstiger 2,65 gånger prisbasbeloppet eller hans eller hennes tillgångar under samma år överstiger två gånger prisbasbeloppet.

Av utredningen framgår att H.T. hade en inkomst som översteg 2,65 gånger prisbasbeloppet under 2018. Den totala ersättningen till den gode mannen ryms inom den del av H.T:s inkomst som överstiger det angivna gränsbeloppet. Några särskilda skäl för att H.T. trots detta inte med egna medel ska betala kostnaderna för sin gode man har inte framkommit. Vad som anförts avseende pågående skuldsanering utan betalningsplan förändrar, med beaktande av H.T:s inkomst, inte tingsrättens bedömning. H.T:s överklagande ska därför lämnas utan bifall.

BESLUT

Överklagandet lämnas utan bifall.

Göta hovrätt

H.T. överklagade tingsrättens beslut och yrkade att han skulle befrias från betalningsskyldighet för den gode mannens arvode. Som grund för sitt överklagande angav han huvudsakligen detsamma som vid tingsrätten, dvs. sammanfattningsvis följande. Han har en ansträngd ekonomi och är sedan juli 2018 beviljad skuldsanering utan betalningsplan. Hans nettoinkomster under år 2018 bestod av sjukpenning om cirka 11 500 kr per månad, bostadsbidrag om cirka 1 800 kr per månad och visst ekonomiskt bistånd. Såväl Försäkringskassan som Norrköpings kommun har i beslut om...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL