Case nº B2265-19 of Hovrätten över Skåne och Blekinge, September 12, 2019

Resolution Date:September 12, 2019
Issuing Organization:Hovrätten över Skåne och Blekinge
SUMMARY

Fråga om straffmätning för grov narkotikasmuggling bestående i befattning med 3 kg kokain.

 
FREE EXCERPT

REFERAT

Malmö tingsrätt

Åklagaren väckte åtal mot M.Z. och T.Z. för grov narkotikasmuggling enligt följande gärningsbeskrivning.

M.Z. och T.Z. har tillsammans och i samförstånd inte anmält 2 994,7 gram kokain till tullbehandling i samband med införsel till landet. Genom detta bröt de mot ett särskilt föreskrivet förbud mot eller villkor för införseln. Det hände den 16 september 2018 i Malmö, Sverige.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom det avsett särskilt stor mängd narkotika och gärningen ingått som ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt.

M.Z. och T.Z. begick gärningen med uppsåt.

Därutöver yrkade åklagaren att M.Z. och T.Z. skulle utvisas från Sverige.

Av utredningen framgick att M.Z. och T.Z. kom till Sverige i en personbil, med M.Z. som förare, och att kokainet fanns i ett lönnfack i bilens baksäte.

Tingsrätten (rådmannen Ann-Louise Roos samt nämndemännen Gun-Britt Eriksson, Ingmar Flemming Svensson och Kristina Hildemar) dömde genom dom den 25 juni 2019 M.Z. och T.Z. för grov narkotikasmuggling till fängelse i fem år och fyra månader. Vidare utvisades de båda och tiden för återreseförbudet bestämdes till 15 år. I frågan om påföljden anförde tingsrätten följande.

Påföljd

Brottslighetens art och höga straffvärde gör att ingen annan påföljd än fängelse är aktuell. Redan med utgångspunkt i narkotikans sort och mängd uppgår straffvärdet till 5,5 års fängelse. Straffminimum för synnerligen grov narkotikasmuggling är sex års fängelse vilket innebär att straffet för det något mindre allvarliga brottet grov narkotikasmuggling bör bestämmas under sex år.

Inget tyder på annat än att T.Z. och M.Z. varit kurirer som inte haft något inflytande i den organisation som uppenbart ligger bakom. Det har inte framkommit något om att de befunnit sig i en särskilt utsatt situation. Även om det kan antas ha varit T.Z. som stått för kontakterna kan M.Z. - med hänsyn till sin delaktighet - inte anses ha intagit en så underordnad roll att den ska ses som mindre straffvärd än den sedvanlige kurirens. När redan narkotikans sort och mängd motiverar ett straffvärde över fem år minskar enligt tingsrätten betydelsen av mindre skillnader i kurirernas medverkan och kunskaper om organisationen som ligger bakom. Sammantaget finner tingsrätten att straffvärdet för båda uppgår till 5,5 års fängelse. Med beaktande av att de varit häktade med restriktioner under nio månader sätts dock straffet ned till fem år och fyra månader.

...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL