Case nº A-76-2018 of Arbetsdomstolen, February 12, 2020

Defense:2020-7
Resolution Date:February 12, 2020
Issuing Organization:Arbetsdomstolen
SUMMARY

Fråga om målares restid mellan bostad och arbetsplats ska betraktas som arbetstid mot bakgrund av en dom från EU-domstolen.

 
FREE EXCERPT

REFERAT

Svenska Målareförbundet

mot

Måleriföretagen i Sverige och L. Ö:s Målerifirma i Malmö Aktiebolag.

Bakgrund

Mellan Måleriföretagen i Sverige (Måleriföretagen) och Svenska Målareförbundet (förbundet) gäller kollektivavtal för Måleriyrket "Riksavtal mellan Måleriföretagen i Sverige och Svenska Målareförbundet" (måleriavtalet eller riksavtalet). L. Ö:s Målerifirma i Malmö Aktiebolag (bolaget) är medlem i Måleriföretagen och därigenom bundet av kollektivavtalet. B.H., F.N. och M.B. är medlemmar i förbundet och var anställda som målare hos bolaget i december 2017.

I kollektivavtalet, som gäller den 1 maj 2017 till den 30 april 2020, finns bl.a. följande bestämmelser.

§ 3 Arbetstid

Mom. a) 1. Den ordinarie arbetstiden per vecka är 40 timmar och förlägges på måndagar - fredagar. Helgdagar liksom midsommar-, jul- och nyårsafton är fridagar. De lokala parterna skall överenskomma om arbetstidens förläggning, varvid beaktas att ordinarie arbetstid förlägges mellan kl. 06.30 och 16.30. Träffas ej särskild överenskommelse, utgör arbetstiden 8 timmar per dag måndag till och med fredag.

(---)

§ 4 Övertidsarbete och Kompensationsledighet

Övertidsarbete

Mom. a) Arbete utöver den i § 3 fastställda ordinarie arbetstiden betraktas som övertidsarbete och skall endast förekomma i undantagsfall.

Mom. b) 1. Betalning utgår endast för av arbetsgivaren begärt övertidsarbete.

 1. Övertidsersättning utgår lika vid såväl ackords- som tidarbete med 75 procent av garantilönen enligt lönetablå § 2.

  (---)

  § 8 Resor och traktamente

  Reskostnadsersättning vid dagliga resor

  Mom. a) 1. Vid dagliga resor mellan arbetstagarens fasta bostad och arbetsplatsen utom arbetstiden utges reskostnadsersättning på ett minsta avstånd från bostaden om 5 km enkel resväg. Rätt till ersättning föreligger upp till dag- och natt-traktamentsnivå enligt Mom. b) 3.

  Reskostnadsersättning utges enligt följande:Vid körning med egen bil1:85 kr/km resväg

  Vid resa med annat färdmedelErsättning för styrkta, faktiska kostnader, med billigaste färdmedel upp till ett högsta belopp om 1:85 kr/km resväg.

 2. Reskostnadsersättningen utgör också ersättning för transport av arbetsgivaren tillhörigt material.

 3. Då tiderna för tillgängliga kommunikationsmedel icke sammanfaller med den ordinarie arbetstiden, kan överenskommelse träffas mellan arbetsgivare och arbetstagare om sådan reglering av arbetstiden att onödig väntetid undviks. I sådana fall betraktas den överenskomna arbetstiden som ordinarie arbetstid.

 4. Till arbetstagare för vilka företagets verkstad, kontor, filial eller annan liknande anläggning utgör den naturliga bas från vilken arbetstagarna huvudsakligen utgår till olika arbetsplatser och/eller där arbetstagarna utför huvuddelen av sitt arbete utges ej reskostnadsersättning enlig ovan.

  Kommentar: Reskostnadsersättningen följer Skatteverkets anvisningar för skattefri ersättning. Sök aktuell uppgift på www.skatteverket.se - Sök på "Traktamenten och andra kostnadsersättningar",

  Protokollsanteckning:

  Med resväg avses kortast farbara väg mellan bostad och arbetsplats

  Traktamente

  Mom. b) 1. Om anställd arbetstagare inte lämpligen kan företaga dagliga resor till arbetsplats, kan arbetsgivaren överenskomma med arbetstagaren att bostad skall anskaffas på arbetsorten. I så fall erhåller arbetstagaren garantilön jämte fri resa till arbetsplatsen vid arbetets början och åter vid arbetets slut. Dessutom erhåller han traktamente.

 5. Arbetstagare, som av arbetsgivare eller dennes ställföreträdare utlovas anställning vid arbetsplats som är så belägen, att han måste bo i en på orten anskaffad bostad på grund av att hemresa ej kan ske varje dag, erhåller för den tid han vistas på arbetsorten för att utföra arbetet traktamente och reseersättning efter samma grunder som angives i stycke 1.

  Anm. Med utlovad anställning avses att arbetstagaren före avresan till arbetsplatsen erhållit besked om, att han där kommer att beredas arbete om han inställer sig på platsen. Arbetstagare, som utan löfte om anställning skaffar sig bostad på främmande ort och där söker och erhåller arbete, är inte berättigad till traktamente.

 6. Traktamente utgår per dygn vid arbete på ort - förrättningsort - belägen minst 50 kilometer från den fasta bostaden, under förutsättning att övernattning skett och att hemresa inte kunnat ske. Dagtraktamente utgår med 220 kronor. Därjämte utgår nattraktamente med 110 kronor vid varje övernattning om arbetsgivaren inte tillhandahåller logi. Påbörjas resa senare än kl. 12.00, eller avslutas hemresa före kl. 19.00, utgår halvt dagtraktamente för den dagen.

  (---)

  Gemensamma regler

  Reskostnadsersättning då arbetstagare flyttar sin fasta bostad

  Mom. f) Då tillsvidareanställd flyttar sin fasta bostad bör arbetsgivaren träffa skriftlig överenskommelse om förutsättningarna för att tillämpa bestämmelserna om reskostnadsersättning enligt § 8 Mom. a).

  Om sådan överenskommelse inte kunnat träffas gäller följande: Arbetstagare, som flyttar sin fasta bostad inom en radie på 75 km från den bostad som arbetstagaren flyttar ifrån är belägen, blir berättigad till reskostnadsersättningar enligt i Mom. a) angivna förutsättningar, med utgångspunkt från den nya fasta bostaden, efter slutförande av det måleriprojekt som pågick vid flyttningen och där den anställde arbetar, dock tidigast 3 månader efter flyttningen.

  Arbetstagare som flyttar utanför en radie på 75 km från den bostad som arbetstagaren flyttar från är belägen och därmed får längre resväg, blir endast berättigad till högre ersättning efter särskild överenskommelse med arbetsgivaren.

  Om arbetstagare, som uppbär reskostnadsersättning enligt Mom. a) flyttar sin bostad närmare arbetsplatsen erhåller han/hon det lägre beloppet från och med den dag flyttningen sker.

  Anm. Arbetstagare är aldrig berättigad till högre ersättning än för faktisk resväg.

  (---)

  § 9 Avlöning

  Mom. a) Löneutbetalningsdag, löneperiod m.m.

 7. Lön utbetalas den 25:e i var månad.

  (---)

  Tvisten

  Bolaget har organiserat sin verksamhet så att de anställda målarna, i stället för att inställa sig i bolagets lokaler vid arbetsdagens början och slut, reser direkt från bostaden till dagens första kund och avslutar arbetsdagen hos den sista kunden. Ordinarie arbetstid för målarna hos bolaget är måndag till fredag kl. 07.00 - 16.00. Arbetsdagen för målarna hos bolaget har därmed börjat hos kund kl. 07.00 och slutat hos kund kl. 16.00.

  B.H., F.N. och M.B. har den 11 och 12 december 2017 rest genom att köra bil från sina respektive bostäder till dagens första kund/arbetsplats, där utfört arbete, eventuellt tagit sig mellan flera arbetsplatser/kunder och avslutat arbetsdagen genom att köra bil från dagens sista arbetsplats/kund. F.N. och M.B. har rest med egen bil. B.H. har rest med en av bolagets företagsbilar en s.k. servicebil.

  För arbetstagares resor mellan bostaden och arbetsplatsen utgår reskostnadsersättning enligt måleriavtalet.

  År 2015 meddelade EU-domstolen den s.k. Tyco-domen (dom Tyco, C-266/14, EU:C2015:578). Det spanska bolaget Tyco gjorde installationer åt kunder. Bolagets anställda tekniker hade inte någon fast bestämd arbetsplats eller arbetsplats där arbetet vanligtvis utfördes. Teknikerna reste med tjänstebil mellan bostaden och den första respektive den sista kunden. EU-domstolen ansåg att restiden från bostaden till kunderna och omvänt, var arbetstid i arbetstidsdirektivets mening. Parterna är efter Tyco-domen oense om arbetstagares resor mellan bostaden och arbetsplatsen och omvänt ska anses som arbetstid enligt måleriavtalet och därmed ersättas som sådan i enlighet med måleriavtalet. Parterna tvistar därvid även om restiden överhuvudtaget är arbetstid enligt arbetstidsdirektivet och arbetstidslagen.

  Parterna har tvisteförhandlat utan att kunna enas.

  Yrkanden m.m.

  Förbundet har yrkat att Arbetsdomstolen ska fastställa att

 8. tid när M.B. reser i egen bil från bostaden till dagens första kund respektive från dagens sista kund till bostaden - under samma förhållanden som han och F.N. reste den 11 och 12 december 2017 - ska anses vara arbetstid enligt arbetstidslagen,

 9. tid när M.B. reser i egen bil från bostaden till dagens första kund respektive från dagens sista kund till bostaden - under samma förhållanden som han och F.N. reste den 11 och 12 december 2017 - ska anses vara arbetstid enligt måleriavtalet,

  3 a. tid när arbetstagare på avtalsområdet reser i företagsbil från bostaden till dagens första kund respektive från dagens sista kund till bostaden - under samma förhållanden som B.H. reste den 11 och 12 december 2017 - ska anses vara arbetstid enligt arbetstidslagen,

  3 b. tid när målare anställda hos bolaget reser i företagsbil från bostaden till dagens första kund respektive från dagens sista kund till bostaden - under samma förhållanden som B.H. reste den 11 och 12 december 2017 - ska anses vara arbetstid enligt arbetstidslagen,

  4 a. tid när arbetstagare på avtalsområdet reser i företagsbil från bostaden till dagens första kund respektive från dagens sista kund till bostaden - under samma förhållanden som B.H. reste den 11 och 12 december 2017 - ska anses vara arbetstid enligt måleriavtalet.

  4 b. tid när målare anställda hos bolaget reser i företagsbil från bostaden till dagens första kund respektive från dagens sista kund till bostaden - under samma förhållanden som B.H. reste den 11 och 12 december 2017 - ska anses vara arbetstid enligt måleriavtalet.

  Förbundet har vidare yrkat att Arbetsdomstolen ska förplikta bolaget att utge ersättning till

 10. B.H. med

  1. 258 kr avseende lön och övertidsersättning, och

  2. 30 000 kr avseende allmänt skadestånd för brott mot måleriavtalet,

 11. F.N. med

  1. 254 kr avseende lön och övertidsersättning, och

  2. 30 000 kr avseende allmänt skadestånd för brott mot måleriavtalet,

 12. M.B. med

  1. 599 kr avseende lön och övertidsersättning, och

  2. 30 000 kr avseende allmänt skadestånd för brott mot måleriavtalet, samt till

 13. förbundet med 100 000 kr avseende allmänt skadestånd för brott mot måleriavtalet.

  Förbundet har yrkat ränta...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL