Case nº UM14005-19 of Migrationsöverdomstolen, February 26, 2020

President:1
Resolution Date:February 26, 2020
Issuing Organization:Migrationsöverdomstolen
SUMMARY

Migrationsverkets beslut att inte samtycka till att ta över ansvaret för en asylsökande efter en framställan enligt Dublinförordningen från en annan medlemsstat kan inte överklagas.

 
FREE EXCERPT

REFERAT

SM ansökte om asyl i Grekland i december 2017. Han informerade grekiska myndigheter om att han har en fru som beviljats internationellt skydd i Sverige. Grekiska myndigheter begärde att Sverige skulle ta över ansvaret för att pröva SM:s asylansökan i enlighet med artikel 9 i Dublinförordningen (förordning [EU] nr 604/2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat [omarbetning]). Migrationsverket beslutade att inte samtycka till att ta över SM.

SM överklagade beslutet till migrationsdomstolen och yrkade att domstolen skulle fastställa att hans ansökan om internationellt skydd ska prövas i Sverige. Han förde i den delen fram bl.a. följande. Sammanförandet av familjemedlemmar och värnandet av familjens enhet måste ges mycket hög prioritet vid tillämpningen av Dublinförordningen. Att erkänna den enskildes rätt att överklaga Migrationsverkets nu aktuella beslut i domstol är därmed den enda tolkningen som är förenlig med de krav på tillgång till ett effektivt rättsmedel som finns i EU-rätten. Tillgången till ett effektivt rättsmedel kan inte nekas med hänvisning till att Dublinförordningen inte uttryckligen uppställer någon sådan rättighet. Detta skulle vara att omkullkasta hierarkin mellan EU-rättens primärrätt (artikel 47 i EU:s stadga för de grundläggande rättigheterna, EU:s rättighetsstadga) och sekundärrätt (Dublinförordningen). I Tyskland och Storbritannien har domstolar funnit att asylsökande har rätt att överklaga beslut av här aktuellt slag (bl.a. UK Upper Tribunal, MS [a child by his litigation friend MAS] v. Secretary of State for the Home Department, 19 July 2018).

Förvaltningsrätten i Stockholm, migrationsdomstolen (2019-08-08, ordförande Persson), avvisade överklagandet i den del det avsåg att domstolen skulle fastställa att SM:s ansökan om internationellt skydd ska prövas i Sverige och förde bl.a. fram följande. Enligt artikel 27.1 i Dublinförordningen ska en sökande ha rätt till ett effektivt rättsmedel, i form av överklagande eller omprövning i domstol av de faktiska och rättsliga omständigheterna när det gäller beslutet om överföring. I nu aktuellt fall finns inget överföringsbeslut att klaga på. Redan mot denna bakgrund kan enligt ordalydelsen i artikel 27 inte någon rätt till överprövning av den anmodade medlemsstatens svar på framställan finnas...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL