Case nº B 4150-18 of Högsta domstolen, June 19, 2019

Resolution Date:June 19, 2019
Issuing Organization:Högsta domstolen
SUMMARY

En tidigare ostraffad person som har gjort sig skyldig till flera våldsbrott mot närstående har utvisats på grund av återfallsrisk.

 
FREE EXCERPT

REFERAT

Ångermanlands tingsrätt

Allmän åklagare väckte åtal vid Ångermanlands tingsrätt mot A.L. för misshandel enligt 3 kap. 5 § BrB med följande gärningsbeskrivningar.

 1. A.L. ha misshandlat E.J. genom att tilldela henne ett slag med öppen hand i huvudet. Det hände den 6 maj 2018 på Trädgårdsvägen 19, Junsele, Sollefteå kommun. E.J. åsamkades smärta av slaget. A.L. begick gärningen med uppsåt.

 2. A.L. har misshandlat An.J. genom att tilldela honom två slag med en käpp mot huvudet som kommit att träffa hans armar och huvud. Det hände den 6 maj 2018 på Trädgårdsvägen 19, Junsele, Sollefteå kommun. An.J. åsamkades smärta. A.L. begick gärningen med uppsåt.

 3. A.L. har misshandlat G.J. genom att greppa tag om hennes armar och dra i henne så att hon ramlat omkull. Det hände den 6 maj 2018 på Trädgårdsvägen 19, Junsele, Sollefteå kommun. G.J. åsamkades smärta och rodnader av misshandeln. A.L. begick gärningen med uppsåt.

 4. A.L. har misshandlat E.J. genom att tilldela henne två slag med öppen hand i huvudet samt greppa tag om hennes hår och knuffa henne mot en vägg. Det hände någon gång mellan den 1 april 2018 och den 6 maj 2018 på Trädgårdsvägen 19, Junsele, Sollefteå kommun. E.J. åsamkades smärta av misshandeln. A.L. begick gärningen med uppsåt.

 5. A.L. har misshandlat G.J. genom att tilldela henne slag mot kroppen. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2015 och den 30 december 2016 på Köpmangatan, Junsele, Sollefteå kommun. G.J. åsamkades smärta av misshandeln. A.L. begick gärningen med uppsåt.

 6. A.L. har misshandlat At.J. genom att vid ett flertal tillfällen tilldela henne slag och/eller knuffar mot kroppen. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2014 och den 6 maj 2018 i Junsele, Västernorrlands län. At.J. åsamkades smärta. A.L. begick gärningen med uppsåt.

 7. A.L. har misshandlat E.J. genom att tilldela henne slag, sparkar och knuffar mot kroppen. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2015 och den 30 december 2016 på Köpmangatan, Junsele, Sollefteå kommun. E.J. åsamkades smärta. A.L. begick gärningen med uppsåt.

 8. A.L. har vid två tillfällen misshandlat An.J. genom att greppa tag om honom och kasta omkull honom. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2015 och den 30 december 2016 i Junsele, Västernorrlands län. An.J. åsamkades smärta av misshandeln. A.L. begick gärningen med uppsåt.

 9. A.L. har vid ett flertal tillfällen misshandlat An.J. genom att tilldela honom slag mot kroppen. Det hände någon gång mellan den 1 januari 2014 och den 6 maj 2018 i Junsele, Västernorrlands län. An.J. åsamkades smärta av misshandeln. A.L. begick gärningen med uppsåt.

  Åklagaren yrkade vidare att A.L. skulle utvisas ur riket och förbjudas att återvända hit med hänsyn till risken för fortsatt brottslighet och då han gjort sig skyldig till brott som var så pass allvarliga att han inte borde få stanna kvar i riket.

  Målsägandena biträdde inte åtalet.

  A.L. förnekade gärningarna och bestred utvisningsyrkandet.

  Tingsrätten (ordförande rådmannen Solveig Östbye Laitinen) anförde följande i dom den 11 juni 2018.

  domskäl

  Åtalspunkterna 1-3

  På anförda skäl fann tingsrätten utrett att A.L. tilldelat E.J. ett slag med öppen hand i huvudet, vilket medfört smärta, att A.L. tilldelat An.J. två slag med en käpp mot hans huvud, men som, då An.J. värjt sig, träffat hans underarmar med smärta som följd samt att A.L. greppat tag om G.J:s armar och dragit i henne så att smärta och rodnad uppstått. Samtliga tre gärningar hade skett på tid och plats som åklagaren gjort gällande och de var att bedöma som misshandel. Rätten grundade sin bedömning i rubriceringsfrågan på att våld mot barn i uppfostringssyfte sällan är att bedöma som annat än misshandel av normalgraden. Våldet hade därtill utövats i hemmet, av en familjemedlem och G.J. hade tillfogats mer än hastigt övergående smärta.

  Åtalspunkten 4

  Tingsrätten fann på anförda skäl att det, i vart fall, var visat att A.L., på tid och plats som påstods, hade tilldelat E.J. ett slag med öppen hand i huvudet. När det gällde vad som i övrigt påstods fann tingsrätten inte att åtalet var tillräckligt styrkt. A.L. skulle därför enbart dömas för gärningen i enlighet med vad som redovisats. Gärningen var att bedöma som misshandel av normalgraden.

  Åtalspunkten 5

  Rätten fann styrkt att A.L. gjort sig skyldig till den åtalade gärningen, som var att bedöma som misshandel.

  Åtalspunkten 6

  Vid en samlad bedömning fann tingsrätten att den bevisning som åberopats till stöd för åtalet i denna del inte var tillräckligt stark för att åtalet skulle anses styrkt. Åtalet i denna del skulle därför ogillas.

  Åtalspunkten 7

  Genom den åberopade bevisningen fann tingsrätten visat att E.J. vid ett tillfälle knuffats och sparkats av A.L. samt att E.J. därmed åsamkats smärta. Åtalet var styrkt och gärningen var att bedöma som misshandel.

  Åtalspunkten 8

  På anförda skäl fann tingsrätten att åtalet inte kunde anses styrkt. Det skulle därför ogillas.

  Åtalspunkten 9

  Tingsrätten fann att A.L. enbart skulle fällas till ansvar för att vid ett tillfälle ha tilldelat An.J. slag mot kroppen (huvudet) med smärta som följd. Gärningen var att bedöma som misshandel.

  Tingsrätten fortsatte.

  Påföljd

  Gärningarna är allvarliga då det i vissa fall rört sig om kraftigt våld. Allvaret förstärks av att det varit fråga om våld i hemmet och ofta skett inför andra familjemedlemmar. Gärningarna är av sådan art att annan...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL