Case nº M8882-15 of Mark- och miljööverdomstolen, March 13, 2017

President6
Resolution DateMarch 13, 2017
Issuing OrganizationMark- och miljööverdomstolen

REFERAT

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDEÖstersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-09-25 i mål nr M 184-15, se bilaga A

KLAGANDE OCH MOTPARTER1. GB

 1. MB

 2. GB

 3. PB

 4. CB

 5. A-CEV

 6. MG

 7. TG

 8. TG

 9. Havs- och vattenmyndigheten

 10. Höga kusten - Ådalarnas Naturskyddsförening

 11. Naturskyddsföreningens Länsförbund i Västernorrland

 12. Nedre Nätraälvens fiskevårdsområdesförening

 13. PN

  Ombud för 14: Advokaten ES och jur. kand. HP

 14. AS

 15. CS

 16. Sveriges Sportfiske- och fiskevårdsförbund

 17. MT

 18. BV

 19. N-EV

  KLAGANDE OCH MOTPARTNordic Trout Sweden AB,

  Ombud: advokaterna Per Molander och Joel Mårtensson,

  MOTPARTLänsstyrelsen i Västernorrlands län

  SAKENFiskodling vid Mjältösundet, X i Kramfors kommun

  _______________

  MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

 20. Mark- och miljööverdomstolen avslår Naturskyddsföreningens Länsförbunds i Västernorrland och Höga kusten - Ådalarnas Naturskyddsförenings yrkande om inhämtande av förhandsavgörande från EU-domstolen.

 21. Mark- och miljööverdomstolen ändrar mark- och miljödomstolens dom på det sättet att tillståndet, i den omfattning som mark- och miljödomstolens dom medger, endast ska gälla till och med den 13 mars 2020.

 22. Mark- och miljööverdomstolen avslår överklagandena i övrigt.

  ________________

  YRKANDEN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN

  Nordic Trout Sweden AB, med tidigare firma Ålands fiskförädling Sverige AB, (bolaget) har i första hand yrkat att Mark- och miljööverdomstolen ska fastställa miljöprövningsdelegationens beslut såvitt avser den tillståndspliktiga verksamhetens omfattning (dvs. odling av fisk med en maximal förbrukning av 725 ton fiskfoder vid lokaliteten Öberget och 725 ton fiskfoder vid lokaliteten Mjältösundet). Bolaget har även yrkat att tillståndsvillkor 5 och 6 rörande högsta tillåtna utsläpp från verksamheten ändras i enlighet med miljöprövningsdelegationens beslut. Om Mark- och miljööverdomstolens beslut innebär att verksamhetens omfattning begränsas till mindre än 530 tons förbrukning av fiskfoder har bolaget yrkat i andra hand att verksamheten i sin helhet, på basen av bolagets bedömningar, tidvis ska få bedrivas vid endast den ena av de båda lokaliteterna och att den sammanlagda årliga förbrukningen av fiskfoder fritt ska få fördelas mellan odlingsplatserna, varvid bolaget ska tillåtas bedriva verksamhet i den omfattning som mark- och miljödomstolens dom medger i tre år från domens laga kraft och därefter i den omfattning domstolen finner skälig. Bolaget har vidare yrkat att tillståndet beviljas för minst tio år från dagen då domen vinner laga kraft eller minst till utgången av år 2026. Bolaget har i tredje hand, om verksamheten inte anses tillåtlig, yrkat att bolaget ska tillåtas fortsätta bedriva den sökta fiskodlingsverksamheten, i den omfattning som mark- och miljödomstolens dom medger, i tre år från dagen då domen vinner laga kraft.

  Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har yrkat att Mark- och miljööverdomstolen ska upphäva underinstansernas avgöranden och motsatt sig bolagets yrkande angående tillstånd till fortsatt verksamhet i tre år från dagen för det att Mark- och miljööverdomstolens dom vinner laga kraft.

  GB och MB har yrkat att Mark- och miljööverdomstolen ska upphäva underinstansernas avgöranden och avslå ansökan om tillstånd. De har motsatt sig bolagets yrkanden angående tillstånd till fortsatt verksamhet i tre år från dagen för det att Mark- och miljööverdomstolens dom vinner laga kraft.

  GB och PB har yrkat att Mark- och miljööverdomstolen ska upphäva underinstansernas avgöranden och avslå ansökan om tillstånd samt att verksamheten ska avyttras så fort som möjligt. De har även yrkat att en efterbehandling ska inledas.

  CB har yrkat att Mark- och miljööverdomstolen ska upphäva underinstansernas avgöranden och avslå ansökan om tillstånd.

  MG, TG och TG har yrkat att Mark- och miljööverdomstolen ska upphäva underinstansernas avgöranden och avslå ansökan om tillstånd.

  Höga kusten - Ådalarnas Naturskyddsförening och Naturskyddsföreningens Länsförbund i Västernorrland har yrkat att Mark- och miljööverdomstolen ska upphäva mark- och miljödomstolens dom och i första hand avvisa eller avslå ansökan om tillstånd och i andra hand återförvisa målet till förnyad handläggning antingen till mark- och miljödomstolen eller miljöprövningsdelegationen. Föreningarna har även yrkat att Mark- och miljööverdomstolen ska inhämta ett förhandsavgörande från EU- domstolen om domstolen inte bedömer att svenska bestämmelser om miljökvalitetsnormer ska tolkas EU-konformt.

  Nedre Nätraälvens fiskevårdsområdesförening har yrkat i första hand att bolagets ansökan ska avvisas och i andra hand att tillstånd inte ska ges. Föreningen har även yrkat att all verksamhet i fiskådran avbryts omedelbart. Föreningen har medgett att tillstånd beviljas för avveckling i tre år under förutsättning att produktionen minskar från nuvarande omfattning till 0 ton odlad fisk per år till den 31 december 2019 och att sanering av området planeras och påbörjas snarast.

  PN har yrkat att Mark- och miljööverdomstolen upphäver underinstansernas avgöranden och i första hand avslår bolagets ansökan om tillstånd och i andra hand att tillståndet begränsas så mycket som Mark- och miljööverdomstolen finner skäligt vad gäller verksamhetens omfattning och tillståndets gilltighetstid, varvid tillstånd inte får ges i större omfattning och för längre tid än vad som framgår av mark- och miljödomstolens dom. Han har bestritt bolagets yrkande om att fördela verksamheten mellan odlingsplatserna. Han har medgett att tillstånd ges till en successiv nedtrappning av verksamheten under förutsättning att denna tid inte får vara längre än innevarande odlingsperiodens slut, varvid fisken inte får ersättas med annan fisk.

  AS, CS och MT har yrkat att Mark- och miljööverdomstolen ska avslå bolagets ansökan om tillstånd.

  Sveriges Sportfiske- och fiskevårdsförbund har yrkat att att Mark- och miljööverdomstolen i första hand ska avslå bolagets ansökan om tillstånd och i andra hand ska återförvisa målet till miljöprövningsdelegationen för fortsatt handläggning. Förbundet har bestritt att tillstånd ska ges till verksamheten under avvecklingstid om tre år men har medgett att ett sådant tillstånd ges för en kortare tid som domstolen finner skäligt.

  BV och A-CEV har yrkat att tillstånd till fiskodling inte ska ges och att fiskodlingen i Mjältösundet ska avvecklas inom tre år.

  N-EV har yrkat att tillstånd till fiskodling inte ska ges och att verksamheten ska avvecklas inom tre år. Han har i andra hand yrkat att bolaget upphör med sitt vattenbruk inom ett år.

  Länsstyrelsen i Västernorrlands län har medgett bolagets förstahandsyrkande men motsatt sig bolagets andrahandsyrkande och yrkandet avseende tillståndstidens längd.

  Bolaget har yrkat att Mark- och miljööverdomstolen ska avvisa Nedre Nätraälvens fiskevårdsområdesförenings yrkande om att ansökan ska avvisas samt bestritt motparternas övriga yrkanden.

  UTVECKLING AV TALAN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN

  GB, MB, GB, PB, CB, A-CEV, MG, TG,

  TG, Nedre Nätraälvens fiskevårdsområdesförening, AS, CS, MT, BV och N-EV, Ådalarnas Naturskyddsförening, Naturskyddsföreningens Länsförbund i Västernorrland, och Sveriges Sportfiske- och fiskevårdsförbund har i allt väsentligt åberopat samma omständigheter som i underinstanserna och har i Mark- och miljööverdomstolen tillagt i huvudsak följande: För varje år sedan verksamhetsstarten har övergödningsproblemen ökat vilket har iakttagits och dokumenterats lokalt och också framgår av länsstyrelsens yttrande till miljöprövningsdelegationen. Den ekologiska statusen har försämrats. Stora mängder foder tillförs under årets varmaste och ljusaste månader vilket ger en kraftig tillväxt i grundare områden. Stora växtmassor bildas, samlas på botten och bidrar till bildandet av syrefria bottnar.

  GB och MB har härutöver tillagt i huvudsak följande: Kunskap om att grunda vattenområden visar kraftiga tecken på övergödning i närheten av fiskodling finns hos bolaget men bolaget har undvikit att dokumentera detta. Referenspunkter borde ha valts längre bort från fiskodlingen. Förutom de mätningar som har gjorts inom VISS som pekar på en försämring av den ekologiska statusen i Mjältöfjärden finns det mycket tydliga tecken på att de grunda vikarna har påverkats starkt av ökad algtillväxt, i form av både fastsittande och lösa alger som flyter omkring och ansamlas på stränderna. Bolaget borde ha tagit initiativ till en dokumentation av dessa vikar. Det borde också ha funnits en analys av framtida eventuell utbredning av de syrefria områdena runt fiskodlingarna i rapporten. SMHI:s modelleringssystem eller ett liknande system borde ha använts för att tydliggöra fiskodlingens påverkan på recipienten. Att skapa flera hektar syrefria bottnar som läcker fosfor till ytvattnet är inte acceptabelt. De ifrågasätter om den största delen av den fosfor bolaget släpper ut är så hårt bunden att den är biologiskt otillgänglig och inte kan medföra någon övergödning. När fiskodlingsverksamheten har lämnat området kommer sedimenten fortfarande att läcka fosfor. Området måste alltså saneras, dvs. fosforfällas.

  Kostnaderna för detta bör redovisas av bolaget, eftersom de är skyldiga att återställa den påverkade naturen.

  Sveriges Sportfiske- och fiskevårdsförbund har härutöver anfört bl.a. följande: Det behövs en praxisändring om vad som utgör bästa möjliga teknik för fiskodling i öppna kassar. Den praxis som finns är gammal och bör ändras. Av rapporter från RAS-odling i Danmark och odling i Canada för matproduktion framgår att det är kommersiellt gångbart att odla fisk på detta sätt. Försiktighetsprincipen utgör stöd för en praxisändring när det finns konstaterad övergödningsproblematik i området i ett vatten som generellt är känsligare än vattnet söderut.

  Nedre Nätraälvens fiskevårdsområdesförening har härutöver anfört bl.a. följande: Miljökonsekvensbeskrivningen innehåller inte några uppgifter om verksamhetens miljöpåverkan. Den ska därför underkännas och ansökan ska avvisas. Odlingarna tillför näringsämnen...

To continue reading

Request your trial