Case nº B 1134-18 of Hovrätten för Övre Norrland, February 13, 2019

Resolution Date:February 13, 2019
Issuing Organization:Hovrätten för Övre Norrland
SUMMARY

En 19-årig person har dömts för grovt sexuellt övergrepp mot barn. Straffvärdet för brottet har bedömts till drygt ett års fängelse och med beaktande av den tilltalades ungdom har straffmätningsvärdet bestämts till nio månaders fängelse. Hovrätten har ansett att det är straffvärdet och inte straffmätningsvärdet som ska utgöra utgångspunkt för bedömningen av om det finns förutsättningar för... (see full summary)

 
FREE EXCERPT

REFERAT

Skellefteå tingsrätt

Åklagaren åtalade R.M. [och M.A.] för våldtäkt mot barn, alternativt grovt sexuellt övergrepp mot barn, enligt följande gärningsbeskrivning.

R.M. och [M.A.] har tillsammans och i samförstånd genomfört sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförliga med samlag mot 14-åriga NN 3, vilken person inte deltagit frivilligt under händelseförloppet. [M.A.] och R.M. har även otillbörligen utnyttjat att NN 3 på grund av berusning och sett till omständigheterna vid händelsen befann sig i en särskilt utsatt situation. [M.A.] och R.M. har försatt NN 3 i det berusade tillståndet genom att bjuda henne på alkohol. [M.A.] och R.M. har hindrat NN 3 att ta sig ifrån situationen genom att lägga sina ben över hennes ben, och på det sättet hållit kvar henne i sängen. [M.A.] och R.M. har vetat om att NN 3 var under 15 år, eller i vart fall haft skälig anledning att anta att NN 3 inte var 15 år, eller varit oaktsam beträffande omständig-heten att hon inte uppnått den åldern. Det hände mellan den 5 oktober 2018 och den 6 oktober 2018 i en lägenhet på - - - Skellefteå kommun. [M.A.] och R.M. begick gärningen med uppsåt.

I andra hand har [M.A.] och R.M. tillsammans och i samförstånd genomfört andra sexuella handlingar än som avses i 6 kap. 4 § brottsbalken med NN 3. Brottet bör bedömas som grovt utifrån de ovan listade omständigheterna - att NN 3 på grund av berusning och sett till omständigheterna vid händelsen befann sig i en särskilt utsatt situation, att NN 3 var försatt i det berusade tillståndet, att NN 3 hindrats att ta sig ifrån situationen samt att fler än en förgripit sig på NN 3. [M.A.] och R.M. begick gärningen med uppsåt.

Åklagaren yrkade vidare att [M.A.] och R.M. skulle utvisas.

R.M. förnekade brott och bestred yrkandet om utvisning.

Tingsrätten (lagmannen Christel Lundmark och tre nämndemän) fann i dom den 7 december 2018 att det var utrett att R.M:s handlande var att bedöma som en sexuell handling, men dock inte jämförlig med samlag. R.M. skulle därför dömas för sexuellt övergrepp mot barn. Brottet skulle bedömas som grovt med hänsyn till R.M:s agerande, målsägandens berusning, omständigheterna i övrigt och att fler än en person förgripit sig på henne. Straffvärdet för brottet bedömdes för en vuxen till fängelse ett år och efter beaktande av R.M:s ungdom bestämdes straffmätningsvärdet till fängelse åtta månader. Tingsrätten bestämde påföljden till skyddstillsyn och fängelse en månad. I fråga om...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL