Case nº M8717-18 of Mark- och miljööverdomstolen, June 28, 2019

President6
Resolution DateJune 28, 2019
Issuing OrganizationMark- och miljööverdomstolen

REFERAT

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDENacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, deldom 2018-08-22 i mål nr M 2033-07, se bilaga A

PARTER

KlagandeLänsstyrelsen i Södermanlands län611 86 Nyköping

Motparter1. SSAB EMEA AB, 556313-7933 613 80 Oxelösund

Ombud: Advokaten M B

 1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Oxelösunds kommun 613 81 Oxelösund

 2. Naturvårdsverket 106 48 Stockholm

  SAKENPrövotidsfrågor m.m. avseende SSAB EMEA AB:s verksamhet i Oxelösunds kommun

  ________________

  MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

  (domslutet se sid. 2)

 3. Mark- och miljööverdomstolen ändrar villkoren 8i och 9b i mark- och miljödomstolens dom så att de får följande lydelse:

  8i. Halten av föroreningar i utsläpp till vatten från masugnarnas gasrening (gasreningsvattnet) får högst uppgå tillSuspenderade ämnen 10 mg/lZink 1,5 mg/lCyanid (CN), som frigörs lätt 0,1 mg/lHalterna avser dygnsmedelvärden. Begränsningsvärdena ska innehållas vid minst 80 % av mätningarna under ett kalenderår. Zinkhalten får som årsmedelvärde inte överstiga 1 mg/l. Begränsningsvärdena ska kontrolleras minst en gång per vecka på 24-timmars blandprov eller kvalificerat stickprov.

  9b. Utsläpp till luft av kväveoxider (NOX), uttryckta som kvävedioxid (NO2) från ämnesugnarnas skorstenar, får som årsmedelvärde uppgå till högst 690 mg/Nm3 vid 3 % O2.

  Halten av kvävedioxid ska mätas kontinuerligt. Om fler än tre tim-medelvärden under ett dygn är ogiltiga på grund av att ett automatiskt mätsystem inte fungerar eller på grund av underhåll, ska alla värden under det dygnet anses vara ogiltiga.Om alla värden under fler än sju efterföljande dygn är ogiltiga, ska verksamhetsutövaren meddela tillsynsmyndigheten och vidta de åtgärder som är lämpliga för att förbättra det automatiska mätsystemets tillförlitlighet.

 4. Mark- och miljööverdomstolen upphäver mark- och miljödomstolens beslut att upphäva prövotidsförordnandena angående totala utsläpp till luft, U7, och angående totala utsläpp till vatten, U8, samt upphäver villkor 31 och återförvisar målet i dessa delar till mark- och miljödomstolen samt förordnar följande:

  Prövotidsförordnandet angående totala utsläpp till luft, U7, förlängs på så sätt att bolaget åläggs att till mark- och miljödomstolen senast den 1 januari 2020 redovisa förslag till slutliga villkor för totala utsläpp till luft.

  Prövotidsförordnandet angående totala utsläpp till vatten, U8, förlängs på så sätt att bolaget åläggs att till mark- och miljödomstolen senast den 1 januari 2020 redovisa förslag till slutliga villkor för totala utsläpp till vatten.

  Följande provisoriska föreskrift ska gälla i avvaktan på att slutliga villkor bestäms:

  Provisorisk föreskrift för utsläpp till vatten

  pH 6-9 ska innehållas i utgående vatten till recipienten. Begränsningsvärdet för pH ska innehållas vid minst 80 % av mätningarna och ska kontrolleras minst en gång per vecka på 24-timmars blandprov eller kvalificerat stickprov.

 5. Mark- och miljööverdomstolen avslår överklagandet i övrigt.

  _________________

  YRKANDEN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN

  Länsstyrelsen i Södermanlands län har yrkat att Mark- och miljööverdomstolen ska ändra mark- och miljödomstolens dom på följande sätt:

  Villkor 8i (U2) - Utsläpp till vatten från masugnarnas gasreningssystematt villkor 8i ska ändras på så sätt att den högst tillåtna halten av föroreningar i utsläpp till vatten från masugnarnas gasrening (gasreningsvattnet) för zink ska sänkas från 2 mg/l till 1 mg/l som dygnsmedelvärde.

  Villkor 8j (U3) - Stoft stålverkatt villkor 8j ska ändras så att utsläppet av stoft från skrubbern för LD-konverterns

  avgasreningssystem får uppgå till högst 30 mg/Nm3 i stället för 40 mg/Nm3.

  Villkor 9a (U5) - Svaveloxider och svavelväte (eldningsolja i ämnesugnar) att villkor 9a ska ändras på så sätt att eldningsolja Eo5 ska ersättas med Eo3 eller annat lågsvavligt bränsle inom två år efter lagakraftvunnen dom i stället för beslutade tre år, att tiden för ett eventuellt åtagande vad gäller naturgas ska vara genomfört inom fyra år efter lagakraftvunnen dom i stället för beslutade fem år.

  Villkor 9b - 9f (U6) - Kväveoxideratt villkor 9bi första hand ändras så att andra och tredje stycket får följande lydelse:Halten av kväveoxid ska mäta kontinuerligt.

  i andra hand att tredje stycket ändras så att antal dygn som ska ses som ogiltiga minskas från tio till tre,

  i sista hand, om paragrafen ska ha den i domen angivna lydelsen, att även innehållet i 33 § i förordningen (2013:252) om stora förbränningsanläggningar om hur utsläppskontrollen ska registreras, bearbetas och presenteras tas med i villkoret.att andra och tredje meningen i villkor 9c ska ha följande lydelse:Kontroll av att begränsningsvärdet innehålls ska ske genom manuell mätning minst fyra gånger per år under förutsättning att anläggningen är i drift minst sex månader under kalenderåret. Om anläggningen är i drift mindre än sex månader under kalenderåret ska manuell mätning ske minst två gånger per år.

  att andra och tredje meningen i villkor 9d ska ha följande lydelse:Kontroll av att begränsningsvärdet innehålls ska ske genom manuell mätning minst fyra gånger per år under förutsättning att anläggningen är i drift minst sex månader under kalenderåret. Om anläggningen är i drift mindre än sex månader under kalenderåret ska manuell mätning ske minst två gånger per år.

  att andra och tredje meningen i villkor 9f ska ha följande lydelse:Kontroll av att begränsningsvärdet innehålls ska ske genom manuell mätning minst fyra gånger per år under förutsättning att anläggningen är i drift minst sex månader under kalenderåret. Om anläggningen är i drift mindre än sex månader under kalenderåret ska manuell mätning ske minst två gånger per år.

  att villkoret om delegation enligt 22 kap. 25 § miljöbalken till tillsynsmyndigheten avseende kontroll av utsläpp av kväveoxider ska upphävas.

  Totala utsläpp till luft (U7)att mark- och miljödomstolens dom ska undanröjas i den del som avser att prövotidsförordnandet U7 upphävs och att Mark- och miljööverdomstolen ska förlänga prövotiden på så sätt att bolaget ska åläggas att redovisa förslag till slutliga villkor för totala utsläpp till luft till mark- och miljödomstolen senast den 1 augusti 2019.

  Totala utsläpp till vatten (U8)att mark- och miljödomstolens dom ska undanröjas i den del som avser att prövotidsförordnandet U8 upphävs och att Mark- och miljööverdomstolen ska förlänga prövotiden på så sätt att bolaget ska åläggas att redovisa förslag till slutliga villkor för totala utsläpp till vatten till mark- och miljödomstolen senast den 1 januari 2020.

  Villkor 8d - Utsläpp av kväveoxider från varmapparateratt Mark- och miljööverdomstolen ska upphäva ändringen av villkor 8d och återförvisa frågan om ändring av villkoret till mark- och miljödomstolen för ny handläggning samt ålägga bolaget att komplettera utredningen med förslag till begränsningsvärde för varmhållning av varmapparater.

  SSAB EMEA AB (bolaget) har bestritt att mark- och miljödomstolens dom ändras. Bolaget har vidare angett, för det fall ändring sker, att de föreslagna tiderna i länsstyrelsens yrkanden för bolaget att inkomma med förslag till slutliga villkor enligt U7 och U8 är allt för korta och att det i så fall behövs längre tid.

  Naturvårdsverket har medgett länsstyrelsens ursprungliga yrkanden i överklagandet.

  Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Oxelösunds kommun har inte avgett någon inställning till Mark- och miljööverdomstolen.

  UTVECKLING AV TALAN I MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN

  Villkor 8i (U2) - Utsläpp till vatten från masugnarnas gasreningssystem

  Zink är utpekat som ett särskilt förorenande ämne enligt EU-direktivet 2000/60/EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område, det s.k. ramdirektivet för vatten. Zink är också ett utpekat ämne i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:19) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten. Vattenlevande organismer i recipienten kan skadas av för höga zinkhalter. Av bolagets recipientkontroll vid Oxelösundskusten avseende tidsperioden 2007 - 2015 framgår att halterna av zink i sedimenten vid SSAB Oxelösund uppvisar en stor avvikelse från Naturvårdsverkets jämförelsevärden (jfr Naturvårdsverkets rapport 4914). God status för zink i Östersjön ligger på 1,1 µg/l enligt HVMFS 2013:19 (bilaga 5, avsnitt 4.2, tabell 1). Medelhalten av zink i Inre Ålöfjärden från två mätningar år 2014 överskrider dock 1,1 µg/l. Mätningar av zink isediment och abborre mellan åren 2007 och 2012 visar på förhöjda halter jämfört med Naturvårdsverkets jämförelsevärden. Ur miljösynpunkt och med hänsyn till att bolaget endast vid ett fåtal mättillfällen överskrider 1 mg/l, anser länsstyrelsen att ett dygnsmedelvärde på 1 mg/l är motiverat. Villkoret är rimligt och ger tillräcklig marginal eftersom det är uppfyllt om värdet innehålls vid minst 80 % av mätningarna.

  Länsstyrelsen har redovisat hur vattenförekomsten i Inre Ålöfjärden har klassificerats utifrån de mätvärden som finns för zink i fjärden. Resonemanget bygger på de riktlinjer som finns för statusklassificering inom ramen för den svenska implementeringen av ramdirektivet för vatten. Med så få mätvärden som idag finns för zink i Inre Ålöfjärden har ämnet inte klassats i VISS, men om zink hade klassats så hade status för zink blivit måttlig.

  Villkor 8j (U3) - Stoft stålverk

  Bolaget har inte visat att det är orimligt att uppfylla länsstyrelsens yrkande att utsläpp av stoft från skrubbern för LD-konverterns avgasreningssystem får uppgå till högst 30 mg/Nm3. Enligt utredningen i målet klarar bolaget av ett sådant begränsningsvärde 80 % av tiden. Projektmålet var att utsläppsnivåerna från den nya anläggningen skulle klara av att uppfylla högst 30 mg/Nm3 under blåsning som månadsmedelvärde. Vidare har leverantören i sin tekniska specifikation redovisat att anläggningen ska klara av högst 30 mg/Nm3.

  Villkor 9a (U5) - Svaveloxider och svavelväte (eldningsolja i ämnesugnar)

  Två år är en rimlig tid...

To continue reading

Request your trial