Case nº B 3125-18 of Göta hovrätt, October 21, 2019

Resolution Date:October 21, 2019
Issuing Organization:Göta hovrätt
SUMMARY

En anställd har på arbetsplatsen tillgripit egendom till ett värde om 90 kr. Gärningen har, trots att agerandet har varit illojalt mot arbetsgivaren, bedömts som ringa stöld.

 
FREE EXCERPT

REFERAT

Skaraborgs tingsrätt

Åklagaren åtalade A.G. för bl.a. stöld enligt följande gärningsbeskrivning.

A.G. har olovligen tagit 200 kr i kontanter och ett par hörlurar värda 180 kr som tillhörde A-D AB. Det hände i butiken D. den 3 oktober 2018 - - - , Falköping, Falköpings kommun. Tillgreppet innebar skada. A.G. begick gärningen med uppsåt att stjäla.

- - -

Tingsrätten (rådmannen Hedvig Burman samt nämndemännen Ilce Sandreski, Björn Spetz och Sven-Erik Söderlund) dömde den 23 oktober 2018 A.G. för stöld i enlighet med gärningsbeskrivningen. Tingsrätten anförde följande i rubriceringsfrågan.

DOMSKÄL

- - -

Tingsrätten gör samma bedömning som åklagaren när det gäller rubricering, dvs. tillgreppen, som gjorts från A.G:s arbetsgivare, kan inte betraktas som ringa stöld, trots att de inte omfattat ett särskilt stort värde.

- - -

DOMSLUT

Tingsrätten dömde A.G. för stöld.

Göta hovrätt

A.G. överklagade och yrkade bl.a. att hovrätten skulle frikänna honom.

Åklagaren motsatte sig att tingsrättens dom ändrades.

Hovrätten (hovrättsråden Ulrik Lönnmyr och Stina Melin, referent, adjungerade ledamoten Ulrica Dahlberg samt nämndemännen Lena Blomgren och Henrik Dalgård) meddelade dom den 21 oktober 2019, varvid hovrätten endast fann bevisat att A.G. tillgripit ett par hörlurar till ett värde om i vart fall 90 kr. Hovrätten anförde angående gärningens rubricering följande.

DOMSKÄL

- - -

En stöld är, enligt 8 kap. 2 § brottsbalken, att bedöma som ringa stöld om den med hänsyn till det tillgripnas värde och övriga omständigheter är att anses som ringa. Åklagaren har gjort gällande att gärningen ska bedömas som stöld eftersom tillgreppet gjordes från A.G:s arbetsgivare.

Gränsdragningen mellan stöld och ringa stöld avgörs i regel med utgångspunkt i det tillgripnas värde. Även om värdet varit förhållandevis lågt kan dock andra omständigheter vid brottet medföra att brottet inte är att anse som ringa. En sådan omständighet kan vara att tillgreppet skett genom inbrott eller att det på annat sätt innefattat ett inte obetydligt integritetsintrång. Som försvårande omständighet har...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL