Case nº M6236-17 of Mark- och miljööverdomstolen, April 16, 2018

President6
Resolution DateApril 16, 2018
Issuing OrganizationMark- och miljööverdomstolen

REFERAT

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2017-06-16 i mål nr

M 6141-15, se bilaga A

PARTER

Klagande och motparter

1. Skanska Industrial Solutions AB, 556793-1638

Ombud: WSP Sverige AB

2. JN

Motparter till Skanska

1. Länsstyrelsen i Södermanlands län

2. Miljö- och räddningstjänstnämnden i Eskilstuna kommun

3. CD

4. JE

5. HE

6. RE

7. KK

8. BK

9. UL

10. SL

11. SN

12. TP

13. UP

14. GP

15. AS

16. KS

17. AW

18. PÅ

Ombud för 3-18: JN O

SAKEN

Tillstånd för täkt av berg samt vattenverksamhet på fastigheten XX i Eskilstuna kommun

______________

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

1. Mark- och miljööverdomstolen ändrar mark- och miljödomstolens dom endast på så sätt att villkor 6 avseende

arbetstid ska ha följande lydelse:

Bullrande verksamhet får bedrivas under följande förutsättningar och tider:

- Kl. 06.00-18.00 vardagar (måndag-fredag) avseende samtlig verksamhet.

- Kl. 18.00-22.00 vardagar (måndag-fredag) avseende efterkrossning, sortering och lastning/lossning.

- Under perioden den 1-31 juli får bullrande verksamhet inte bedrivas.

Tillsynsmyndigheten får därutöver medge ytterligare tillfällen för masshantering samt in- och uttransporter

under helger och juli månad

2. Mark- och miljööverdomstolen förordnar att tillståndet ska gälla utan hinder av att det inte vunnit laga

kraft.

3. Mark- och miljööverdomstolen avslår övriga yrkanden.

______________

YRKANDEN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Skanska Industrial Solutions AB har yrkat att mark- och miljödomstolens dom ska ändras på så sätt att villkor

7 ges följande lydelse:

YRKANDEN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Skanska Industrial Solutions AB har yrkat att mark- och miljödomstolens dom ska ändras på så sätt att villkor

7 ges följande lydelse:

Det samlade bullret från den verksamhet som bedrivs inom verksamhetsområdet, inkluderat transporter, får inte

ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än följande värden:

- 50 dB(A) dag (06-18)

- 45 dB(A) kväll (18-22) samt lör-, sön- och helgdag (06-18) och

- 40 dB(A) natt (22-06)

Maximala ljudnivåer (LFmax>55 dBA) får inte förekomma nattetid klockan 22-06 annat än vid enstaka tillfällen.

Den ekvivalenta ljudnivån ska kontrolleras genom närfältsmätningar och beräkningar eller genom

immissionsmätningar vid bostäder. Denna kontroll ska genomföras inom tre månader från det att tillståndet

tagits i anspråk. Kontrollen ska ske när verksamheten är i full drift. Kontroll ska därefter ske när

tillsynsmyndigheten begär detta, dock minst en gång vart tredje år.

Skanska har vidare yrkat att Mark- och miljööverdomstolen ska meddela bolaget verkställighetsförordnande.

JN, CD, JE, HE, RE, KK, BK, UL, SL, SN, TP, UP, GP, AS, KS, AW och PÅ (JN

m.fl.) har bestritt bifall till Skanskas yrkanden.

JN har vidare i första hand yrkat att ansökan om tillstånd ska avslås. I andra hand har han yrkat 1. att om

tillstånd ges ska tillåten bullernivå från verksamheten bestämmas till 45 dB(A) dagtid, 40 dB(A) kvällstid

och 35 dB(A) nattetid, 2. att bullervallar ska byggas innan verksamheten påbörjas eller alternativt att

förkrossen ska byggas in och skutknackning ske bakom skärm, 3. att arbetstiderna ska bestämmas till kl.

07.00–16.00 och 4. att fem veckors uppehåll per år av verksamheten ska göras.

Länsstyrelsen i Södermanlands län har avstyrkt att villkor 7 ändras och att verkställighetsförordnande

meddelas.

Miljö- och räddningstjänstnämnden i Eskilstuna kommun har avstyrkt att verkställighetsförordnande meddelas.

UTVECKLING AV TALAN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Skanska har huvudsakligen anfört följande: Mark- och miljödomstolen har sänkt bullernivån vid skutknackning i

strid med praxis och Naturvårdsverkets riktlinjer. Mark- och miljööverdomstolen har i dom den 11 november

2015, mål nr M 3742-15, tagit ställning till att borrning, skutknackning eller förkrossning inte utgör ljud

av sådan impulskaraktär som medför att gränsvärden för buller ska sänkas.

Skutknackning ger inte upphov till impulsljud och behöver därför inte heller enligt Naturvårdsverkets

vägledning sänkas med 5 dB(A) från villkorad ekvivalent ljudnivå. Nuvarande förhållanden skiljer sig inte

från nämnt avgörande. Detta även eftersom bedömningen om vad som kan anses utgöra impulsljud är beroende på

vilket avstånd mätning görs. Det aktuella villkoret gäller bullernivå vid bostad, inte i direkt anslutning

till verksamheten. Det innebär att skutknackning generellt inte är att bedöma som impulsljud. Närmsta bostad

ligger på sådant avstånd att det inte finns anledning att anpassa bullervillkoret till impulsljud. Det

nuvarande villkoret är dessutom mycket begränsande för täktens bedrivande. Skutknackningen maskeras dessutom

av ljudet från övriga verksamheter i täkten. Bullerutredningarna visar att gränsvärdet 50 dB(A) kan

innehållas dagtid när verksamheten bedrivs i full drift.

JN m.fl. i allt väsentligt hänfört sig till vad som framkommit tidigare med följande förtydliganden och

tillägg: Närfältmätningar från 2015 visar att bolaget inte klarar att uppfylla de villkorade gränsvärdena.

Bolaget har inte redovisat att de bullermätningar man utfört 2012 och 2015 gjorts under full produktion.

Närfältmätningarna får därför anses visa för låga dB(A)-värden. Eftersom verksamheten avger impulsljud så ska

bullernivån sänkas generellt med 5 dB(A). Det förekommer även toner och klanger, genom t.ex. stenar som

faller mot metallplåtar i primärkrossen. Problemet förvärras av att täktverksamheten bedrivs för nära

befintliga bostäder. De närmaste bostäderna ligger endast ca 300 meter från täkten. Genom att Skanska inte

uppfyllt villkoren under ca 20 års tid är det visat att de inte heller uppfyller kunskapskravet och tillstånd

för fortsatt verksamhet ska inte ges. Skillnaden i aktuellt mål jämfört med av Skanska åberopad praxis är att

det nu är visat att det förekommer impulsljud från verksamheten. Ljuden kan inte särskiljas till en viss tid

eller utföras i kampanjer och en generell sänkning av ljudnivån med 5 dB(A) är nödvändig.

Länsstyrelsen i Södermanlands län har anfört i huvudsak följande: Det är förhållandena på platsen som är

avgörande till om impulsljud förekommer i särskilt störande karaktär eller inte. Av bullerutredning från WSP

framgår att skutknackningen ger upphov till impulsljud. Även de klagomål som inkommit från närboende till

täkten visar att skutknackningen ger upphov till sådana ljud som kan anses som särskilt störande. Villkor 7

bör därför stå fast. Med hänsyn till att en bergtäkt inte är en reversibel process och de klagomål som

föreligger bör lagakraftvunnet avgörande finnas innan tillståndet får tas i anspråk.

Miljö- och räddningstjänstnämnden har bedömt att tillstånd till verksamheten kan lämnas under förutsättning

att skyddsåtgärder, begränsningar och kontroller utförs. Nämnden anser att det i detta fall har visats att

skutknackning och tippning av sten i förkrossen ger upphov till märkbara impulser hos närboende. Eftersom

impulsljud har visats förekomma från skutknackning och från förkrossen är det viktigt att tillståndets

bullervillkor tar hänsyn till detta.

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

Tillåtlighet

JN har yrkat att ansökan ska avslås eftersom Skanska i täktverksamheten överskridit de befintliga

bullervillkoren enligt åberopade bullerutredningar. Tillstånd kan vägras den som inte fullgjort sina

skyldigheter enligt tidigare tillstånd, se 16 kap. 6 § miljöbalken. För att det med stöd av bestämmelsen ska

vara möjligt att vägra en verksamhetsutövare tillstånd ska det stå klart att skyldigheter enligt ett tidigare

tillstånd inte följts. Det får med andra ord inte föreligga tveksamheter (se prop. 1997/98:45, del II, s.

207). Även om det inte kan uteslutas att överträdelser förekommit kan det inte anses ha framkommit att

Skanska har underlåtit att fullgöra sina skyldigheter i sådan omfattning att ett nytt tillstånd ska vägras.

Yrkandet om detta ska därför avslås.

Villkor 7 - ljudnivåer utomhus vid bostäder

Frågan om impulsljud förekommer och om detta ska medföra en sänkning av bullernivån med 5 dB(A) vid täkten

beror på flera faktorer som t.ex. avståndet till bostäder, omgivningens utformning och topografi, var

skutknackningen placeras i förhållande till bostäder (längst ner i täkten nära en bergvägg eller högst uppe

på täkten), vilka eventuella ytterligare avskärmningar som anordnas, buller i övrigt från verksamheten samt

bakgrundsbuller från annan verksamhet. Avseende skutknackning kan ljudemissionen påverkas av hydraulhammarens

storlek och om denna är innesluten i en ljuddämpande konstruktion. Mark- och miljööverdomstolen bedömer

alltså att det kan vara svårt att göra generella uttalanden om vilka typer av verksamheter som kan ge upphov

till ljud med impulskaraktär, hörbara tonkomponenter eller annars särskilt störningsframkallande

ljudkaraktärer. I varje mål måste det därför göras en individuell bedömning och det som är avgörande är hur

ljudet kommer att uppfattas vid de närliggande bostäderna.

När den tidigare täkten bedrevs hade man upprepade bullerklagomål vid de närmaste bostäderna. Inom ramen för

tidigare tillsyn har det konstaterats att bullret upplevs som påtagligt störande och att impulsljud bedöms

förekomma från skutknackningen.

I målet har framlagts flera olika bullerutredningar utförda mellan 2012 och 2016. Av bullerutredning utförd

av ÅF, daterad den 22 februari 2016, framgår att det periodvis förekommit ett impulsartat ljud från

skutknackningen vid den tidigare täkten men att det inte var så ofta förekommande. Vid aktuellt mättillfälle

var skutknackningen oskärmad och lokaliserad till den västra täktkanten. Vilken ljudbild som kan finnas vid

andra placeringar av skutknackningen är enligt Mark- och miljööverdomstolen oklart.

Vidare framgår av bullerutredning utförd av WSP, daterad den 3 juli 2015, att för beräkning av ljudnivåer vid

bostäder har man inte mätt upp ljudkällan för skutknacken på plats utan i stället använt ljudkällor från

tidigare mätningar av liknade maskiner.

Enligt Mark- och...

To continue reading

Request your trial